Mieszkanie treningowe – droga do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem”

„Mieszkanie treningowe – drogą do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem”

Celem projektu jest przygotowanie dorosłych osób z autyzmem do samodzielności poprzez przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych dla 19 dorosłych osób z autyzmem (OzA), mieszkańców Gdyni i woj. pomorskiego, w mieszkaniu treningowym, przekazanym w użyczenie przez Gminę Miasto Gdynia. Treningi mieszkalnictwa przygotowują OzA do przyszłego zamieszkania w mieszkaniach wspomaganych, które wpisują się w ideę deinstytucjonalizacji. Projekt ma na celu przygotowanie dorosłych osób z autyzmem, mających najczęściej trudne zachowania (agresja, autoagresja) duże problemy z adaptacją, bardzo sztywne przyzwyczajenia do kontrolowanego i rozciągniętego w czasie przejścia z dotychczasowych miejsc zamieszkania z rodziną do osiągnięcia samodzielności na miarę ich możliwości. Daje też im szanse na uniknięcie kryzysów psychicznych, które bardzo często przechodzą osoby z autyzmem przez pierwsze lata adaptacji w mieszkaniach wspomaganych lub innych formach stałego pobytu.

Zakłada się, że w okresie realizacji projektu, każda z 19 osób skorzysta w zależności od potrzeb z:treningów mieszkalnictwa, które realizowane będą w tygodniu lub usług wytchnieniowych realizowanych głownie w weekendy. Osoby te będą bezpośrednio wspierane przez trenerów samodzielności, przewiduje się również dodatkowe wsparcie w postaci superwizji, pomocy psychologicznej oraz trenera interwencyjnego w godz. nocnych. Przeprowadzony zostanie również remont, adaptacja i wyposażenie mieszkania, które będzie zrealizowane zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego dostosowanego do potrzeb OzA. W ramach projektu powstanie miejsce usług społecznych wspierające 19 OzA. Na terenie woj. pomorskiego nie istnieją mieszkania treningowe, ani wspomagane dedykowane tej szczególnej grupie osób. Najważniejszy efekt realizacji projektu- nabycie przez OzA większej samodzielności i nowych umiejętności oraz regeneracja sił  rodzin w czasie realizacji projektu i w okresie zapewniania trwałości przez min. 12 m-cy po zakończeniu finansowania z projektu.

Okres realizacji projektu: 2022-09-01 – 2023-06-30

Projekt dofinansowany w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 409.850,00 zł

Dofinansowanie UE: 368.865,00 zł

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ