Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem”

Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w ramach Umowy nr ZZO/000299/11/D w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.- Konkurs nr 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Dotyczy typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła). Całkowita wartość zadania wynosi 1.787.388,00 zł, w tym wartość dofinansowania z PRFON to 1.698.019,00 zł.

Celem projektu jest nabycie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do osiągnięcia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania około 45 osób z autyzmem poprzez zagwarantowanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego i rehabilitacyjnego realizowanego w specjalistycznej placówce. Metodą osiągnięcia celu będzie przygotowanie i realizacja IPD dla każdej osoby z autyzmem.

Projekt realizowany jest na terenie dwóch placówek prowadzonych przez nasze stowarzyszenie: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku oraz w Gdyni.

Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są młodzież i dorosłe osoby powyżej 16 roku życia, dotknięte zaburzeniem autyzmu w liczbie min. 45 osób. Grupę docelową stanowią osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; osoby niezatrudnione i/lub korzystające z pomocy opieki społecznej; mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego. Większość z tych osób ma znacznie ograniczoną samodzielność, w tym możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Osoby te przez całe życie potrzebują specjalistycznego wsparcia. Pośrednio BO w projekcie są również rodzice/opiekunowie prawni osób z autyzmem. Wsparcie dla rodziców/opiekunów dotyczy możliwości udziału w superwizjach, które mają na celu m.in. doskonalenie umiejętności pracy z własnym niepełnosprawnym dzieckiem.

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych odbywa się na podstawie zgłoszeń rodziców, pedagogów, lekarzy, instytucji prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Stowarzyszenie posiada listę osób z autyzmem, które już korzystają ze wsparcia i takich, które oczekują na objęcie pomocą z terenu województwa pomorskiego. Wśród dorosłych OzA są to absolwenci OREW-ów itp. oraz osoby, które dotychczas nie były objęte wsparciem instytucjonalnym. Osoby spełniające warunki przystąpienia do projektu zostają poddane procesowi rekrutacji, w czasie którego oceniane są ich umiejętności społeczne i zawodowe. Ostatecznie zrekrutowane zostają te osoby, które w największym stopniu potrzebują działań projektowych. Nabór uczestników projektu jest zgodny z zasadą równych szans i płci (uwzględniając specyfikę autyzmu, proporcja mężczyzn do kobiet z autyzmem wynosi 4:1 – Steffenburg, Gillberg, 1986).

Beneficjenci projektu to osoby, których deficyty uniemożliwiają podjęcie aktywności zawodowej oraz samodzielne funkcjonowanie bez profesjonalnego wsparcia terapeuty. Przyczyna tkwi w specyfice zaburzenia autyzmu oraz w tym, że obecnie dorosłe osoby, będące grupą docelową projektu, profesjonalną pomocą terapeutyczną w naszym kraju zostały stosunkowo późno objęte.

 

 

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

Indywidualne zajęcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem

Grupowe zajęcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem

Grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem to forma terapii ukierunkowana na problemy młodych osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem. Na zajęciach podejmowane są tematy z obszarów, które stanowią trudność w codziennym funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Specyfika wymienionych zaburzeń polega m.in. na tym, że osoby nimi dotknięte nie nabywają samodzielnie potrzebnych umiejętności społecznych w toku doświadczenia stąd niezbędna staje się pomoc i wsparcie. Uczestnicy uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, regulować je i radzić sobie ze stresem. Poznają zasady i normy społeczne, ćwiczą typowe sytuacje, z którymi spotykają się w codziennym życiu.

Gimnastyka korekcyjna

Masaż leczniczy

Hipoterapia prowadzona od wielu lat na terenie sopockiego hipodromu

Superwizje – superwizor jest niezbędnym wsparciem dla terapeutów i rodziców przy wprowadzaniu, realizacji i modyfikowaniu Indywidualnych Planów Działań, pomaga też przy ustalaniu nowych programów edukacyjnych i programów eliminowania trudnych zachowań. Superwizor poprzez systematyczne czuwanie nad przebiegiem prowadzonej terapii wpływa na budowanie pozytywnych relacji między wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces terapeutyczny osoby z autyzmem.

Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy za okres 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. skorzystali z form wsparcia dostępnych w projekcie wyniosła 50. Jednak w związku z uruchomieniem w m-cu listopadzie 2019 r. Specjalistycznego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem w Gdańsku w ramach projektu Partnerskiego finansowanego ze środków UE, 5 dotychczasowych beneficjentów ostatecznych przerwało udział w projekcie, stając się uczestnikami wym. placówki. W związku z tym uczestnikami projektu od m-ca listopada 2019 r. pozostało 45 osób z autyzmem tj. zgodnie z założeniami projektu.

W dniu 8 kwietnia 2020 r. nasze Stowarzyszenie podpisało z PFRON aneks do umowy na kolejny rok realizacji projektu tj. od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ