Blog

Dnia 12 lipca 2011 roku w biurze Dyrektora Regionu Grupy TP Północ Telekomunikacji Polskiej w Gdańsku Małgorzata Rybicka przewodnicząca naszego Stowarzyszenia oraz wiceprzewodnicząca Wioleta Umławska podpisały umowę między Fundacją Orange i Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym. W ramach umowy Fundacja Orange przekazała 30 000 PLN na organizację Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem imienia Arama Rybickiego, w której świadczone będą usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze i bytowe dla osób z autyzmem. Zgodnie z umową projekt ten będzie realizowany przy wsparciu Fundacji Orange.

Wspólnoty Domowe, to jeden z najnowszych projektów naszego Stowarzyszenia. Będą to pierwsze w Polsce, miejskie domy stałego zamieszkania dla dorosłych osób z autyzmem. Przewidywany koszt budowy jednego domu wynosić będzie około 2 300 000 PLN.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Orange za wsparcie tego bardzo ważnego i potrzebnego przedsięwzięcia.

1 marca 2011 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym rozpoczęło realizację nowego projektu „Żyć Razem – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem”. Projekt zakończy się 31 grudnia 2012 r.

Projekt przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem powyżej 15 roku życia, niezatrudnionych i/lub korzystających z pomocy opieki społecznej. Realizowany jest na terenie Centrów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i Gdyni oraz na otwartym rynku pracy.
Na terenie placówek Stowarzyszenia uczestnicy projektu uczą się czynności zawodowych oraz umiejętności życia codziennego. Osobom, które mogą funkcjonować na otwartym rynku pracy udzielane jest wsparcie terapeutyczne w czasie poszukiwania pracy i w początkowym okresie zatrudnienia, aż do całkowitego usamodzielnienia się. Osoby już zatrudnione mogą również liczyć na pomoc.

W ramach projektu prowadzony będzie trening mieszkalnictwa, punkt informacyjno – konsultacyjny, grupy wsparcia dla wysoko funkcjonujących osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera, a także z niepełnosprawnością intelektualną. Planujemy również rozszerzenie działalności Punktu Poligraficznego oraz zorganizowanie nowego miejsca aktywizacji zawodowej – warsztatu ceramicznego na terenie Centrum w Gdyni. Dla dziesięciu osób z autyzmem prowadzone będą płatne staże, które pozwolą na szybszą adaptację w środowisku pracy.

Osoby oraz ich rodziny, zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt:
Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej

dla Dorosłych Osób z Autyzmem „Żyć Razem”
ul. Witomińska 9
81-311 Gdynia
tel./fax: (58) 661-71-36
e-mail: autyzmcentrum@wp.pl 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.2.  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Certyfikaty dotyczące uzyskania tytułu terapeuty behawioralnego Zarządy Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ujednolicenie wymagań formalnych stawianych terapeutom behawioralnym w Polsce.
Genezą tej idei są fakty:

 • znaczącego wzrostu zainteresowania terapią behawioralną ,
 • dużego rozdrobnienia w obrębie dotychczasowych systemów szkoleń, 
 •  braku dostępu zainteresowanych (rodziców, klientów, stażystów) do informacji o rzeczywistych kompetencjach osób oferujących terapię ABA.

Celem tych działań jest wykreowanie takiego wizerunku terapii behawioralnej, aby była ona utożsamiana z jak najlepszą jakością usług terapeutycznych.   

Dlatego też, połączone wspólnym działaniem Stowarzyszenia planują:

 • stworzenie listy czynnych zawodowo terapeutów behawioralnych w Polsce,
 • zintegrowanie i usystematyzowanie istniejącego systemu szkoleń i studiów zawodowych.

W wyniku dotychczas przeprowadzanych działań obu organizacji sformułowano listę wymagań formalnych obowiązujących na drodze uzyskiwania tytułu zawodowego terapeuty behawioralnego. Obejmują one 4 ścieżki formalne. Więcje informacji znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Podopieczni Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem „Żyć Razem” od niedawna wytwarzają znaczki typu Buton na konferencje, oficjalne imprezy pracownicze czy kampanie reklamowe. Znaczki są popularną, niedrogą i skuteczną formą reklamy, stosowaną przez firmy, stowarzyszenia, kluby, związki czy partie polityczne. Wzór znajdujący się na znaczku tworzymy sami w porozumieniu z klientem lub korzystamy z gotowego logo firmy. Kupując nasze produkty dajesz pracę dorosłym osobom z autyzmem. Oferujemy wysoki poziom usług i konkurencyjne ceny.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 58 345 22 48 lub e-mailowy : centrumgdansk@spoa.org.pl

Najnowszą inicjatywą w ramach programu „Żyć Razem” jest budowa Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem Wspólnoty Domowe będą rodzajem rodzinnych domów pomocy.
Będą to pierwsze w Polsce, miejskie domy stałego zamieszkania dla dorosłych osób z autyzmem. Każdy dom przeznaczony będzie dla 6 dorosłych osób z autyzmem i będzie dla nich miejscem stałego zamieszkania.
Pierwszy z tych domów zostanie nazwany imieniem Arama Rybickiego, posła na Sejm, przewodniczącego Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, członka naszego Stowarzyszenia i wielkiego orędownika sprawy pomocy osobom autystycznym w Polsce, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Patronat nad budową Wspólnoty Domowej dla Dorosłych osób z Autyzmem imieniem Arama Rybickiego objęła Anna Komorowska – małżonka Prezydenta RP.

Koszty budowy wyniosą 2 200 000 PLN i zostaną pokryte przez nasze Stowarzyszenie.
Możesz wesprzeć nasz nowy projekt dokonując wpłaty na konto:  

ING Bank Śląski S.A:
 38 1050 1764 1000 0023 3040  3904

Z dopiskiem:
Wspólnota Domowa

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Osób z Autyzmem, 8 Grudnia 2010 roku, w Galerii Mariackiej, w Gdańsku odbyło się otwarcie wernisażu  prac plastycznych autystycznych artystek Sary Graczyk i Martyny Złotej.
Zarówno Sara jak i Martyna są uczennicami Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Są laureatkami wielu wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów plastycznych. Ich prace charakteryzują się niezwykłą wyobraźnią i wrażliwością osób, które nie mają umiejętności mówienia o tym, co czują, a potrafią to wyrazić w oryginalnej formie plastycznej. Wystawa potrwa do 12 grudnia 2010 r.
W otwarciu wernisażu wzięło udział około 60 osób.

W czasie spotkania odbyła się także prezentacja filmu dokumentalnego „Świat według osób z autyzmem”, w  którym osoby te opowiadały o swoim postrzeganiu rzeczywistości i ich w niej miejsca. Film został w zrealizowany przez Centrum Aktywizacji Zawodowej, prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie w Gdyni.
10 osób, które w mijającym roku w szczególny sposób zaangażowały sie w pomoc osobom autystycznym zostało odznaczonych Odznaką Przyjaciela Dzieci Autystycznych.

 Odznaki otrzymały:

 • Pani Prezydent Ewa Kamińska
 • Pani Elżbieta  Burdelska
 • Pani Anna  Dolata
 • Pani Grażyna Jarosz
 • Pani dyrektor Renata Jurkiewicz
 • Pani Maria Kiryluk
 • Pani Katarzyna Sulewska
 • Pani  Joanna Szymula – Grygiel
 • Pani Anna Wegner
 • Pani Barbara Zachodny


Spotkanie zakończył koncert muzyki filmowej oraz pokaz zdjęć, których bohaterami są osoby z autyzmem a także świąteczny kiermasz prac wykonanych przez naszych podopiecznych.


6 lipca 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o budowie na terenie Gdańska group-home’u dla dorosłych osób z autyzmem imienia Arama Rybickiego. Zwróciliśmy się już do Prezydenta Miasta Gdańska – pana Pawła Adamowicza o przyznanie nam na ten cel działki z zasobów miejskich. Rozpoczęliśmy również zbiórkę pieniędzy. Mamy deklarację pomocy wielu osób, które nie są związane z problematyką autyzmu, ale chcą w ten sposób uczcić pamięć Arama Rybickiego.

Z żalem informujemy, że w katastrofie pod Smoleńskiem zginął Arkadiusz Rybicki
Aktywny członek naszego stowarzyszenia wspierający naszą działalność od samego początku. poseł na Sejm, przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu. Osierocił autystycznego syna Antka.
Będzie nam go bardzo brakowało.

Zasady przekazywania 1 %

Zmiana zasad przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Podatnik decyduje o tym czy chce wspomóc cele statutowe organizacji pożytku publicznego i którą organizację wybiera.
Jeśli  chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie  dokonuje wpłaty na konto tej organizacji, jak było to wcześniej, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podaje wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego  oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Powyższe zasady  przekazywania 1% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedlają druki  zeznań  podatkowych za 2009 r.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również  wskazać  konkretny  cel  realizowany przez  organizację pożytku publicznego. Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Informacje uzupełniające”  znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w  pozycjach:

 • poz. 133 – PIT-28,
 • poz. 309 – PIT-36,
 • poz. 109 – PIT-36L,
 • poz. 128 – PIT-37,
 • poz. 62 – PIT-38.

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
Organizacja pożytku publicznego może poinformować podatnika o sposobie wykorzystania  środków zebranych z 1%, jeśli podatnik w zeznaniu podatkowym  wyrazi  zgodę  na ujawnienie jego danych przez  urząd skarbowy.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ