Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Umowa nr AOOzN/136/2022

Miejsce Obszar realizacji zadania (gmina, powiat, województwo):

Obszar województwa pomorskiego – miejsce zamieszkania osoby z autyzmem oraz  środowisko lokalne w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta zdiagnozowanych na początku realizacji zadania: dom rodzinny, urzędy, system opieki zdrowotnej, lokalne społeczności itp – wszystkie miejsca i usługi w miejscu zamieszkania,  w których asystent będzie towarzyszył i wspierał osobę z autyzmem w zaspokajaniu jej potrzeb oraz kształtowaniu samodzielności.

Grupa docelowa zadania:

Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są młodzież i dorosłe osoby od 16 roku życia, dotknięte zaburzeniem autyzmu (zwanych dalej  OzA) w liczbie 17 osób – mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego – są to osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym i  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; ze zdiagnozowanym autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją oraz problemami w uczeniu  i sferze społeczno-zawodowej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu:

Program zapewnia usługi asystencji osobistej osobie niepełnosprawnej wykonywaną/ świadczoną przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Jest to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wysokość przyznanej transzy: 600.286,50 zł.

Link do Programu dotyczącego asystentury osobistej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ