„OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”

 

 

 

Projekt „OzA- Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”

Dla organizacji pozarządowej uczestniczenie w  tworzeniu rozwiązań systemowych i ich testowanie jest zaszczytem
i nie lada wyzwaniem.
Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w latach 2016-2017 wraz z liderami innych organizacji
wraz z kierownictwem i specjalistami  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tworzeniu Gdańskiego Modelu Autyzmu – koncepcji środowiskowego wsparcia osób z autyzmem oraz funkcjonowania instytucji i świadczenia
dla nich usług na poziomie gminy Gdańsk, a także budowania optymalnego partnerstwa, które będzie w stanie skutecznie przetestować opracowany model. Koncepcja ta została oparta o analizę systemu pomocy społecznej nieuwzględniającego potrzeb dorosłych osób z autyzmem, a także o dobre praktyki organizacji pozarządowych,
które prowadzą placówki i realizują usługi dla dorosłych osób z autyzmem w oparciu o projekty  i wreszcie
w oparciu o diagnozę potrzeb tej grupy osób na terenie Gminy Miasta Gdańsk.
Gdański Model Autyzmu stał się podstawą Projektu „OzA- Testowanie  gdańskiego modelu wsparcia
dorosłych Osób z Autyzmem”
. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
a jego partnerami Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundacja Pomóż mi Żyć.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz z budżetu państwa i jest realizowany w  okresie 01.04.2019-31.03.2022.
Mamy nadzieję, że wnioski z realizacji Modelu będą podstawą do rekomendacji zmian prawnych, które w sposób znaczący poprawią sytuację dorosłych osób z autyzmem.

Projekt skierowany jest do:

 • Dorosłych osób z autyzmem
 • Przedstawicieli podmiotów realizujących wsparcie na rzecz dorosłych osób z autyzmem
 • Rodzin i opiekunów dorosłych

W ramach Projektu do tej pory (początek marca 2020 r.)  realizowane są następujące formy wsparcia:

 • Asystentury dla dorosłych osób z autyzmem w miejscu zamieszkania oraz w placówkach stałego pobytu
 • Wsparcie społeczne i realizacja programu terapeutycznego w Specjalistycznym Domu Samopomocy
 • Treningi mieszkalnictwa w ramach  turnusów we Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Usługi wytchnieniowe dla rodzin dorosłych osób z autyzmem- odciążenie opiekunów w sprawowaniu opieki oraz interwencja w sytuacjach kryzysowych
 • Spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dorosłych osób z autyzmem

Już teraz widzimy, że Projekt ma wielkie znaczenie dla dorosłych osób z autyzmem, gdyż  uzyskują dzięki niemu nowe, profesjonalne i  lubiane przez nich formy wsparcia.
Projekt jest też bardzo ważny dla rodzin i opiekunów, którzy mają dzięki niemu możliwość odpoczynku i wsparcia .

Przedstawiamy kilka zdjęć z pracy Specjalistycznego Domu Samopomocy, działającego od listopada 2019 r.:

 

 

Oto wybrane zdjęcia z życia Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, działającej od czerwca  2019 r.:

 

Projekt  systematycznie się rozwija na kolejnych etapach będzie obejmować:

 • Wsparcie trenerów pracy
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe i staże dla dorosłych osób z autyzmem
 • Szkolenia dla rodziców i opiekunów dorosłych osób z autyzmem
 • Punkt Usług Zdrowotnych
 • Szkolenia podnoszące wiedzę autyzmu dla przedstawicieli podmiotów realizujących wsparcie na rzecz dorosłych osób z autyzmem
 • Superwizje dla osób pracujących z  dorosłymi osobami z autyzmem

Adres biura projektu „OzA- Testowanie gdańskiego modelu wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem”:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk
Tel: 58 347 82 66

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ