O nas Sprawozdania

Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) każda organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Zachęcamy do przeglądania sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku KRS 0000112634 na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search