„OZA – TESTOWANIE GDAŃSKIEGO MODELU WSPARCIA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM”

 

 

Gmina Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Fundacją „Pomóż Mi Żyć” realizuje projekt pt. „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”. Model został opracowany we współpracy przedstawicieli gdańskiego MOPR z ekspertami organizacji pozarządowych i instytucji pracujących w obszarze zdrowia psychicznego i pomocy osobom z niepełnosprawnością. Opracowanie zyskało akceptację i pozytywną ocenę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz zostało zakwalifikowane do etapu pilotażowo-wdrożeniowego. Celem projektu jest zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością z autyzmem poprzez przetestowanie modelu jaki został opracowany przez zespół ekspertów.

Wdrożenie projektu 

W kwietniu 2019 roku rozpoczęło się testowanie i wdrażanie projektu, które potrwa do września 2022 roku. Docelowo w projekcie weźmie udział 80 dorosłych osób z autyzmem (OzA) i niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie Gdańska, 100 osób z ich otoczenia oraz kolejne 100 będących przedstawicielami podmiotów, instytucji i organizacji realizujących wsparcie. Gdański model zapewnia kompleksową, wielodyscyplinarną i zindywidualizowaną pomoc. W jego ramach uczestnicy mają dostęp do szerokiego wachlarza usług społecznych, zawodowych, edukacyjnych i medycznych. Wsparcie oferowane osobom z autyzmem obejmuje m.in.: pomoc asystentów środowiskowych i trenerów pracy, pobyt w Specjalistycznym Domu Samopomocy, kursy zawodowe i staże. Dla osób, które ukończyły trening mieszkalnictwa, przewiduje się możliwość zamieszkania w takich specjalistycznych formach (tj. Wspólnota Domowa i Pomorska Farma Życia). Projekt zakłada funkcjonowanie Punktu Usług Zdrowotnych, którego celem będzie ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów, posiadających jednocześnie przeszkolenie w zakresie pracy z osobą z autyzmem. W ramach realizacji projektu objęte pomocą rodziny i opiekunowie osób z autyzmem mogą uczestniczyć w spotkaniach grupy wsparcia i szkoleniach zawodowych. Istotnym elementem realizacji jest także wsparcie z zakresu interwencji kryzysowej. To pomoc w nagłych, trudnych sytuacjach. Także usługi wytchnieniowe, mające na celu odciążenie w sprawowaniu opieki nad dorosłą osobą z autyzmem. W ramach wdrażania modelu przeprowadzone zostaną także działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym, dotyczące autyzmu. Rodzice, opiekunowie oraz przedstawiciele podmiotów realizujących pomoc, mają okazję skorzystać ze szkoleń podnoszących wiedzę z zakresu autyzmu.

Głównym realizatorem zadania jest Gmina Miasta Gdańska/MOPR w Gdańsku – pełniący funkcję lidera. Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundacja „Pomóż Mi Żyć”.

Realizacja projektu: od 01.04.2019 r. do 30.09.2022 r.

Wartość projektu to 11 307 557,52 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Biuro Projektu:
ul. Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk I piętro pok. 116, 117 i 118.

Kontakt z biurem projektu:
pok. 116 – tel. 58/342 31 57
pok. 117 – tel. 58/347 82 66
pok. 118 – tel. 58/347 82 81.

Gmina Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”

 

Rekomendacje i wnioski przedstawione w prezentacji „PLACÓWKI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU OzA – TESTOWANIE GDAŃSKIEGO MODELU WSPARCIA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM” zaprezentowane 15 września 2022 roku przez Małgorzatę Rybicka i Wioletę Umławska podczas spotkania podsumowującego projekt:

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ