Realizowane projekty Realizowane projekty

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem”  objęty Umową nr ZZO/000240/11/D z dnia 16 maja 2017 r., realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. w ramach Konkursu nr 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Dotyczy typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Celem projektu jest nabycie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do osiągnięcia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania około 32 osób z autyzmem poprzez zagwarantowanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego i rehabilitacyjnego realizowanego w specjalistycznej placówce. Metodą osiągnięcia celu będzie przygotowanie i realizacja IPD dla każdej osoby z autyzmem.

Zadanie realizowane jest na terenie dwóch placówek prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie:

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Ludwika Mierosławskiego 9A
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni przy ul. Witomińskiej 9

Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są młodzież i dorosłe osoby powyżej 16 roku życia, dotknięte zaburzeniem autyzmu w liczbie min. 32 osób. Grupę docelową stanowią osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; osoby niezatrudnione i/lub korzystające z pomocy opieki społecznej; mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego. Większość z tych osób ma znacznie ograniczoną samodzielność, w tym możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Osoby te przez całe życie potrzebują specjalistycznego wsparcia. Pośrednio BO w projekcie są również rodzice/opiekunowie prawni osób z autyzmem. Wsparcie dla rodziców/opiekunów dotyczy możliwości udziału w superwizjach, które mają na celu m.in. doskonalenie umiejętności pracy z własnym niepełnosprawnym dzieckiem.

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych odbywa się na podstawie zgłoszeń rodziców, pedagogów, lekarzy, instytucji prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Stowarzyszenie  posiada listę osób z autyzmem, które już korzystają ze wsparcia i takich, które oczekują na objęcie pomocą z terenu województwa pomorskiego. Wśród dorosłych osób z autyzmem są to absolwenci OREW-ów itp. oraz osoby, które dotychczas nie były objęte wsparciem instytucjonalnym. Osoby spełniające warunki przystąpienia do projektu zostają poddane procesowi rekrutacji, w czasie którego oceniane są ich umiejętności społeczne i zawodowe. Ostatecznie przyjmowane zostają te osoby, które w największym stopniu potrzebują działań projektowych. Nabór uczestników projektu jest zgodny z zasadą równych szans i płci (uwzględniając specyfikę autyzmu, proporcja mężczyzn do kobiet z autyzmem wynosi 4:1 – Steffenburg, Gillberg, 1986).

Beneficjenci projektu  to osoby, których deficyty uniemożliwiają podjęcie aktywności zawodowej oraz samodzielne funkcjonowanie bez profesjonalnego wsparcia terapeuty.  Przyczyna tkwi w specyfice zaburzenia autyzmu oraz w tym, że obecnie dorosłe osoby, będące grupą docelową projektu, profesjonalną pomocą terapeutyczną w naszym kraju zostały stosunkowo późno objęte.

 W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne zajęcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
 • Grupowe zajęcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
 • Grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem to  forma terapii ukierunkowana na problemy młodych osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem. Na zajęciach podejmowane są tematy z obszarów, które stanowią trudność w codziennym funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Specyfika wymienionych zaburzeń polega m.in. na tym, że osoby nimi dotknięte nie nabywają samodzielnie potrzebnych umiejętności społecznych w toku doświadczenia stąd niezbędna staje się pomoc i wsparcie. Uczestnicy uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, regulować je i radzić sobie ze stresem. Poznają zasady i normy społeczne, ćwiczą typowe sytuacje, z którymi spotykają się w codziennym życiu.
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Masaż leczniczy
 • Hipoterapia prowadzona od wielu lat na terenie sopockiego hipodromu
 • Superwizje – superwizor jest niezbędnym wsparciem dla terapeutów i rodziców przy wprowadzaniu, realizacji i modyfikowaniu Indywidualnych Planów Działań, pomaga też przy ustalaniu nowych programów edukacyjnych i programów eliminowania trudnych zachowań. Superwizor poprzez systematyczne czuwanie nad przebiegiem prowadzonej terapii wpływa na budowanie pozytywnych relacji między wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces terapeutyczny osoby z autyzmem.

W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. liczba beneficjentów ostatecznych, którzy skorzystali z form wsparcia dostępnych  w projekcie wyniosła 34 tj. przekroczyła o 2 BO w stosunku do planowanego wskaźnika na poziomie 32. Z wieloletnich doświadczeń SPOA Gdańsk wynika ,że liczba osób z autyzmem kwalifikujących się do objęcia wsparciem może wzrosnąć. Beneficjenci ostateczni w liczbie 34, którzy otrzymali wsparcie wynika z faktu, że na terenie województwa pomorskiego wciąż jest niewystarczająca liczba specjalistycznych placówek dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Sytuacja ta dotyczy głownie dorosłych osób z autyzmem, dla których po zakończeniu formalnej edukacji nie ma oferty, która odpowiadałaby specyficznym potrzebom tych osób. Odmowa przyjęcia tych osób do udziału w projekcie byłaby równoznaczna ze skazaniem ich na pobyt w domu i konieczność zapewnienia im opieki ze strony często schorowanych już i starzejących się rodziców, którzy sami potrzebują pomocy; pojawienie się regresu a w następstwie pobyt w szpitalu psychiatrycznym, który oprócz tego, że generuje wysokie koszty leczenia to nie powoduje pozytywnych zmian w zachowaniu i funkcjonowaniu tych osób. W wielu przypadkach lekarze specjaliści – psychiatrzy po zakończeniu leczenia, wskazują swoim pacjentom i ich rodzinom placówki Centrum jako jedyne miejsca, w których mogą otrzymywać wsparcie dostosowane do ich potrzeb.

Brak rozwiązań systemowych w zakresie powoływania i finansowania specjalistycznych placówek dla osób  z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi spowoduje, że opisana powyżej sytuacja będzie powtarzać się w kolejnych latach realizacji projektów dotyczących prowadzenia rehabilitacji osób z autyzmem w placówkach dofinansowywanych  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Projekt pn:  „ŻYĆ RAZEM – Wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego” realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. w ramach Konkursu XVII

Zadanie dotyczy trzech grup beneficjentów ostatecznych:

 • Dorosłych osób z autyzmem
 • Asystentów osób z autyzmem
 • Rodziców/opiekunów prawnych dorosłych osób z autyzmem

W ramach realizacji zadania w I okresie finansowania tj od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. , min.10 dorosłych osób z autyzmem, mieszkańców województwa pomorskiego, które do tej pory nie uczestniczyły w aktywizacji  społecznej i zawodowej lub utraciły taką możliwość, będą wraz z asystentem uczestniczyć w codziennych zajęciach w placówce aktywizacji społecznej i zawodowej dostępnej w miejscu ich zamieszkania.

6 uczestników projektu będzie uczestniczyć z asystentami w zajęciach w specjalistycznych Centrach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, 4 uczestników z braku takich możliwości będzie uczestniczyć, również z asystentami, w zajęciach w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Około 10 asystentów osób z autyzmem odbędzie specjalistyczne szkolenia i staże a ich praca będzie stale monitorowana w postaci superwizji.

Rodzice/opiekunowie prawni osób z autyzmem zostaną objęci wsparciem psychologicznym oraz prawnym – w formie indywidulanej lub grupowej w zależności od zgłaszanych w tym zakresie potrzeb.

Opis form wsparcia oferowanych w ramach realizacji zadania:

Indywidualne zajęcia dla osób z autyzmem

Osoby z autyzmem uczestniczą w codziennych zajęciach służących ich aktywizacji społecznej i zawodowej prowadzonych w:

 • Centrach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i w Gdyni- placówkach prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie
 • 4 placówkach aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w województwie pomorskim: w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez PSOUU Koło  w Gdańsku, w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kartuzach.

Zajęcia prowadzone są w proporcji jeden asystent- jedna osoba z autyzmem.  Wymiar zajęć na jednego BO w projekcie wynosi średnio 7 godzin dziennie. Intensywność wsparcia oraz charakter prowadzonych zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów oraz specyfiki placówki, w której realizowane jest wsparcie. Szczegółowe wsparcie  zawarte jest w Indywidualnych Programach Działań (IPD) . Zasady wg  których opracowywane są  programy, oparte zostały na  Stosowanej Analizie Zachowania. Dzienny wymiar wsparcia uwzględnia również potrzeby rodziców/opiekunów BO, którzy z uwagi na pracę zawodową lub/ i pojawiające się trudności w rodzinie np. zdrowotne, muszą mieć zapewnioną fachową opiekę nad ich niepełnosprawnymi dorosłymi  dziećmi.

W ramach Centrów  Aktywizacji Zawodowej i Społecznej w Gdańsku i Gdyni dla Dorosłych Osób z Autyzmem BO uczestniczą  w następujących formach  zajęć:

 • Zajęcia kulinarne i  samoobsługowe mające  również  na celu przygotowanie osób z autyzmem do zamieszkania w placówkach zapewniających  całodobową opiekę (trening czystości, samodzielne przygotowywanie posiłku, nauka organizacji spędzania wolnego czasu itp.).
 • Zajęcia porządkowe na terenie Centrów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i w Gdyni oraz sezonowo zajęcia ogrodnicze, np. na terenie Trójmiejskiego ZOO, z którym wnioskodawca współpracuje do wielu lat;
 • Zajęcia w pracowni ceramicznej, poligraficznej oraz komputerowej .

Asystenci prowadza również  zajęcia uspołeczniające i integracyjne, w tym  trening komunikacji alternatywnej, naukę prowadzenia rozmowy, nawiązywania relacji społecznych, radzenia sobie z emocjami, stresem, niepokojem.

W ramach 4 placówek aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z autyzmem uczestniczą przy wspomaganiu asystentów w podobnych rodzajach zajęć, jak w  Centrach Aktywizacji Zawodowej i  Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Jednak rodzaje  zajęć są uzależnione od oferty  placówek i czasami wymagają takiego przeorganizowania ,żeby osoby z autyzmem wraz z asystentami mogły w nich aktywnie  uczestniczyć, jednocześnie nie zakłócając uczestnictwa  innym podopiecznym placówki. Uwzględnia się  nadwrażliwość zmysłową osób z autyzmem oraz potrzebę niezmienności. W związku z tym konieczne było w niektórych przypadkach stworzenie odpowiedniej struktury przestrzennej.

Superwizje ( nadzór merytoryczny)

Superwizor jest niezbędnym wsparciem dla terapeutów i rodziców przy wprowadzaniu, realizacji i modyfikowaniu Indywidualnych Planów Działań, pomaga też przy ustalaniu nowych programów edukacyjnych i programów eliminowania trudnych zachowań. Superwizor poprzez systematyczne czuwanie nad przebiegiem prowadzonej terapii wpływa na budowanie pozytywnych relacji między wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces terapeutyczny osoby z autyzmem.  Funkcja superwizora jest niezbędna we wszystkich placówkach dla osób z autyzmem i ten standard jest stosowany w krajach, w których opieka nad osobami z autyzmem jest bardziej zaawansowana, niż w Polsce.  Częstotliwość przeprowadzania superwizji uzależniona jest od potrzeb danego beneficjenta.

Szkolenia dla asystentów osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) udzielających im wsparcia w placówkach aktywizacji społecznej i zawodowej.

Asystenci powinni zdobyć wiedzę i minimum doświadczenia w udzielaniu wsparcia osobom z autyzmem w  aktywnościach organizowanych w ramach placówki. Asystenci do udzielania wsparcia osobom z ASD zarówno w placówkach przeznaczonych głównie dla osób z ASD, jak i w celu włączenia pojedynczych osób z ASD lub w małych grupach w działania placówek aktywizacji społecznej i zawodowej utworzonych dla innych grup osób niepełnosprawnych (np. z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi lub innych) powinni odbywają szkolenie składające się z następujących elementów:

 • Szkolenie z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem  – 45 godz
 • Spotkania warsztatowe dla asystentów dorosłych osób z autyzmem-w łącznym wymiarze 15 godz.
 • Szkolenie z pierwszej  pomocy przedmedycznej w wymiarze 3 godzin
 • W trakcie całego projektu korzystanie z superwizji średnio 3 godz./m-c/os

Wsparcie skierowane do rodziców/ opiekunów osób z autyzmem

W ramach projektu oferowane jest również wsparcie psychologiczne i prawne dla rodziców / opiekunów osób z autyzmem.

Poradnictwo prawne świadczone jest w formie spotkań indywidualnych, w uzasadnionych przypadkach  możliwe jest również  udzielanie porad drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną. W ramach zadania możliwe jest skorzystanie z porad z takich dziedzin prawa jak: prawo pracy, prawo cywilne, prawo administracyjne i prawo ubezpieczeń społecznych. Przewiduje się także  możliwość pomocy w wyjaśnianiu przepisów prawnych oraz konsultacji w sprawie zredagowania pism procesowych czy urzędowych. Przewiduje się także możliwość organizacji grupowych spotkań w celu przekazania podstawowych informacji i instrukcji, gdzie i jak szukać informacji szczegółowych. Wsparcie prawne świadczone jest w zależności od potrzeb tej grupy beneficjentów.

Poradnictwo indywidualne i grupowe dla opiekunów OzA ( w tym m.in. wsparcie psychologiczne). Częstotliwość osobistych lub grupowych spotkań z opiekunami/rodzicami OzA oraz forma ich organizacji zależna jest od zgłaszanego przez nich samych zapotrzebowania. Korzystanie z tego wsparcia jest dobrowolne. Poradnictwo prowadzone jest w dwóch formach- konsultacyjnych spotkań indywidualnych oraz grupowych warsztatów tematycznych Spotkania mają charakter:

 • wspierający
 • edukacyjno-kształceniowy
 • informacyjny

Projekt „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach” realizowany jest również przez :

 • Caritas Diecezji Sandomierskiej z siedzibą w Sandomierzu,
 • Fundację Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR z siedzibą w Warszawie,
 • Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie,
 • Fundację „Wspólnota Nadziei” z siedzibą w Więckowicach.

 


PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Projekt „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r. w ramach Konkursu XV.

Celem projektu jest prowadzenie specjalistycznej placówki dla 56 osób z autyzmem z terenu województwa  pomorskiego, służącej podnoszeniu jakości i sensu ich życia poprzez prowadzenie terapii z zakresu edukacji, wieloprofilowej rehabilitacji, aktywizacji społeczno-zawodowej prowadzących do ich samodzielności. Metodą osiągnięcia celu będzie przygotowanie i realizacja Indywidualnych Programów Działania (IPD) dla każdej osoby z autyzmem.

W ramach zadania na terenie placówek podejmowane są działania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem:

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem z Trójmiasta – wymagających dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz dzieci – mieszkańców małych miejscowości województwa pomorskiego

Program zadania w odniesieniu do dorosłych osób z autyzmem jest realizowany przez:

 • aktywizację społeczną – trening umiejętności życiowych (nauka zachowań i umiejętności koniecznych do samodzielnego życia) i społecznych (nauka zachowania w miejscach publicznych, wchodzenie w interakcje personalne)
 • aktywizację zawodową – organizowanie warsztatów rozwijających umiejętności zawodowe (nauka zawodu: w ramach funkcjonującej Pracowni Poligraficznej – prostych prac biurowych – komputer, ksero, segregacja dokumentów, w ramach Pracowni Ceramicznej- wyrób różnego rodzaju ozdób, naczyń itp. oraz Pracowni artystycznej- wyrób biżuterii,bombek, wyrób przypinek i magnesów; prace porządkowe wewnętrzne i zewnętrzne na terenie m.in.. Trójmiejskiego Ogrodu Zoologicznego, z którym nasze Stowarzyszenie  współpracuje od kilkunastu lat.

Organizacja uzupełniających form wsparcia dla osób z autyzmem w postaci indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, w tym:

 • gimnastyka korekcyjna
 • masaż leczniczy
 • hipoterapia
 • zajęcia logopedyczne

Superwizje (nadzór merytoryczny) – Superwizor służy pomocą terapeutom oraz rodzicom przy wprowadzaniu, realizacji i modyfikowaniu IPD. W razie zgłaszanej przez terapeutów lub rodziców potrzeby, pomaga przy ustalaniu nowych programów edukacyjnych i programów eliminujących zachowania niepożądane.

Stosowane metody terapii to terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna.

Zadanie realizowane jest głównie na terenie dwóch placówek prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie:

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Ludwika Mierosławskiego 9A
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni przy ul. Witomińskiej 9