Aktualności

1.     Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn.„Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka, Działania 7.3 Infrastruktura społeczna współfinansowanego  z EFRR.

2.     Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w z akresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020.

3.     Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4.     Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

5.     Publikacja zapytania ofertowego:

Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

6. Ofertę można składać w formie elektronicznej poprzez formularz złożenia oferty w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub w formie pisemnej  w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, plac Józefa Wybickiego 18, 80-440 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2023r. do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 23.11.2023r. 10.30 w siedzibie Zamawiającego

Załączniki:

Rozdzielnica RPO strona ES02

pytania_do_ogloszenia_nr_2023-60902-178894-2

Operat makroniwelacji

Malczewskiego-Projekt zjazdu-v3

OPIS PZT MALCZEWSKIGO_OFERTA

PB_DPS_IE_E_OPIS PZT

Projekt elektryczny – mapa

projekt kanal deszcz DPS ul. Malczewskiego

Projekt murów oporowych i śmietnika_ dok.zbiorczy

Projekt zagospodarowania terenu – branża elektryczna_Zredagowany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_03.11

Projekt zieleni Wspólnota Domowa

RYS. PZT.D5_SCHEMAT OGRODZENIA_WARIANT 2_31.10

RYS. PZT.D6_SCHEMAT BALUSTRADY_WARIANT 2_31.10

UZGODNIENIE POLDUKT Zjazd publiczny z ul. Malczewskiego_DPS_podpisany

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3. Wykaz doświadczenia w zakresie prac budowlanych-2

Załącznik nr 5. Klauzula informacyjna

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Zapytanie ofertowe_14_11_23

 

ZAŁĄCZNIKI PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO:

bioz

bioz

karty do opisu do UM kd

opis kanal deszcz DPS 2023

opis kanal deszcz DPS 2023

Oswiadczenie kd

Oswiadczenie kd

rys 1 bez szrafu

rys 1 ze szrafem

rys 2

rys 3

rys 4

str. tyt

zal studnia kd

MDCP OSTATECZNA   wg-iii.6640.1.2401.2021_mapa_PDP

PW_PZT_ MURY OPOROWE_DOM POMOCY_17.10.2023_zbiornik+transparentość

DPS pzt DWG

PT_RYS.A14_WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH_297x510

 

Aktualizacja 21.11.2023:

pytania_do_ogloszenia_nr_2023-60902-178894-3

 

Aktualizacja 22.11.2023:

pytania_do_ogloszenia_nr_2023-60902-178894-4

 

Projekt przewiduje zaaranżowanie zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej, użytkowej i towarzyszącej.

Teren opracowania zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Malczewskiego 133. Usytuowany jest pośród zabudowy mieszanej.

POBIERZ PROJEKT (główny dokument)

POBIERZ WIZUALIZACJE

POBIERZ TABELĘ Z ROŚLINAMI

POBIERZ PROJEKT NASADZEŃ

 

PLANSZE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Zapytanie ofertowe na nabycie robót budowlanych w zakresie instalacji teletechnicznych – kontynuacji projektu pt. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby dorosłych osób z autyzmem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 07 Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Działania 07.03 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
1. wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na podłożu zagruntowanym, na sufitach tynk gip-sowy na podłożu zagruntowanym.
2. wykonanie zabudów gipsowo-kartonowych, w tym obudów ppoż, na ruszcie stalowym ocynkowanym. Na pod-daszach z płyt G-K na ruszcie stalowym ocynkowanym. Obudowa konstrukcji drewnianej podwójną płytą G-K do EI30
3. wykonanie izolacji podpłytkowych posadzek i ścian w pomieszczeniach mokrych,
4. montaż parapetów wewnętrznych,
5. wykonanie gładzi gipsowych na ścianach,
6. wykonanie powłok malarskich farbami akrylowymi a w pomieszczeniach mokrych farbami ceramicznymi

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i roboty budowlane związane z termoizolacją i wykonaniem elewacji
budynku Wspólnoty Domowej II dla dorosłych osób z autyzmem.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Działania 07.03 Infrastruktura społeczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy realizacji projektu: Osi priorytetowej 07. Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna

Tytuł projektu: „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem”

Nazwa postępowania: „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym dla dorosłych osób z autyzmem w Gdańsku”

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

POBIERZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej realizowane w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3 Inrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

POBIERZ SIWZ

POBIERZ WZÓR UMOWY

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych – kontynuacji projektu pt. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby dorosłych osób z autyzmem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 07 Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POBIERZ SIWZ

Gdańsk, dnia 15.09.2022 r.

5 lipca 2022 roku uroczyście podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę drugiej Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, która powstaje obok Wspólnoty Domowej im. Arama Rybickiego w Gdańsku przy ul. Malczewskiego. Sygnatariuszami zostali Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Małgorzata Rybicka.
Budowa nowej Wspólnoty rozpoczęła się w tym roku i potrwa do końca 2023 roku. Będzie to miejsce stałego zamieszkania, aktywizacji zawodowej i społecznej, a także miejsce spotkań, rozmów i edukacji dla wszystkich, którym leży na sercu przyszłość osób w spektrum autyzmu.
Na zdjęciu od lewej: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Małgorzata Rybicka.
Przekazy medialne o uroczystości wmurowania akty erekcyjnego pod budowę Wspólnoty Domowej dla dorosłych osób z autyzmem:
Zawsze Pomorze
Gdansk.pl
Naszemiasto.pl
Trojmiasto zdrowie
Trojmiasto biznes
Radio Gdańsk
Portal Urzędu Marszałkowskiego
Wyborcza
Radio Kaszebe
Dziennik Bałtycki

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ