Projekty zakończone

ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Projekt zakończony 31.12.2022 r.

Usługa przyznana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Nazwa zadania – ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Umowa nr W/MOPR/407/DOTACJE/82/ASYSTENT OSOBISTY OS.NIEPEŁNOSP/9/2022 z dnia 07.03.2022...

ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

Projekt zakończony 31.12.2022 r.

    ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 07.03.2022 do dnia 31.12.2022 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 222 400,00 zł  Program „Opieka wytchnieniowa” –...

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Projekt zakończony 2022 rok

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 Umowa nr AOOzN/136/2022 Miejsce Obszar realizacji zadania (gmina, powiat, województwo): Obszar województwa pomorskiego – miejsce zamieszkania osoby z autyzmem oraz  środowisko lokalne w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta zdiagnozowanych...

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Projekt zakończony

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz...

„OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Projekt zakończony

      Projekt „OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Umowa nr RPPM.05.04.02-22-0026/17-02 Realizacja w okresie od 04.2018 r. do 12.2020 r. ZADANIE 1. WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PODCZAS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH I ŚWIADCZENIA PRACY Wsparcia asystenckie dla 4 pracowników niepełnosprawnych z autyzmem, prace...

Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” 1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2022 r.

Projekt zakończony

      Projekt pn.  „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. w ramach Konkursu nr 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” z...

„OZA – TESTOWANIE GDAŃSKIEGO MODELU WSPARCIA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM”

W trakcie realizacji od 01.04.2019 r. do 30.09.2022 r.

    Gmina Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Fundacją „Pomóż Mi Żyć” realizuje projekt pt. „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”. Model został opracowany we współpracy przedstawicieli gdańskiego MOPR z...

RAZEM SPRAWNIEJ – wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich

Projekt zakończony

            Projekt RAZEM SPRAWNIEJ – wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w ramach Konkursu 1/2018 pn....

ZROZUMIEĆ AUTYZM

Projekt zakończony

Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom

Żyć razem – wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego

Projekt zakończony.

Drugi etap kluczowego projektu Stowarzyszenia.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ