Projekty zakończone

„RAZEM”- działania zapewniające osobom ze spektrum autyzmu specjalistyczną pomoc w integracji ze środowiskiem-edycja 2023

Projekt zakończony 31 grudnia 2023 r.

Umowa nr W/MOPR/856/DOTACJE/381/PFRON/182/2023 Okres realizacji: 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r. Celem zadania jest udzielenie specjalistycznego, intensywnego wsparcia terapeutyczno-opiekuńczego min. 15 osobom ze spektrum  z autyzmu (zwanych dalej OzA )w sytuacjach życiowych, w których opieki nie może sprawować rodzina. Okoliczności takie jak...

RAZEM SPRAWNIEJ – organizacja grup wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu – edycja 2023

Projekt zakończony 31 grudnia 2023 r.

Okres realizacji: 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r. W ramach zadania planuje się organizację i prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia w formie tzw. Grup Wsparcia dla 15 osób – młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  mieszkańców Miasta Gdańska....

„ŻYĆ Z AUTYZMEM – organizacja grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osób w spektrum autyzmu”- edycja 2023

Projekt zakończony 31 grudnia 2023 r.

Umowa nr W/MOPR/851/DOTACJE/376/PFRON/177/2023 Okres realizacji: 29 maja 2023 do  31 grudnia 2023 Projekt dotyczy organizacji i prowadzenia cyklicznych spotkań min. 20 rodziców osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w ramach grupy wsparcia. 1/Spotkania otwarte dla wszystkich chętnych rodziców dzieci, młodzieży i dorosłych osób z...

Zadanie publiczne: ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – edycja 2023

Projekt zakończony 31.12.2023 r.

  Umowa nr W/MOPR/349/DOTACJE/31/OPIEKA WYTCHNIENIOWA/5/2023 z dnia16 marca 2023 r. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 03.03.2023 do dnia 31.12.2023 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 293 760,00 zł Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwany...

Zadanie publiczne: „ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób w spektrum autyzmu – edycja 2023”

Projekt zakończony 31.12.2023 r.

  Umowa nr W/MOPR/358/DOTACJE/40/ASYSTENT OSOBISTY OS. NIEPEŁNOSPR./7/2023 z dnia 16 marca 2023 r. Zadanie publiczne w trakcie realizacji od dnia 06.03.2023 do dnia 31.12.2023 r. Usługa przyznana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego....

„Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu”

Projekt zakończony 2023-10-31

„Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu” Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 2022-10-01 do dnia 2023-10-31. Środki finansowe: na realizację zadania publicznego środków finansowych dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w wysokości 185 471,76 zł. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH...

Mieszkanie treningowe – droga do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem”

Okres realizacji projektu: 2022-09-01 - 2023-11-30

„Mieszkanie treningowe – drogą do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem” Celem projektu jest przygotowanie dorosłych osób z autyzmem do samodzielności poprzez przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych dla 19 dorosłych...

ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Projekt zakończony 31.12.2022 r.

Usługa przyznana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Nazwa zadania – ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Umowa nr W/MOPR/407/DOTACJE/82/ASYSTENT OSOBISTY OS.NIEPEŁNOSP/9/2022 z dnia 07.03.2022...

ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

Projekt zakończony 31.12.2022 r.

    ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 07.03.2022 do dnia 31.12.2022 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 222 400,00 zł  Program „Opieka wytchnieniowa” –...

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Projekt zakończony 2022 rok

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 Umowa nr AOOzN/136/2022 Miejsce Obszar realizacji zadania (gmina, powiat, województwo): Obszar województwa pomorskiego – miejsce zamieszkania osoby z autyzmem oraz  środowisko lokalne w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta zdiagnozowanych...

Projekt „Żyć Razem- wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin”

Okres realizacji projektu: 2022-07-01 - 2023-11-30

        Projekt „Żyć Razem- wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin” Okres realizacji projektu: 2022-07-01 – 2023-11-30 Projekt realizowany od 01-07-2022 do 30-11-2023 w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańska (MOPR Gdańsk). Projekt skierowany jest do 38 dorosłych osób z autyzmem...

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Projekt zakończony

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz...

„OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Projekt zakończony

      Projekt „OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Umowa nr RPPM.05.04.02-22-0026/17-02 Realizacja w okresie od 04.2018 r. do 12.2020 r. ZADANIE 1. WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PODCZAS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH I ŚWIADCZENIA PRACY Wsparcia asystenckie dla 4 pracowników niepełnosprawnych z autyzmem, prace...

Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” 1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2022 r.

Projekt zakończony

      Projekt pn.  „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. w ramach Konkursu nr 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” z...

„OZA – TESTOWANIE GDAŃSKIEGO MODELU WSPARCIA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM”

Projekt zakończony, realizacja od 01.04.2019 r. do 30.09.2022 r.

    Gmina Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Fundacją „Pomóż Mi Żyć” realizuje projekt pt. „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”. Model został opracowany we współpracy przedstawicieli gdańskiego MOPR z...

RAZEM SPRAWNIEJ – wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich

Projekt zakończony

            Projekt RAZEM SPRAWNIEJ – wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w ramach Konkursu 1/2018 pn....

ZROZUMIEĆ AUTYZM

Projekt zakończony

Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom

Żyć razem – wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego

Projekt zakończony.

Drugi etap kluczowego projektu Stowarzyszenia.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ