Projekty

„Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu”

W trakcie realizacji od dnia 2022-10-01 do dnia 2023-10-31

„Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu” Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 2022-10-01 do dnia 2023-10-31. Środki finansowe: na realizację zadania publicznego środków finansowych dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w wysokości 185 471,76 zł. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH...

Mieszkanie treningowe – droga do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem”

Okres realizacji projektu: 2022-09-01 - 2023-06-30

„Mieszkanie treningowe – drogą do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem” Celem projektu jest przygotowanie dorosłych osób z autyzmem do samodzielności poprzez przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych dla 19 dorosłych...

ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Projekt zakończony 31.12.2022 r.

Usługa przyznana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Nazwa zadania – ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Umowa nr W/MOPR/407/DOTACJE/82/ASYSTENT OSOBISTY OS.NIEPEŁNOSP/9/2022 z dnia 07.03.2022...

ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

Projekt zakończony 31.12.2022 r.

    ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 07.03.2022 do dnia 31.12.2022 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 222 400,00 zł  Program „Opieka wytchnieniowa” –...

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Projekt zakończony 2022 rok

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 Umowa nr AOOzN/136/2022 Miejsce Obszar realizacji zadania (gmina, powiat, województwo): Obszar województwa pomorskiego – miejsce zamieszkania osoby z autyzmem oraz  środowisko lokalne w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta zdiagnozowanych...

Projekt Zintegrowany BUDOWA WSPÓLNOTY DOMOWEJ II

W trakcie realizacji

      We wtorek 12 kwietnia 2022r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisane zostały umowy na dofinansowanie unijne projektów zintegrowanych. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podczas uroczystości marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław...

Projekt pn. „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2025 r.

W trakcie realizacji od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. w ramach Konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” ;...

Projekt pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego – szansą na godne życie”

W trakcie realizacji od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

              Projekt pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego – szansą na godne życie” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025...

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Projekt zakończony

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz...

„OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Projekt zakończony

      Projekt „OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Umowa nr RPPM.05.04.02-22-0026/17-02 Realizacja w okresie od 04.2018 r. do 12.2020 r. ZADANIE 1. WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PODCZAS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH I ŚWIADCZENIA PRACY Wsparcia asystenckie dla 4 pracowników niepełnosprawnych z autyzmem, prace...

  • 1
  • 2

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ