O nas Sprawozdania

Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) każda organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Zachęcamy do przeglądania sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku KRS 0000112634 na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2016

sprawozdanie_merytoryczneza2016-SPOA_Gdansk

Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego2016

BILANS_zarok2016_SPOA_Gdansk

rachunekzyskowistrat_za2016_SPOA_Gd

Informacja_dodatkowaza2016_SPOA_Gdansk

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2015

Sprawozdanie_merytoryczne_SPOA_Gdansk_2015

Wprowadzenie_do_SF_SPOA_Gdansk_2015

Rachunek_zyskow_i_strat_SPOA_Gdansk_2015

Bilans_SPOA_Gdansk_2015

Informacja_dodatkowa_SPOA_Gdansk_2015

 SPRAWOZDANIA ZA ROK 2014

Sprawozdanie_merytoryczne_za_rok_2014

Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2014

Bilans_za_2014

Rachunek_zyskow_i_strat_2014

Informacja_dodatkowa_2014