Realizowane projekty Realizowane projekty

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r. w ramach Konkursu XV.

Celem projektu jest prowadzenie specjalistycznej placówki dla 56 osób z autyzmem z terenu województwa  pomorskiego, służącej podnoszeniu jakości i sensu ich życia poprzez prowadzenie terapii z zakresu edukacji, wieloprofilowej rehabilitacji, aktywizacji społeczno-zawodowej prowadzących do ich samodzielności. Metodą osiągnięcia celu będzie przygotowanie i realizacja Indywidualnych Programów Działania (IPD) dla każdej osoby z autyzmem.

W ramach zadania na terenie placówek podejmowane są działania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem:

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem z Trójmiasta – wymagających dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz dzieci – mieszkańców małych miejscowości województwa pomorskiego

Program zadania w odniesieniu do dorosłych osób z autyzmem jest realizowany przez:

 • aktywizację społeczną – trening umiejętności życiowych (nauka zachowań i umiejętności koniecznych do samodzielnego życia) i społecznych (nauka zachowania w miejscach publicznych, wchodzenie w interakcje personalne)
 • aktywizację zawodową – organizowanie warsztatów rozwijających umiejętności zawodowe (nauka zawodu: w ramach funkcjonującej Pracowni Poligraficznej – prostych prac biurowych – komputer, ksero, segregacja dokumentów, w ramach Pracowni Ceramicznej- wyrób różnego rodzaju ozdób, naczyń itp. oraz Pracowni artystycznej- wyrób biżuterii,bombek, wyrób przypinek i magnesów; prace porządkowe wewnętrzne i zewnętrzne na terenie m.in.. Trójmiejskiego Ogrodu Zoologicznego, z którym nasze Stowarzyszenie  współpracuje od kilkunastu lat.

Organizacja uzupełniających form wsparcia dla osób z autyzmem w postaci indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, w tym:

 • gimnastyka korekcyjna
 • masaż leczniczy
 • hipoterapia
 • zajęcia logopedyczne

Superwizje (nadzór merytoryczny) – Superwizor służy pomocą terapeutom oraz rodzicom przy wprowadzaniu, realizacji i modyfikowaniu IPD. W razie zgłaszanej przez terapeutów lub rodziców potrzeby, pomaga przy ustalaniu nowych programów edukacyjnych i programów eliminujących zachowania niepożądane.

Stosowane metody terapii to terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna.

Zadanie realizowane jest głównie na terenie dwóch placówek prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie:

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Ludwika Mierosławskiego 9A
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni przy ul. Witomińskiej 9

Projekt pn:  „ŻYĆ RAZEM – Wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego” realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. w ramach Konkursu XVII

Zadanie dotyczy trzech grup beneficjentów ostatecznych:

 • Dorosłych osób z autyzmem
 • Asystentów osób z autyzmem
 • Rodziców/opiekunów prawnych dorosłych osób z autyzmem

W ramach realizacji zadania w I okresie finansowania tj od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. , min.10 dorosłych osób z autyzmem, mieszkańców województwa pomorskiego, które do tej pory nie uczestniczyły w aktywizacji  społecznej i zawodowej lub utraciły taką możliwość, będą wraz z asystentem uczestniczyć w codziennych zajęciach w placówce aktywizacji społecznej i zawodowej dostępnej w miejscu ich zamieszkania.

6 uczestników projektu będzie uczestniczyć z asystentami w zajęciach w specjalistycznych Centrach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, 4 uczestników z braku takich możliwości będzie uczestniczyć, również z asystentami, w zajęciach w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Około 10 asystentów osób z autyzmem odbędzie specjalistyczne szkolenia i staże a ich praca będzie stale monitorowana w postaci superwizji.

Rodzice/opiekunowie prawni osób z autyzmem zostaną objęci wsparciem psychologicznym oraz prawnym – w formie indywidulanej lub grupowej w zależności od zgłaszanych w tym zakresie potrzeb.

Opis form wsparcia oferowanych w ramach realizacji zadania:

Indywidualne zajęcia dla osób z autyzmem

Osoby z autyzmem uczestniczą w codziennych zajęciach służących ich aktywizacji społecznej i zawodowej prowadzonych w:

 • Centrach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i w Gdyni- placówkach prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie
 • 4 placówkach aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w województwie pomorskim: w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez PSOUU Koło  w Gdańsku, w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kartuzach.

Zajęcia prowadzone są w proporcji jeden asystent- jedna osoba z autyzmem.  Wymiar zajęć na jednego BO w projekcie wynosi średnio 7 godzin dziennie. Intensywność wsparcia oraz charakter prowadzonych zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów oraz specyfiki placówki, w której realizowane jest wsparcie. Szczegółowe wsparcie  zawarte jest w Indywidualnych Programach Działań (IPD) . Zasady wg  których opracowywane są  programy, oparte zostały na  Stosowanej Analizie Zachowania. Dzienny wymiar wsparcia uwzględnia również potrzeby rodziców/opiekunów BO, którzy z uwagi na pracę zawodową lub/ i pojawiające się trudności w rodzinie np. zdrowotne, muszą mieć zapewnioną fachową opiekę nad ich niepełnosprawnymi dorosłymi  dziećmi.

W ramach Centrów  Aktywizacji Zawodowej i Społecznej w Gdańsku i Gdyni dla Dorosłych Osób z Autyzmem BO uczestniczą  w następujących formach  zajęć:

 • Zajęcia kulinarne i  samoobsługowe mające  również  na celu przygotowanie osób z autyzmem do zamieszkania w placówkach zapewniających  całodobową opiekę (trening czystości, samodzielne przygotowywanie posiłku, nauka organizacji spędzania wolnego czasu itp.).
 • Zajęcia porządkowe na terenie Centrów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i w Gdyni oraz sezonowo zajęcia ogrodnicze, np. na terenie Trójmiejskiego ZOO, z którym wnioskodawca współpracuje do wielu lat;
 • Zajęcia w pracowni ceramicznej, poligraficznej oraz komputerowej .

Asystenci prowadza również  zajęcia uspołeczniające i integracyjne, w tym  trening komunikacji alternatywnej, naukę prowadzenia rozmowy, nawiązywania relacji społecznych, radzenia sobie z emocjami, stresem, niepokojem.

W ramach 4 placówek aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z autyzmem uczestniczą przy wspomaganiu asystentów w podobnych rodzajach zajęć, jak w  Centrach Aktywizacji Zawodowej i  Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Jednak rodzaje  zajęć są uzależnione od oferty  placówek i czasami wymagają takiego przeorganizowania ,żeby osoby z autyzmem wraz z asystentami mogły w nich aktywnie  uczestniczyć, jednocześnie nie zakłócając uczestnictwa  innym podopiecznym placówki. Uwzględnia się  nadwrażliwość zmysłową osób z autyzmem oraz potrzebę niezmienności. W związku z tym konieczne było w niektórych przypadkach stworzenie odpowiedniej struktury przestrzennej.

Superwizje ( nadzór merytoryczny)

Superwizor jest niezbędnym wsparciem dla terapeutów i rodziców przy wprowadzaniu, realizacji i modyfikowaniu Indywidualnych Planów Działań, pomaga też przy ustalaniu nowych programów edukacyjnych i programów eliminowania trudnych zachowań. Superwizor poprzez systematyczne czuwanie nad przebiegiem prowadzonej terapii wpływa na budowanie pozytywnych relacji między wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces terapeutyczny osoby z autyzmem.  Funkcja superwizora jest niezbędna we wszystkich placówkach dla osób z autyzmem i ten standard jest stosowany w krajach, w których opieka nad osobami z autyzmem jest bardziej zaawansowana, niż w Polsce.  Częstotliwość przeprowadzania superwizji uzależniona jest od potrzeb danego beneficjenta.

Szkolenia dla asystentów osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) udzielających im wsparcia w placówkach aktywizacji społecznej i zawodowej.

Asystenci powinni zdobyć wiedzę i minimum doświadczenia w udzielaniu wsparcia osobom z autyzmem w  aktywnościach organizowanych w ramach placówki. Asystenci do udzielania wsparcia osobom z ASD zarówno w placówkach przeznaczonych głównie dla osób z ASD, jak i w celu włączenia pojedynczych osób z ASD lub w małych grupach w działania placówek aktywizacji społecznej i zawodowej utworzonych dla innych grup osób niepełnosprawnych (np. z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi lub innych) powinni odbywają szkolenie składające się z następujących elementów:

 • Szkolenie z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem  – 45 godz
 • Spotkania warsztatowe dla asystentów dorosłych osób z autyzmem-w łącznym wymiarze 15 godz.
 • Szkolenie z pierwszej  pomocy przedmedycznej w wymiarze 3 godzin
 • W trakcie całego projektu korzystanie z superwizji średnio 3 godz./m-c/os

Wsparcie skierowane do rodziców/ opiekunów osób z autyzmem

W ramach projektu oferowane jest również wsparcie psychologiczne i prawne dla rodziców / opiekunów osób z autyzmem.

Poradnictwo prawne świadczone jest w formie spotkań indywidualnych, w uzasadnionych przypadkach  możliwe jest również  udzielanie porad drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną. W ramach zadania możliwe jest skorzystanie z porad z takich dziedzin prawa jak: prawo pracy, prawo cywilne, prawo administracyjne i prawo ubezpieczeń społecznych. Przewiduje się także  możliwość pomocy w wyjaśnianiu przepisów prawnych oraz konsultacji w sprawie zredagowania pism procesowych czy urzędowych. Przewiduje się także możliwość organizacji grupowych spotkań w celu przekazania podstawowych informacji i instrukcji, gdzie i jak szukać informacji szczegółowych. Wsparcie prawne świadczone jest w zależności od potrzeb tej grupy beneficjentów.

Poradnictwo indywidualne i grupowe dla opiekunów OzA ( w tym m.in. wsparcie psychologiczne). Częstotliwość osobistych lub grupowych spotkań z opiekunami/rodzicami OzA oraz forma ich organizacji zależna jest od zgłaszanego przez nich samych zapotrzebowania. Korzystanie z tego wsparcia jest dobrowolne. Poradnictwo prowadzone jest w dwóch formach- konsultacyjnych spotkań indywidualnych oraz grupowych warsztatów tematycznych Spotkania mają charakter:

 • wspierający
 • edukacyjno-kształceniowy
 • informacyjny

Projekt „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach” realizowany jest również przez :

 • Caritas Diecezji Sandomierskiej z siedzibą w Sandomierzu,
 • Fundację Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR z siedzibą w Warszawie,
 • Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie,
 • Fundację „Wspólnota Nadziei” z siedzibą w Więckowicach.

 

logo_PFRON_2011_r