Blog

160 osób uczestniczyło w konferencji inauguracyjnej pod nazwą „Zrozumieć Autyzm” – Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom”. Chętnych było dużo więcej, ale sala im. Lecha Bądkowskiego w urzędzie marszałkowskim może pomieścić tylko tyle osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele miejskich i wiejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPRów, SDSów, DPSów , OREWów oraz szkół z województwa pomorskiego. Nie zabrakło przedstawicieli urzędu marszałkowskiego oraz urzędu wojewódzkiego. Współorganizatora Programu „Zrozumieć Autyzm” reprezentowali: Marek Zagórski – Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Krzysztof Lipiński Dyrektor EFRWP oraz Wiesława Sawicka.

Konferencję otworzył Wiesław Byczkowski Wicemarszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego. Uczestników powitał także Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Marek Zagórski, a Małgorzata Rybicka odczytała list Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego, w którym wyraził swoje poparcie dla programu „Zrozumieć Autyzm”.
Podczas konferencji zostały zaprezentowane doświadczenia zdobyte podczas dwudziestoletniej pracy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. Przedstawiono sytuację osób z autyzmem na terenach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego oraz założenia Programu „Zrozumieć Autyzm”.
W rozmowach po konferencji wiele osób i organizacji wyrażało chęć współpracy i włączenia się w realizację Programu.
https://ggndgg.sn2.livefilestore.com/y1mnraXQSwppVbQb_-RPnr0G1unCbTP6Lorq6v9D2q9dxq1ZD3zoIJV8oRWehBImuaZ4swf38uDpgOBzYqrz8K9OMPGkK5e-pLBbsZT--pWNqQ/IMG_9533-19-60.JPG?psid=1
https://ggndgg.sn2.livefilestore.com/y1m2m6sOQmPQRzB0Immw-WhKEQGeS-JNqgRgiG5sJuPK9RMJJMDD6qjWC_ZJ0YZaEUhF6Emy0gpxmxr5sTy_PO_ZdKMios7oo4v8nj7n-VaRZw/IMG_9610-85-84.JPG?psid=1
https://ggndgg.sn2.livefilestore.com/y1m6SttJNunqks9S9BYhXK6qK-GJiDRrQXHVU1_vrEoGdFNqXHqwBnc9SEjO3MjbKT9jwNuv4LLUN5OfDfjRjVampAHSK-XH4cX9JiJgbS8kr0/IMG_9604-79-80.JPG?psid=1
https://ggndgg.sn2.livefilestore.com/y1mQ-OI6z1VkxZFCNGJ9w7JNoyO9DZCrjEimwfC101bGq1u_4tr_5QcdSe_21cjLcPhVqxhXDfuMlyat7obtrXFYp-NGEsR-C_ZEJnNiNEWWbg/IMG_9598-73-76.JPG?psid=1

7 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku została podpisana umowa pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, reprezentowanym przez prezesa Marka Zagórskiego – a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, które reprezentowali  Małgorzata Rybicka – przewodnicząca oraz Leszek Bartoszewski – koordynator programu. Patronat nad nim objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Podpisanie umowy jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji projektu, którego pełna nazwa to Program Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”.

Realizacja programu zaczęła się w województwie pomorskim. Docelowo, w 2013 r., dołączą do niego kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Celem programu „Zrozumieć Autyzm” jest m.in. rozpoznanie potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych osób autystycznych, pomoc terapeutyczna, szkolenia dla osób i środowisk zaangażowanych w pracę z takimi osobami, a także budowanie systemu wolontariatu i partnerstwa na rzecz pomocy osobom autystycznym oraz ich rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. Program będzie również upowszechniać wiedzę o autyzmie i problemach z nim związanych.

Zobacz więcej:

http://efrwp.pl/element/Program-Zrozumiec-autyzm

http://urzad.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/2012/program_zrozumiec_autyzm

http://www.teletronik.tv/index.php/wydarzenia,5069

http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=39653

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  realizuje projekt ”Wsparcie Osób z Autyzmem II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet: I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie: 1.3.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w okresie od.01.12.2011 r. do 30.09.2013 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z 7 organizacjami pozarządowymi.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 16-55 lat, z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, posiadających diagnozę autyzmu oraz ich rodzin – mieszkańców województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z autyzmem. W projekcie dla uczestników przewidziane są następujące rodzaje wsparcia:

1. Dla osób z autyzmem:
– wywiady diagnostyczne
– diagnoza funkcjonalna
– opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej
– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
– warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji społecznych i zawodowych
– warsztaty w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy,
– płatne staże u pracodawcy

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy kobiety.

2. Dla rodziców, opiekunów osób z autyzmem
– porady prawne
– wsparcie psychologiczne.

Szczególnie zapraszamy mężczyzn sprawujących opiekę nad osobami z autyzmem.

Dla osób z autyzmem, które pozytywnie przejdą wszystkie etapy projektu istnieje możliwość podjęcia pracy w zakresie uwzględniającym indywidualne predyspozycje zawodowe i możliwości uczestników. W tym celu planowana jest organizacja szkoleń zawodowych, w czasie których beneficjenci będą uczeni konkretnych umiejętności. Prowadzone będą również warsztaty praktycznej nauki zawodu. Dla osób z autyzmem uczestniczących w projekcie przewidziane są również płatne staże u pracodawców. W ramach organizacji poszczególnych etapów, uczestnikom zostaną zaoferowane specjalistyczne formy wsparcia dostosowane do indywidualnych możliwości danej osoby, wspomagające  aktywizację społeczną i zawodową.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać:

– osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, w godzinach od 09.00 do15.00

– listownie pod adresem:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Dąbrowszczaków 28, 80 -365 Gdańsk

– mailowo:
autyzm@spoa.org.pl

– telefonicznie pod numerami:
58 557 53 41: biuro Stowarzyszenia

501 049 862: Wioleta Umławska, koordynator ds. form udzielanego wsparcia

605 764 223: Lech Kordaczuk, terapeuta

 

12 lipca 2012 roku przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystyczny Małgorzata Rybicka wraz z wiceprzewodniczącą Wioletą Umławską podpisały umowę potwierdzoną notarialnie, na mocy której Gmina Gdańsk przekazała w odpłatne użytkowanie na okres 50 lat działkę położoną przy ulicy Malczewskiego w Gdańsku. W miejscu tym powstanie wybudowana przez nasze Stowarzyszenie, Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem imienia Arama Rybickiego. Dorosłe osoby z autyzmem będą mogły, pod opieką terapeutów, prowadzić w nich  w miarę samodzielne życie. Biorąc pod uwagę  ich potrzebę spokoju i indywidualnej przestrzeni, planujemy, żeby każda taka wspólnota przeznaczona była dla maksimum 6 osób. Tak, jak w każdym domu rodzinnym jego mieszkańcy będą  nie tylko mieszkać na stałe, ale też wykonywać w nim wszelkie czynności domowe, a także będą miały możliwość kontynuowania terapii i edukacji. Będą też mogły pracować poza domem lub jeśli taka będzie konieczność, także w domu.

Więcej zdjęć można znaleźć w galerii.

 

W dniu 26 maja 2012 roku z członkami naszego Stowarzyszenia spotkała się  pani poseł Katarzyna Hall, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy do Spraw Autyzmu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem rodziców i profesjonalistów zajmujących się pomocą osobom z autyzmem. Pani poseł przedstawiła działalność Grupy w pierwszych miesiącach istnienia. Rodzice mówili o sytuacji swojej i ich dzieci.

Matki, które całe życie opiekowały się swoimi dorosłymi dziś dziećmi, nie są objęte świadczeniami emerytalnymi, mogą liczyć jedynie na bardzo  niską rentę socjalną. Przedstawicielka grupy rodziców osób z Zespołem Aspergera mówiła o konieczności wspierania  tych osób na rynku pracy oraz o problemie nagminnego wydawania przez ZUS decyzji odmownych w sprawie renty socjalnej dla tej grupy osób.

Innymi  problemami, na który zwracali uwagę uczestnicy spotkania było między innymi :

– podwyższenie progu dochodowego  przy odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których korzystają osoby z autyzmem

– zróżnicowanie w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności wysokości zasiłku pielęgnacyjnego

– podniesienie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

– podniesienie/różnicowanie kwoty renty socjalnej

– zabezpieczenie przyszłości  niepełnosprawnych dzieci poprzez umożliwienie dziedziczenia przez nie świadczenia emerytalnego tego z rodziców, które zrezygnowało z pracy zawodowej, aby się nimi opiekować.

Była też mowa o pracy nad standardami dotyczącymi  pomocy dla osób z autyzmem. Poruszano również kwestie związane ze zmianą  zapisów w obowiązujących aktach prawnych istotnych dla działalności organizacji pozarządowych.

Pani Poseł Hall zwróciła uwagę na konieczność tworzenia systemu wsparcia dla rodzin /osób niepełnosprawnych umożliwiającego im funkcjonowanie na rynku pracy i wychodzenie z systemu pomocy społecznej.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że spotkanie z przewodniczącą Parlamentarnej Grupy do Spraw Autyzmu było bardzo udane, a pani poseł wyraziła chęć kontynuowania tego typu spotkań.

Podczas uroczystej Gali Święta Miasta w Filharmonii Bałtyckiej, został rozstrzygnięty plebiscyt „Gdańszczanin Roku 2011”. Honorowy tytuł został przyznany Małgorzacie Rybickiej, przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Wyróżnieniem przyznawanym od 2005 roku przez Miasto Gdańsk, uhonorowano takie osobowości, jak: Lech Wałęsa, Jean Michel Jarre, Marian Kołodziej, Ks. Piotr Krakowiak, Maciej Kosycarz oraz Henryka Krzywonos-Strycharska.

czytaj więcej »

http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,22350.html

Szkolenie 3-stopniowe – w okresie wakacyjnym zapraszamy na szkolenie 3-stopniowe realizowane w cyklu 2 spotkań po 3 dni.

Termin: I spotkanie: 6, 7, 8 lipca 2012

II spotkanie: 3, 4, 5 sierpnia 2012

Zespół Aspergera:

Termin: 13, 14 lipca 2012

Strategie postępowania wobec trudnych zachowań u osób ze spektrum autyzmu

Termin: 20, 21 lipca 2012

Teoria umysłu z uwzględnieniem aspektu komunikacji

Termin: 27, 28 lipca 2012

Więcej szczegółów w zakładce „Szkolenia”

Wśród 10 kandydatów do tytułu Gdańszczanina Roku znalazła się Małgorzata Rybicka. Małgosia od 20 lat przewodniczy naszemu stowarzyszeniu, które w tym roku otrzymało nagrodę imienia Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej oraz honorowe wyróżnienia Za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. Wszyscy wiemy, jak bardzo przez 20 lat zmieniło się życie osób z autyzmem i ich rodzin. W dużej mierze jest to zasługa Małgosi i prowadzonemu przez nią Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym. To ona najlepiej jak potrafi wprowadza w życie zasady solidarności przez małe „s”, solidarności z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki niej Gdańsk stał się liderem na mapie Polski w wypracowywaniu nowych rozwiązań, a program Żyć Razem pozwala osobom z autyzmem na godne i w pełni wartościowe życie od wczesnego dzieciństwa aż po wiek dojrzały. Małgosia Rybicka zasłużyła sobie w pełni na tytuł Gdańszczanki Roku.

Na Małgosię można głosować na następujących stronach internetowych:
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,11638805,Wybierz_Gdanszczanina_Roku__Kandydaci_do_tytulu.html
A także na:
http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Wybierz-Gdanszczanina-Roku-2011-n57993.html

23 kwietnia 2012 r., podczas XVIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i przewodnicząca  Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku Małgorzata Rybicka odebrali na sesji sejmiku woj. pomorskiego honorowe wyróżnienia „Za Zasługi dla Województwa Pomorskiego”. To najwyższe odznaczenie przyznawane przez pomorski samorząd.

W uchwale sejmiku przyznającej wyróżnienie napisano m.in., że „wieloletnia i kompleksowa działalność stowarzyszenia jest bardzo istotnym elementem na mapie działalności organizacji pozarządowych na Pomorzu”.

W poprzednich latach laureatami wyróżnienia „Za Zasługi dla Województwa Pomorskiego” byli m.in. Lech Wałęsa, abp Tadeusz Gocłowski, scenograf Marian Kołodziej, rysownik Zbigniew Jujka, olimpijczycy z Pekinu Adam Korol i Leszek Blanik, pisarz Stefan Chwin, Politechnika Gdańska oraz Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ