RAZEM SPRAWNIEJ – wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich

 

 

 

 

 

 

Projekt RAZEM SPRAWNIEJ – wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” z dnia 24-09-2018 r.

Nr i data umowy zawartej z PFRON: ZZO/000292/11/D z dnia 22 marca 2019 r.

Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Typ projektu (zgodnie z umową) Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

Celem projektu jest usprawnienie i/lub umożliwienie około 20 osobom niepełnosprawnym z autyzmem lepszej komunikacji z innymi osobami, instytucjami, placówkami dziennego pobytu, ośrodkami zdrowia czy urzędami oraz właściwego funkcjonowania tych osób w otoczeniu w sposób społecznie akceptowany a w efekcie szersze uczestniczenie w życiu społecznym oraz wyższe poczucie mocy i sprawstwa (empowerment).

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Usługa polega na zapewnieniu wsparcia osobie z autyzmem w sytuacjach, w których rodzina nie jest w stanie sama zorganizować fachowej pomocy swojemu niepełnosprawnemu dziecku. Zakres oferowanych czynności dobierany jest indywidualnie, w zależności od możliwości i potrzeb danej osoby z autyzmem. Asystent osoby z autyzmem będzie towarzyszyć tej osobie w codziennych aktywnościach życiowych tak, aby zwiększać jej samodzielność i aktywność społeczno-zawodową. Do najważniejszych czynności prowadzonych przez asystenta będzie m.in. należało:

 • kształtowanie umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania osoby z autyzmem
 • motywowanie do leczenia i aktywności
 • prowadzenie treningu samoobsługi i umiejętności społecznych poprzez asystowanie w codziennych czynnościach życiowych (kształtowanie nawyków związanych z higieną osobistą, dbaniem o wygląd, wykonywaniem czynności gospodarczych, dbaniem o porządek i należyte prowadzenie domu, przygotowaniem posiłków, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów rodzinnych, z gronem znajomych, rówieśników, sąsiadów, współpracowników, korzystanie z usług różnych instytucji)
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie , w tym: pomoc w sytuacji kryzysowej związanej np. z hospitalizacją osoby z autyzmem lub rodzica/opiekuna, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów)
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą (staż)
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków)

Planuje się również objęcie wsparciem asystenta około 6 osób z autyzmem w placówkach wsparcia dziennego typu Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy, w tym dla 3 osób z autyzmem będzie to kontynuacja wsparcia udzielanego od roku 2015. Proponowana forma pomocy ma służyć uzupełnieniu kompleksowego wsparcia dla osób, które są częściowo samodzielne, z umiarkowanymi ograniczeniami w sferze funkcjonowania psychicznego, społecznego, z zaburzoną sferą podejmowania decyzji, które wymagają doradztwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, ale nie wymagają stałej opieki bezpośredniej.

BENEFICJENTAMI OSTATECZNYMI w projekcie są młodzież i dorosłe osoby dotknięte zaburzeniem autyzmu w liczbie min. 20 osób w tym: ok.3 osoby to młodzież od 16 do 18 roku życia oraz 17 dorosłych osób z autyzmem – mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego. Od strony formalnej są to osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; ze zdiagnozowanym autyzmem, ze zdiagnozowanymi problemami w komunikacji i uczeniu oraz sferze społeczno-zawodowej. Większość tych osób ma znacznie ograniczoną samodzielność, w tym możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Osoby te przez całe życie potrzebują specjalistycznego wsparcia. Działania projektowe ukierunkowane będą również na problemy młodych osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonującym autyzmem.

Pośrednio BO w projekcie są również rodzice/opiekunowie prawni osób z autyzmem. Wsparcie dla rodziców/opiekunów dotyczy: sytuacji kryzysowych związanych np. z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną osobą w czasie wyjazdu lub hospitalizacji rodzica; możliwości udziału w spotkaniach z kierownikiem merytorycznym, które mają na celu m.in. doskonalenie umiejętności pracy/postępowania z własnym niepełnosprawnym dzieckiem.

ZASADY REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU

W ramach asystentury w placówkach typu WTZ i ŚDS planuje się kontynuację wsparcia dla 3 dorosłych osób z autyzmem , które w okresie od 01-04-2015 do 31-03-2018 są uczestnikami projektu „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego” – Konkurs XVII.

Wnioski z realizacji projektu są takie, że bez indywidualnego wsparcia niemożliwe jest zapewnienie podstawowych potrzeb osobom z autyzmem, a także nauki niezbędnych umiejętności życiowych takich jak funkcjonalna komunikacja, samoobsługa czy akceptacja zmian. Rodzice/opiekunowie prawni tych osób i mają świadomość , że bez indywidualnego wsparcia asystenckiego ich dzieci nie będą uczestnikami tych placówek i istnieje zagrożenie ,że będą skazane na pobyt w domu pod opieką często już starszych i schorowanych rodziców. Stowarzyszenie jest w posiadaniu zgłoszeń od rodziców i kierowników placówek wsparcia dziennego w sprawie objęcia wsparciem asystenta kolejnych 2 dorosłych osób z autyzmem.

Ponadto rekrutacja beneficjentów ostatecznych odbywa się na podstawie zgłoszeń rodziców, pedagogów, lekarzy lub podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Wnioskodawca posiada listę OzA, które już korzystają ze wsparcia i takich, które oczekują na objęcie pomocą z terenu woj. pomorskiego.

Osoby spełniające warunki przystąpienia do projektu zostaną poddane procesowi rekrutacji, w czasie którego ocenione zostaną ich umiejętności społeczne i zawodowe. Zrekrutowane zostaną OzA, które w największym stopniu potrzebować będą działań objętych projektem.

MIEJSCE REALIZACJI:

 • Miejsce zamieszkania osób z autyzmem
 • Placówki dziennego pobytu typu WTZ , ŚDS w których wspierane będą dorosłe osoby z autyzmem, spełniające standardy do prowadzenia codziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich jest jednym ze sposobów realizacji polityki wytchnieniowej dla rodziców/opiekunów sprawujących długoletnią opiekę nad dorosłym, niepełnosprawnym dzieckiem.

W okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. udzielono wsparcia łącznie 27 osobom z autyzmem. Siedem z tych  osób zostało objętych wsparciem asystenckim na terenie placówek TYPU WTZ i ŚDS. W placówkach kontynuowano wypracowany w latach 2015-2018 w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON – Konkurs XVII – model wsparcia dla osób objętych indywidualną terapią. Model wsparcia opiera się na stosowanej analizie zachowania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb podopiecznego. Realizacja projektu pokazuje ,że istnieje potrzeba stałego wspierania dorosłych osób z autyzmem w placówkach typu WTZ i ŚDS przez asystentów. Bez indywidualnego wsparcia niemożliwe jest zapewnienie podstawowych potrzeb osobom z autyzmem, a także nauki niezbędnych umiejętności życiowych takich jak funkcjonalna komunikacja, samoobsługa czy akceptacja zmian. Rodzice/opiekunowie prawni tych osób mają świadomość, że bez indywidualnego wsparcia asystenckiego ich dorosłe dzieci nie będą uczestnikami tych placówek i istnieje zagrożenie, że będą skazane na pobyt w domu.

Osoby z autyzmem w placówkach uczestniczą m in. w następujących zajęciach:

 • Zajęcia kulinarne i  samoobsługowe mające na celu przygotowanie osób z autyzmem do zamieszkania w placówkach zapewniających  całodobową opiekę , samodzielne przygotowywanie posiłku, nauka organizacji spędzania wolnego czasu; zajęcia w pracowniach: pracowni papieru czerpanego małej poligraficznej, pracowni gastronomicznej, pracowni plastycznej, pracowni technik różnych itp.
 • Poprzez usprawnienie komunikacji, a także redukcję zachowań niepożądanych uzyskano ogólne zwiększenie aktywności i poprawę funkcjonowania

Pozostałe aktywności były dostosowane do możliwości i potrzeb osób z autyzmem, zawarte w Indywidualnym Planie Działań.

Pozostałych 20 osób z autyzmem wspieranych było przez asystentów w środowisku (głównie dom rodzinny, przestrzeń publiczna)– zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców/opiekunów prawnych. Dotyczy to głównie sytuacji, w których rodzina nie jest w stanie sama zorganizować fachowej pomocy swojemu niepełnosprawnemu dziecku. Zakres oferowanych czynności dobierany jest indywidualnie, w zależności od możliwości i potrzeb danej osoby z autyzmem.  Asystent osoby z autyzmem towarzyszy tej osobie w codziennych aktywnościach życiowych tak, aby zwiększać jej samodzielność i aktywność społeczno-zawodową.

Jedna z zasad dokumentu „Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych” przyjętego w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, zaakceptowanego przez Rząd Polski, brzmi: „Państwa powinny zagwarantować osobom niepełnosprawnym opiekę w zakresie służb wspierających, włącznie ze wszelkimi urządzeniami pomocniczymi, po to, by pomóc im w podnoszeniu poziomu niezależności w życiu codziennym oraz w egzekwowaniu przysługujących im praw. Państwa powinny zapewnić usługi asystenta osobistego, przewodnika i tłumacza, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej jako ważne narzędzie prowadzące do wyrównywania szans. Usługi asystenckie powinny być ekonomicznie dostępne – darmowe lub tak tanie, aby osoby niepełnosprawne i ich rodziny było na nie stać. Programy dotyczące osobistego asystenta powinny zapewnić osobie niepełnosprawnej wpływ na decydowanie, w jaki sposób oraz w jakim zakresie asysta jest jej udzielana”.Projekt RAZEM SPRAWNIEJ – wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. w ramach Konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”.

Nr i data umowy zawartej z PFRON: ZZO/000264/11/D z dnia 14 grudnia 2017 r. Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, Typ projektu (zgodnie z umową): Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

Celem projektu jest usprawnienie i/lub umożliwienie około 20 osobom niepełnosprawnym z autyzmem lepszej komunikacji z innymi osobami, instytucjami, placówkami dziennego pobytu, ośrodkami zdrowia czy urzędami oraz właściwego funkcjonowania tych osób w otoczeniu w sposób społecznie akceptowany a w efekcie szersze uczestniczenie w życiu społecznym oraz wyższe poczucie mocy i sprawstwa (empowerment).

Charakterystyka projektu

Usługa polega na zapewnieniu wsparcia osobie z autyzmem w sytuacjach, w których rodzina nie jest w stanie sama zorganizować fachowej pomocy swojemu niepełnosprawnemu dziecku. Zakres oferowanych czynności dobierany jest indywidualnie, w zależności od możliwości i potrzeb danej osoby z autyzmem. Asystent osoby z autyzmem będzie towarzyszyć tej osobie w codziennych aktywnościach życiowych tak, aby zwiększać jej samodzielność i aktywność społeczno-zawodową. Do najważniejszych czynności prowadzonych przez asystenta będzie m.in. należało:

 • kształtowanie umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania osoby z autyzmem
 • motywowanie do leczenia i aktywności
 • prowadzenie treningu samoobsługi i umiejętności społecznych poprzez asystowanie w codziennych czynnościach życiowych (kształtowanie nawyków związanych z higieną osobistą, dbaniem o wygląd, wykonywaniem czynności gospodarczych, dbaniem o porządek i należyte prowadzenie domu, przygotowaniem posiłków, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów rodzinnych, z gronem znajomych, rówieśników, sąsiadów, współpracowników, korzystanie z usług różnych instytucji)
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie , w tym: pomoc w sytuacji kryzysowej związanej np. z hospitalizacją osoby z autyzmem lub rodzica/opiekuna, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego
  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów)
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą (staż)
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków)

Planuje się również objęcie wsparciem asystenta około 5 osób z autyzmem w placówkach wsparcia dziennego typu WTZ i SDS, w tym dla 3 osób z autyzmem będzie to kontynuacja wsparcia udzielanego od roku 2015. Proponowana forma pomocy ma służyć uzupełnieniu kompleksowego wsparcia dla osób, które są częściowo samodzielne, z umiarkowanymi ograniczeniami w sferze funkcjonowania psychicznego, społecznego, z zaburzoną sferą podejmowania decyzji, które wymagają doradztwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, ale nie wymagają stałej opieki bezpośredniej.

Beneficjenci ostateczni

BENEFICJENTAMI OSTATECZNYMI w projekcie są młodzież i dorosłe osoby dotknięte zaburzeniem autyzmu w liczbie min. 20 osób w tym: ok.4 osoby to młodzież od 16 do 18 roku życia oraz 16 dorosłych osób z autyzmem – mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego. Od strony formalnej są to osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; ze zdiagnozowanym autyzmem, ze zdiagnozowanymi problemami w komunikacji i uczeniu oraz sferze społeczno-zawodowej. Większość tych osób ma znacznie ograniczoną samodzielność, w tym możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Osoby te przez całe życie potrzebują specjalistycznego wsparcia. Działania projektowe ukierunkowane będą również na problemy młodych osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonującym autyzmem.

Pośrednio BO w projekcie są również rodzice/opiekunowie prawni osób z autyzmem. Wsparcie dla rodziców/opiekunów dotyczy: sytuacji kryzysowych związanych np. z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną osobą w czasie wyjazdu lub hospitalizacji rodzica; możliwości udziału w spotkaniach z kierownikiem merytorycznym, które mają na celu m.in. doskonalenie umiejętności pracy/postępowania z własnym niepełnosprawnym dzieckiem.

Zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu

W ramach asystentury w placówkach typu WTZ i ŚDS planuje się kontynuację wsparcia dla 3 dorosłych osób z autyzmem , które w okresie od 01-04-2015 do 31-03-2018 są uczestnikami projektu „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego” – Konkurs XVII.

Wnioski z realizacji projektu są takie, że bez indywidualnego wsparcia niemożliwe jest zapewnienie podstawowych potrzeb osobom z autyzmem, a także nauki niezbędnych umiejętności życiowych takich jak funkcjonalna komunikacja, samoobsługa czy akceptacja zmian. Rodzice/opiekunowie prawni tych osób i mają świadomość , że bez indywidualnego wsparcia asystenckiego ich dzieci nie będą uczestnikami tych placówek i istnieje zagrożenie ,że będą skazane na pobyt w domu pod opieką często już starszych i schorowanych rodziców. Stowarzyszenie jest w posiadaniu zgłoszeń od rodziców i kierowników placówek wsparcia dziennego w sprawie objęcia wsparciem asystenta kolejnych 2 dorosłych osób z autyzmem.

Ponadto rekrutacja beneficjentów ostatecznych odbywa się na podstawie zgłoszeń rodziców, pedagogów, lekarzy lub podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Wnioskodawca posiada listę OzA, które już korzystają ze wsparcia i takich, które oczekują na objęcie pomocą z terenu woj. pomorskiego.

Osoby spełniające warunki przystąpienia do projektu zostaną poddane procesowi rekrutacji, w czasie którego ocenione zostaną ich umiejętności społeczne i zawodowe. Zrekrutowane zostaną OzA, które w największym stopniu potrzebować będą działań objętych projektem.

Miejsce realizacji

Miejsce zamieszkania osób z autyzmem,
Placówki dziennego pobytu typu WTZ , ŚDS w których wspierane będą dorosłe osoby z autyzmem, spełniające standardy do prowadzenia codziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich jest jednym ze sposobów realizacji polityki wytchnieniowej dla rodziców/opiekunów sprawujących długoletnią opiekę nad dorosłym, niepełnosprawnym dzieckiem.

Jedna z zasad dokumentu „Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych” przyjętego w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, zaakceptowanego przez Rząd Polski, brzmi: „Państwa powinny zagwarantować osobom niepełnosprawnym opiekę w zakresie służb wspierających, włącznie ze wszelkimi urządzeniami pomocniczymi, po to, by pomóc im w podnoszeniu poziomu niezależności w życiu codziennym oraz w egzekwowaniu przysługujących im praw. Państwa powinny zapewnić usługi asystenta osobistego, przewodnika i tłumacza, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej jako ważne narzędzie prowadzące do wyrównywania szans. Usługi asystenckie powinny być ekonomicznie dostępne – darmowe lub tak tanie, aby osoby niepełnosprawne i ich rodziny było na nie stać. Programy dotyczące osobistego asystenta powinny zapewnić osobie niepełnosprawnej wpływ na decydowanie, w jaki sposób oraz w jakim zakresie asysta jest jej udzielana”.

Wnioski końcowe z realizacji zadania

Osoba asystenta jest kluczowa i niezbędna w procesie adaptacji i integracji podopiecznych objętych wsparciem w placówkach aktywizacji społecznej i zawodowej takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej, czy Środowiskowe Domy Samopomocy. Potrzebę tą zauważa się podczas nadzoru  dokonywanego przez kierownika merytorycznego projektu, przedstawiają  ją również kierownicy poszczególnych placówek. Deklarują oni jednoznacznie, że niemożliwe byłoby uczestnictwo osób z autyzmem w zajęciach, zapewnienie im podstawowych potrzeb, a także nauki niezbędnych umiejętności życiowych takich jak funkcjonalna komunikacja, samoobsługa czy akceptacja zmian bez wsparcia asystenta.

W okresie realizacji zadania osiągnięty został wskaźnik rezultatu – wsparciem asystenckim na terenie placówek i w środowisku zostały objęte 24 osoby z autyzmem. Na bieżąco Stowarzyszenie  otrzymuje również zgłoszenia od rodziców w sprawie zapewnienia ich dorosłym dzieciom wsparcia asystenta w miejscu zamieszkania. Liczba osób z autyzmem kwalifikujących się do objęcia wsparciem przekroczyła założoną na wstępnym etapie planowania liczbę 20 osób. Wynika to z faktu, że na terenie województwa pomorskiego wciąż jest niewystarczająca liczba specjalistycznych placówek dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Sytuacja ta dotyczy głównie dorosłych osób z autyzmem, dla których po zakończeniu formalnej edukacji nie ma oferty, która odpowiadałaby specyficznym potrzebom tych osób. Odmowa przyjęcia tych osób do udziału w projekcie byłaby równoznaczna ze skazaniem ich na pobyt w domu i konieczność zapewnienia im opieki ze strony często schorowanych już i starzejących się rodziców, którzy sami potrzebują pomocy.

Brak rozwiązań systemowych w zakresie powoływania i finansowania specjalistycznych placówek dla osób  z autyzmem spowoduje, że opisana powyżej sytuacja będzie powtarzać się w kolejnych latach realizacji projektów dofinansowanych ze środków PFRON i dotyczących prowadzenia rehabilitacji osób z autyzmem.

 

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ