Centra Aktywizacji

O nas

Stowarzyszenie prowadzi dwie specjalistyczne placówki dziennego pobytu dla dorosłych osób z autyzmem, finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Centrum Aktywizacji w Gdyni

Centrum Aktywizacji w Gdańsku

Są to:

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem „Żyć Razem” w Gdyni, działające od 01.09.2004r.
Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem „Żyć Razem” w Gdańsku, działające od 17.08.2009r.

Przyczyną powstania Centrów był fakt, że placówki przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak ŚDS-y i WTZ-y nie uwzględniają potrzeb osób z autyzmem, ale też odmawiają przyjmowania ich. Na mapie Polski ciągle niewiele jest takich miejsc, jak Centra, które zapewniają codzienne, specjalistyczne wsparcie dorosłym osobom z autyzmem. Prowadzona w nich terapia pozwala kilkudziesięciu uczestnikom na utrzymanie i rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i zawodowych. Umożliwia im nabywanie samodzielności, uczenie się różnych form aktywności, dbanie o siebie i otoczenie oraz realizację zainteresowań w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne.

 

Uczestnicy

Uczestnikami Centrów są zarówno osoby z autyzmem i poważnymi deficytami poznawczymi, społecznymi oraz komunikacyjnymi, jak i osoby wysoko funkcjonujące, których problemy dotyczą przede wszystkim kompetencji społecznych. 

Kadra

Z uczestnikami pracuje 30 pełnych entuzjazmu i kompetentnych terapeutów– psychologów, pedagogów oraz psychoterapeutów, którzy stale podnoszą swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Ich praca podlega stałej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów.

 

Oferta

Centra działają 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo, a ich rodzaj i zakres dostosowany jest do aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających osób korzystających z usług Centrów. Kolejność zajęć i ich częstotliwość jest uwzględniona w planach tygodnia i dnia, grupowych oraz indywidualnych. Plany te w zależności od poziomu funkcjonowania uczestników mogą być: pisane, fotograficzne lub obrazkowe. Korzystanie z planów dnia zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób z autyzmem i przewidywalność zadań każdego dnia.

 

Cele i zadania

CELE

Działalność Centrów skupiona jest wokół realizacji następujących celów :

 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych uczestników , a jeśli jest to możliwe-przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania;
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – nauka zachowań i postaw akceptowanych społecznie, budowanie relacji z innymi osobami- w placówkach i w środowisku lokalnym, umiejętności
 • podejmowania decyzji i dokonywania wyborów;
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, również komunikacji alternatywnej i wspomaganej;
 • Podtrzymywanie umiejętności szkolnych i wykorzystywanie ich w życiu codziennym osób dorosłych;
 • Aktywizacja zawodowa – rodzaj aktywności zawodowej dostosowany jest do poziomu funkcjonowania naszych podopiecznych. Zazwyczaj są to proste prace realizowane w naszych
 • placówkach lub w środowisku oraz staże zawodowe i zatrudnienie wspomagane.

 

ZADANIA

Centra realizują wiele zadań, takich, jak:

 • Diagnozowanie umiejętności i kompetencji społeczno – zawodowych;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych;
 • prowadzenie treningów aktywizacji zawodowej w Centrach oraz w środowisku lokalnym
 • organizowanie treningów aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy;
 • wspieranie osób zatrudnionych;
 • prowadzenie treningów mieszkalnictwa
 • prowadzenie grup wsparcia dla wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i osób z Zespołem Aspergera;
 • indywidualne poradnictwo dla rodziców i członków rodzin oraz uczestników
Centrum Aktywizacji Gdynia

 

Zajęcia

Zajęcia warsztatowe obejmują następujące pracownie:

 •  Kulinarna
 •  Porządkowa
 • Prac biurowych
 • Plastyczna i rękodzielnicza
 • Ceramiczna

Uczestnicy systematycznie biorą udział w zajęciach organizowanych poza Centrami. Są to:

 • aktywizacja zawodowa
 • wyjścia turystyczne lub kulturalne
 • hipoterapia

 

 

Praca chroniona:

W Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni funkcjonuje Punkt Poligraficzny, w którym zatrudnionych jest pięć dorosłych osób z autyzmem. Osoby te pracują w punkcie małej poligrafii wykonując rozmaite usługi dla lokalnej społeczności. Zajmują się kserowaniem, drukowaniem, skanowaniem, bindowaniem, laminowaniem oraz innym zadaniami związanymi z obsługą klientów w tym, wystawianiem rachunków, rozliczeniem pieniędzy. Tylko kilkanaście placówek, instytucji oraz pracodawców w Polsce zatrudnia osoby ze spektrum autyzmu. Jest to dla naszych podopiecznych szczególnie ważny element w procesie terapeutycznym oraz ich rehabilitacji społecznej i zawodowej.

 

Centrum Poligraficzne w Gdyni

 

W obu Centrach obchodzimy tradycyjne uroczystości, takie jak Wigilia i śniadanie wielkanocne oraz wydarzenia osobiste uczestników, takie jak imieniny. Uczestnicy otrzymują wsparcie psychologiczno-pedagogiczne obejmujące zajęcia indywidualne oraz okresową diagnozę prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji, różne formy relaksacji i zabaw psychoruchowych. W razie potrzeby otrzymują również wsparcie w podstawowych czynnościach życiowych oraz niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w tym urzędowych, lub umówienia się do lekarza, czy specjalisty. Zarówno uczestnicy, jak i opiekunowie otrzymują w razie potrzeby indywidualne poradnictwo psychologiczne.

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ