Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej spoa.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego spoa.org.pl https://www.spoa.org.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnym podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 1.08.2020 r.
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi oraz aktualizacji dnia: 22.11.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioleta Umławska – wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

E-mail: autyzm@spoa.org.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 557 53 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

Każdy ma prawo do:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości zdjęć, prezentacji, filmu bez audiodeskrypcji itp.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, organizacja niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym ul. Plac Generała Józefa Wybickiego 18, 80-440 Gdańsk. Do lokalu prowadzi chodnik bez progów. Wejście znajduje się od strony parkingu, od ulicy. Obok drzwi wejściowych znajduje się tablica z numerem 18. Do głównego wejścia do lokalu prowadzą 3 schody z poręczami po obu stronach. Po wejściu po schodkach znajdują się drewniane drzwi. Po lewej stronie znajduje się dzwonek. Po wejściu do lokalu znajdują się jeszcze jedne aluminiowe drzwi. Biuro dla interesantów znajduje się po prawej stronie holu. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników organizacji, przez które nie może przejechać osoba na wózku inwalidzkim.

Lokal znajduje się na jednym poziomie, z pełnym zapleczem sanitarnym – 2 toalety, kuchnio-jadalnia oraz pomieszczenia biurowe. W pomieszczeniach mamy możliwość przesuwania krzeseł, stołów tak aby stworzyć przestrzeń do swobodnego poruszania się i odpowiednio wyizolowanej przestrzeni dla osób z nadwrażliwością słuchową (dot. osób z autyzmem).

Do budynku przynależy parking ogólnodostępny, z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do biura możliwy jest transport komunikacją miejską. Na skrzyżowaniu ulic Aleja Legionów oraz Placu Wybickiego znajdują się przystanki tramwajowe, które umożliwiają komfortowy dojazd do siedziby organizacji (odległość około 200 metrów). Istnieje możliwość dojazdu kolejka SKM, PKM – dworzec PKP znajduje się w odległości 700 metrów. W pobliżu znajdują się tez przystanki autobusowe (przy przystanku tramwajowym). Okolice są dobrze oświetlone nawet podczas zimowych miesięcy. Nad wejściem głównym do budynku znajduje się oświetlenie.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ