RAZEM SPRAWNIEJ

Projekt RAZEM SPRAWNIEJ – wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. w ramach Konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”.

Nr i data umowy zawartej z PFRON: ZZO/000264/11/D z dnia 14 grudnia 2017 r. Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, Typ projektu (zgodnie z umową): Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

Celem projektu jest usprawnienie i/lub umożliwienie około 20 osobom niepełnosprawnym z autyzmem lepszej komunikacji z innymi osobami, instytucjami, placówkami dziennego pobytu, ośrodkami zdrowia czy urzędami oraz właściwego funkcjonowania tych osób w otoczeniu w sposób społecznie akceptowany a w efekcie szersze uczestniczenie w życiu społecznym oraz wyższe poczucie mocy i sprawstwa (empowerment).

 

Charakterystyka projektu

Usługa polega na zapewnieniu wsparcia osobie z autyzmem w sytuacjach, w których rodzina nie jest w stanie sama zorganizować fachowej pomocy swojemu niepełnosprawnemu dziecku. Zakres oferowanych czynności dobierany jest indywidualnie, w zależności od możliwości i potrzeb danej osoby z autyzmem. Asystent osoby z autyzmem będzie towarzyszyć tej osobie w codziennych aktywnościach życiowych tak, aby zwiększać jej samodzielność i aktywność społeczno-zawodową. Do najważniejszych czynności prowadzonych przez asystenta będzie m.in. należało:

  • kształtowanie umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania osoby z autyzmem
  • motywowanie do leczenia i aktywności
  • prowadzenie treningu samoobsługi i umiejętności społecznych poprzez asystowanie w codziennych czynnościach życiowych (kształtowanie nawyków związanych z higieną osobistą, dbaniem o wygląd, wykonywaniem czynności gospodarczych, dbaniem o porządek i należyte prowadzenie domu, przygotowaniem posiłków, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów rodzinnych, z gronem znajomych, rówieśników, sąsiadów, współpracowników, korzystanie z usług różnych instytucji)
  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie , w tym: pomoc w sytuacji kryzysowej związanej np. z hospitalizacją osoby z autyzmem lub rodzica/opiekuna, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego
    pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów)
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą (staż)
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków)

Planuje się również objęcie wsparciem asystenta około 5 osób z autyzmem w placówkach wsparcia dziennego typu WTZ i SDS, w tym dla 3 osób z autyzmem będzie to kontynuacja wsparcia udzielanego od roku 2015. Proponowana forma pomocy ma służyć uzupełnieniu kompleksowego wsparcia dla osób, które są częściowo samodzielne, z umiarkowanymi ograniczeniami w sferze funkcjonowania psychicznego, społecznego, z zaburzoną sferą podejmowania decyzji, które wymagają doradztwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, ale nie wymagają stałej opieki bezpośredniej.

 

Beneficjenci ostateczni

BENEFICJENTAMI OSTATECZNYMI w projekcie są młodzież i dorosłe osoby dotknięte zaburzeniem autyzmu w liczbie min. 20 osób w tym: ok.4 osoby to młodzież od 16 do 18 roku życia oraz 16 dorosłych osób z autyzmem – mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego. Od strony formalnej są to osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; ze zdiagnozowanym autyzmem, ze zdiagnozowanymi problemami w komunikacji i uczeniu oraz sferze społeczno-zawodowej. Większość tych osób ma znacznie ograniczoną samodzielność, w tym możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Osoby te przez całe życie potrzebują specjalistycznego wsparcia. Działania projektowe ukierunkowane będą również na problemy młodych osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonującym autyzmem.

Pośrednio BO w projekcie są również rodzice/opiekunowie prawni osób z autyzmem. Wsparcie dla rodziców/opiekunów dotyczy: sytuacji kryzysowych związanych np. z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną osobą w czasie wyjazdu lub hospitalizacji rodzica; możliwości udziału w spotkaniach z kierownikiem merytorycznym, które mają na celu m.in. doskonalenie umiejętności pracy/postępowania z własnym niepełnosprawnym dzieckiem.

 

Zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu

W ramach asystentury w placówkach typu WTZ i ŚDS planuje się kontynuację wsparcia dla 3 dorosłych osób z autyzmem , które w okresie od 01-04-2015 do 31-03-2018 są uczestnikami projektu „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego” – Konkurs XVII.

Wnioski z realizacji projektu są takie, że bez indywidualnego wsparcia niemożliwe jest zapewnienie podstawowych potrzeb osobom z autyzmem, a także nauki niezbędnych umiejętności życiowych takich jak funkcjonalna komunikacja, samoobsługa czy akceptacja zmian. Rodzice/opiekunowie prawni tych osób i mają świadomość , że bez indywidualnego wsparcia asystenckiego ich dzieci nie będą uczestnikami tych placówek i istnieje zagrożenie ,że będą skazane na pobyt w domu pod opieką często już starszych i schorowanych rodziców. Stowarzyszenie jest w posiadaniu zgłoszeń od rodziców i kierowników placówek wsparcia dziennego w sprawie objęcia wsparciem asystenta kolejnych 2 dorosłych osób z autyzmem.

Ponadto rekrutacja beneficjentów ostatecznych odbywa się na podstawie zgłoszeń rodziców, pedagogów, lekarzy lub podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Wnioskodawca posiada listę OzA, które już korzystają ze wsparcia i takich, które oczekują na objęcie pomocą z terenu woj. pomorskiego.

Osoby spełniające warunki przystąpienia do projektu zostaną poddane procesowi rekrutacji, w czasie którego ocenione zostaną ich umiejętności społeczne i zawodowe. Zrekrutowane zostaną OzA, które w największym stopniu potrzebować będą działań objętych projektem.

 

Miejsce realizacji

Miejsce zamieszkania osób z autyzmem,
Placówki dziennego pobytu typu WTZ , ŚDS w których wspierane będą dorosłe osoby z autyzmem, spełniające standardy do prowadzenia codziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich jest jednym ze sposobów realizacji polityki wytchnieniowej dla rodziców/opiekunów sprawujących długoletnią opiekę nad dorosłym, niepełnosprawnym dzieckiem.

Jedna z zasad dokumentu „Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych” przyjętego w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, zaakceptowanego przez Rząd Polski, brzmi: „Państwa powinny zagwarantować osobom niepełnosprawnym opiekę w zakresie służb wspierających, włącznie ze wszelkimi urządzeniami pomocniczymi, po to, by pomóc im w podnoszeniu poziomu niezależności w życiu codziennym oraz w egzekwowaniu przysługujących im praw. Państwa powinny zapewnić usługi asystenta osobistego, przewodnika i tłumacza, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej jako ważne narzędzie prowadzące do wyrównywania szans. Usługi asystenckie powinny być ekonomicznie dostępne – darmowe lub tak tanie, aby osoby niepełnosprawne i ich rodziny było na nie stać. Programy dotyczące osobistego asystenta powinny zapewnić osobie niepełnosprawnej wpływ na decydowanie, w jaki sposób oraz w jakim zakresie asysta jest jej udzielana”.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ