Dla rodziców

OFERTA SZKOLENIA DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM

 

Proponujemy Państwu szkolenie z terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Prowadzą je doświadczeni nauczyciele- terapeuci i superwizorzy Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.

 

Tematyka szkolenia:

 1. co to jest autyzm,
 2. terapia behawioralna w porównaniu z innymi propozycjami terapeutycznymi,
 3. wybór celów terapii oraz umiejętności, których warto uczyć dziecko,
 4. programy rozwijania mowy i innych systemów porozumiewania się,
 5. programy rozwijania samodzielności,
 6. budowanie systemu motywacji,
 7. podstawowe metody pracy z dzieckiem,
 8. zachowania niepożądane i sposoby ich eliminowania,
 9. jak organizować terapię autystycznego dziecka i życie codzienne rodziny.

 

Miejsce szkolenia:

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, ul. Dąbrowszczaków 28

Termin:

Sobota i niedziela od godz. 9.00.

Czas trwania:

2 spotkania po 7 godzin wykładowych

Liczba uczestników:

od 15 do 18 osób

Koszt uczestnictwa:

200,00 zł od osoby (całość)

Sposób zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu:

listownie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną.
Termin szkolenia zostanie ustalony w momencie zebrania się wymagalnej liczby uczestników. Każda zakwalifikowana osoba zostanie powiadomiona listownie.

Zakwaterowanie:

we własnym zakresie.

Zapraszamy!

 


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM W GDAŃSKU

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM (SPOA) z siedzibą w Gdańsku ,ul. Dąbrowszczaków 28, 80-365 Gdańsk, tel./fax: (+48 58) 557-53-41, e-mail: autyzm@spoa.org.pl W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: autyzm@spoa.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Stowarzyszenia;
 • dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w celach:
 • organizacji szkoleń
 • organizacji konferencji
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 • zgoda wyrażona przez Panią/Pana;
 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez SPOA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dane osobowe mogą być udostępnione:podmiotom świadczącym na rzecz SPOA usługi informatyczne;
 • dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z SPOA lub w przypadku gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia;
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od SPOA jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podane przez Panią/Pana dane dotyczące zdrowia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Fundację przez ustalenie odpowiedniego poziomu odpłatności za konferencję/ szkolenie;
 • podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu.

Kontakt:
SPOA

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ