Wspólnota Domowa


O nas

Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku jest specjalistycznym domem w przestrzeni miejskiej, w społeczności lokalnej. Od roku 2019 działa w ramach programu OZA – TESTOWANIE GDAŃSKIEGO MODELU WSPARCIA DLA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM i realizuje 6-cio dobowe treningi mieszkalnictwa dla 14 osób. Po zakończeniu programu przekształci się w specjalistyczny Dom Pomocy Społecznej dla osób z autyzmem nowego typu i stanie się miejscem stałego zamieszkania.

 

 

 

Wspólnota Domowa zapewnia uczestnikom całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze i terapeutyczne. Uwzględnia ich indywidualne potrzeby, wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa. Warunki życia nie przypominają tradycyjnych domów pomocy społecznej, są raczej zbliżone do domowych. Zindywidualizowane podejście uwzględnia potrzeby i ograniczenia mieszkańców, którzy dostają tyle wsparcia, ile jest konieczne oraz tyle samodzielności, ile jest możliwe.

 

Uczestnicy

Uczestnikami jest 14 dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną powyżej 24 roku życia, kobiet i mężczyzn,w znacznym stopniu niesamodzielnych, wymagających pomocy w czynnościach dnia codziennego. Osoby te w życiu codziennym zależne są od pomocy innych i często przejawiają poważne problemy z komunikowaniem się, mają epilepsję, nadwrażliwość na bodźce, zaburzenia snu oraz poważne problemy z zachowaniem, takie jak agresja, autoagresja, czy zachowania destrukcyjne.

Uczestnicy są mieszkańcami Gminy Gdańsk i na co dzień mieszkają w domach rodzinnych oraz uczęszczają do Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku lub Specjalistycznego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem.

 

Kadra:

Z uczestnikami pracują pełni entuzjazmu i kompetentni terapeuci– psycholodzy i pedagodzy oraz opiekunowie, którzy stale podnoszą swoje umiejętności. Ich praca podlega superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora.

 

Wspólnota domowa dla dorosłych osób z Autyzmem

 

Przestrzeń Wspólnoty Domowej

Budynek Wspólnoty Domowej jest ulokowany na trzech poziomach o całkowitej powierzchni netto 1344 m.kw. Obecnie tylko jeden poziom domu jest użytkowany przez Wspólnotę Domową, a pozostałe dwa poziomy są wynajmowane, do czasu spłacenia kredytu, który Stowarzyszenie musiało zaciągnąć w celu dokończenia budowy. Pomimo to uczestnicy mają do swojej dyspozycji indywidualne pokoje wraz z łazienkami, salę do zajęć wspólnych, dużą jadalnię, siłownię oraz przed budynkiem ogród sensoryczny z instrumentami.

Każdy z uczestników ma dostosowany do swoich potrzeb:

  1. Indywidualny Plan Działań (IPD), aktualizowany co pół roku w oparciu o diagnozę funkcjonalną, uwzględniający rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych oraz samoobsługi.
  2. Indywidualny system motywacyjny
  3. Indywidualne dzienne i tygodniowe plany, uwzględniające obowiązki, rozrywki.

Wiodącą terapią stosowaną w placówce jest terapia behawioralna.
Czas mieszkańców jest zorganizowany w oparciu o indywidualne i grupowe plany.

 

Zajęcia we Wspólnocie obejmują m. in.:

 • Zajęcia związane z codziennymi czynnościami:
  utrzymywanie higieny, sprzątanie, pranie, zmienianie pościeli, przygotowywanie prostych potraw, pielęgnowanie roślin domowych, praca w ogrodzie, robienie zakupów
 • Zajęcia edukacyjne:
  podtrzymywanie umiejętności nabytych w czasie edukacji szkolnej, czytanie, pisanie, obsługiwanie komputera i innych osobistych sprzętów elektronicznych
 • Rehabilitacja ogólnorozwojowa:
  rozwijanie komunikacji, w tym komunikacji alternatywnej, rehabilitacja ruchowa, masaż wg wskazań lekarza
 • Rehabilitacja społeczna:
  wdrażanie do prac użytecznych dla Wspólnoty,
  włączanie się w życie środowiska lokalnego,
  korzystanie z miejsc użyteczności publicznej oraz placówek kulturalnych i sportowych,
  wspieranie budowania relacji przyjacielskich pomiędzy mieszkańcami,
  wspieranie życia rodzinnego mieszkańców
 • Utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej: siłownia, basen, gry zespołowe
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań: organizowanie terapii zajęciowej –
  udział w zajęciach muzycznych, plastycznych i in. organizowanych na terenie domu

Uczestnicy czują we Wspólnocie, jak u siebie i bardzo lubią przyjeżdżać na turnusy, które odbywają się raz na dwa lub na trzy tygodnie. Dzięki pobytom stają się coraz bardziej samodzielni, spokojni i pogodni.

 

Koncepcja Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem – rekomendacja Porozumienia AUTYZM-POLSKA

W imieniu Porozumienia AUTYZM-POLSKA reprezentującego 37 organizacji członkowskich działających na rzecz osób z autyzmem,  przedstawiamy  opracowane rekomendacje nowej formy organizacyjno-prawnej mieszkalnictwa wspomaganego- Wspólnoty Domowej, przeznaczonej dla osób dorosłych z autyzmem, niepełnosprawnością w stopniu znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, wymagających intensywnego wsparcia.

Nad tymi rozwiązaniami nasze organizacje członkowskie pracowały już od dawna i realizowały je w formie projektów, a Koncepcja  Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem została przygotowana przez  Zespół ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz mieszkalnictwa  Porozumienia Autyzm-Polska.

Załączamy ponadto Formularz Kwalifikowania Osób Niepełnosprawnych powyżej 16 r.  do  szczególnego specjalistycznego wsparcia oraz Sposób obliczania etatów i wskaźników we Wspólnocie Domowej.

Nasza koncepcja dotyczy osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, jednak  mamy nadzieję, że  będą z niej mogli  również skorzystać po modyfikacjach reprezentanci osób z innymi niepełnosprawnościami.

Małgorzata Rybicka
Wiceprzewodnicząca Zarządu Porozumienia Autyzm-Polska

Załączniki:

1/  Koncepcja-Wspólnoty-Domowej-dla-Dorosłych-Osób-z-Autyzmem

2/ Formularz_kwalifikowania-do-specjalistycznego-wsparcia

3/ Sposób-obliczania-etatów-i-wskaźników-Wspólnota-Domowa

 

źródło:

https://autyzmpolska.org.pl/koncepcja-wspolnoty-domowej-dla-doroslych-osob-z-autyzmem-rekomendacja-porozumienia-autyzm-polska/

 

Środowisko osób z niepełnosprawnościami łączy swoje siły w walce o prawo do godnego życia dla siebie i swoich dzieci!

Apeluje do Posłanek i Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o pilne działania w zakresie mieszkalnictwa dorosłych i niesamodzielnych osób z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Wspólne postulaty zostały także przedstawione podczas konferencji prasowej Porozumienia Autyzm-Polska, która odbyła się 11.01.2023, o godz.11.00, przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie, w siedzibie Fundacji Synapsis.
Wzięli w niej udział:
Małgorzata Rybicka – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
Edward Bolak – Farma Życia – Fundacja Wspólnota Nadziei
Katarzyna Kosecka – Protest OzN i ich rodzin
Maria Wroniszewska – Fundacja SYNAPSIS
Natalia Wiśniewska samorzeczniczka w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym
Dorota Próchniewicz

Zapis konferencji

https://www.youtube.com/watch?v=dRvtBB8BIJk

Treść apelu:

Apel-do-politykow_Porozumienie-AUTYZM-POLSKA

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ