Blog


Z okazji dwudziestolecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku  zapraszamy  na Sympozjum „Żyć Razem – Budowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem na przykładzie Gminy Gdańsk” . Sympozjum odbędzie się 10 grudnia 2011 r. w godz. 10.00 -16.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku ul. Bażyńskiego 4, sala S 205.

W programie znajdą się następujące wystąpienia:

 • „Miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie obywatelskim – nowa formuła solidarności” – dyr. Bazyl  Kerski, Europejskie Centrum Solidarności
 • „Program pomocy osobom z autyzmem w Gminie Gdańsk” – Ewa Wołczak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • „Ośrodek  jako miejsce specjalistycznego wsparcia na wszystkich etapach  edukacji” – Beata Blok, Zofia Brzeska, Beata Ignaczewska, Małgorzata Marszałek, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
 • „Rozwijanie kompetencji społecznych w Zespole Edukacyjno-Terapeutycznym dla uczniów z autyzmem” – Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
 • „Specyficzny model integracji dla uczniów z autyzmem” – Aleksandra Męczykowska, Anna Gocek-Jarpułkiewicz, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
 • „Aktywizacja zawodowa i społeczna dla dorosłych osób z autyzmem” – Beata Jaszczak, Anna Skierczyńska, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem 
 • „Wsparcie osób z Zespołem Aspergera” – Małgorzata Gołębiewska, Marek Ostrowski, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni
 • „Farma Życia w Więckowicach – dom i praca dla dorosłych osób z autyzmem” – Edward  Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei 
 • „Wspólnota domowa  jako miejsce samodzielnego i odpowiedzialnego życia dorosłej osoby  z autyzmem”   –  Wojciech Sekta, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku, Leszek Bartoszewski – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 

Rejestracja uczestników 10 grudnia 2011 r. od godz. 9.00.

Sympozjum jest współfinansowane  ze środków  Miasta Gdańska. www.gdansk.pl

Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia proszę przesyłać drogą e–mailową na adres: sympozjumspoa@wp.pl

Dnia 5 sierpnia 2011 roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia spotkali się w biurze Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku z dyrektorem ECS Basilem Kerskim i jego zastępczynią Patrycją Medowską. W czasie spotkania poruszona została sprawa solidarności z osobami niepełnosprawnymi. Przewodnicząca naszego Stowarzyszenia Małgorzta Rybicka, nawiązując do słów Lecha Wałęsy, który powiedział, że: „Europejskie Centrum Solidarności powinno być miejscem, z którego będzie promieniować wdzięczność, doświadczenie i rozwiązania na przyszłość”, wyraziła nadzieję, że ECS mogłoby być także miejscem znajdowania wzorcowych rozwiązań dotyczących problemów osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania mówiono, o konieczności zmian postaw społecznych jak i zmian ustawodawczych, w imię solidarności z najsłabszymi, zgodnie ze słowami Jana Pawła II: „Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie.
A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”.

Dyrektor Basil Kerski wyraził chęć współpracy zarówno z naszym Stowarzyszeniem i innymi organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Europejskie Centrum Solidarności zostało też wpisane na listę przyjaciół Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

Dnia 12 lipca 2011 roku w biurze Dyrektora Regionu Grupy TP Północ Telekomunikacji Polskiej w Gdańsku Małgorzata Rybicka przewodnicząca naszego Stowarzyszenia oraz wiceprzewodnicząca Wioleta Umławska podpisały umowę między Fundacją Orange i Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym. W ramach umowy Fundacja Orange przekazała 30 000 PLN na organizację Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem imienia Arama Rybickiego, w której świadczone będą usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze i bytowe dla osób z autyzmem. Zgodnie z umową projekt ten będzie realizowany przy wsparciu Fundacji Orange.

Wspólnoty Domowe, to jeden z najnowszych projektów naszego Stowarzyszenia. Będą to pierwsze w Polsce, miejskie domy stałego zamieszkania dla dorosłych osób z autyzmem. Przewidywany koszt budowy jednego domu wynosić będzie około 2 300 000 PLN.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Orange za wsparcie tego bardzo ważnego i potrzebnego przedsięwzięcia.

1 marca 2011 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym rozpoczęło realizację nowego projektu „Żyć Razem – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem”. Projekt zakończy się 31 grudnia 2012 r.

Projekt przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem powyżej 15 roku życia, niezatrudnionych i/lub korzystających z pomocy opieki społecznej. Realizowany jest na terenie Centrów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i Gdyni oraz na otwartym rynku pracy.
Na terenie placówek Stowarzyszenia uczestnicy projektu uczą się czynności zawodowych oraz umiejętności życia codziennego. Osobom, które mogą funkcjonować na otwartym rynku pracy udzielane jest wsparcie terapeutyczne w czasie poszukiwania pracy i w początkowym okresie zatrudnienia, aż do całkowitego usamodzielnienia się. Osoby już zatrudnione mogą również liczyć na pomoc.

W ramach projektu prowadzony będzie trening mieszkalnictwa, punkt informacyjno – konsultacyjny, grupy wsparcia dla wysoko funkcjonujących osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera, a także z niepełnosprawnością intelektualną. Planujemy również rozszerzenie działalności Punktu Poligraficznego oraz zorganizowanie nowego miejsca aktywizacji zawodowej – warsztatu ceramicznego na terenie Centrum w Gdyni. Dla dziesięciu osób z autyzmem prowadzone będą płatne staże, które pozwolą na szybszą adaptację w środowisku pracy.

Osoby oraz ich rodziny, zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt:
Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej

dla Dorosłych Osób z Autyzmem „Żyć Razem”
ul. Witomińska 9
81-311 Gdynia
tel./fax: (58) 661-71-36
e-mail: autyzmcentrum@wp.pl 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.2.  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Certyfikaty dotyczące uzyskania tytułu terapeuty behawioralnego Zarządy Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ujednolicenie wymagań formalnych stawianych terapeutom behawioralnym w Polsce.
Genezą tej idei są fakty:

 • znaczącego wzrostu zainteresowania terapią behawioralną ,
 • dużego rozdrobnienia w obrębie dotychczasowych systemów szkoleń, 
 •  braku dostępu zainteresowanych (rodziców, klientów, stażystów) do informacji o rzeczywistych kompetencjach osób oferujących terapię ABA.

Celem tych działań jest wykreowanie takiego wizerunku terapii behawioralnej, aby była ona utożsamiana z jak najlepszą jakością usług terapeutycznych.   

Dlatego też, połączone wspólnym działaniem Stowarzyszenia planują:

 • stworzenie listy czynnych zawodowo terapeutów behawioralnych w Polsce,
 • zintegrowanie i usystematyzowanie istniejącego systemu szkoleń i studiów zawodowych.

W wyniku dotychczas przeprowadzanych działań obu organizacji sformułowano listę wymagań formalnych obowiązujących na drodze uzyskiwania tytułu zawodowego terapeuty behawioralnego. Obejmują one 4 ścieżki formalne. Więcje informacji znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Podopieczni Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem „Żyć Razem” od niedawna wytwarzają znaczki typu Buton na konferencje, oficjalne imprezy pracownicze czy kampanie reklamowe. Znaczki są popularną, niedrogą i skuteczną formą reklamy, stosowaną przez firmy, stowarzyszenia, kluby, związki czy partie polityczne. Wzór znajdujący się na znaczku tworzymy sami w porozumieniu z klientem lub korzystamy z gotowego logo firmy. Kupując nasze produkty dajesz pracę dorosłym osobom z autyzmem. Oferujemy wysoki poziom usług i konkurencyjne ceny.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 58 345 22 48 lub e-mailowy : centrumgdansk@spoa.org.pl

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ