Żyć razem – wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego

Program ŻYĆ RAZEM – Wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego

 

– realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. w ramach Konkursu XVII.

 

Zadanie dotyczy trzech grup beneficjentów ostatecznych:

 1. Dorosłych osób z autyzmem,
 2. Asystentów osób z autyzmem,
 3. Rodziców/opiekunów prawnych dorosłych osób z autyzmem.

W ramach realizacji zadania w I okresie finansowania tj od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. , min.10 dorosłych osób z autyzmem, mieszkańców województwa pomorskiego, które do tej pory nie uczestniczyły w aktywizacji społecznej i zawodowej lub utraciły taką możliwość, będą wraz z asystentem uczestniczyć w codziennych zajęciach w placówce aktywizacji społecznej i zawodowej dostępnej w miejscu ich zamieszkania.

6 uczestników projektu będzie uczestniczyć z asystentami w zajęciach w specjalistycznych Centrach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, 4 uczestników z braku takich możliwości będzie uczestniczyć, również z asystentami, w zajęciach w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Około 10 asystentów osób z autyzmem odbędzie specjalistyczne szkolenia i staże a ich praca będzie stale monitorowana w postaci superwizji.

Rodzice/opiekunowie prawni osób z autyzmem zostaną objęci wsparciem psychologicznym oraz prawnym – w formie indywidualnej lub grupowej, w zależności od zgłaszanych w tym zakresie potrzeb.

Formy wsparcia oferowane w ramach realizacji zadania:

 

Indywidualne zajęcia dla osób z autyzmem

Osoby z autyzmem uczestniczą w codziennych zajęciach służących ich aktywizacji społecznej i zawodowej prowadzonych w:

 • Centrach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i w Gdyni– placówkach prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie
 • 4 placówkach aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w województwie pomorskim: w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez PSOUU Koło w Gdańsku, w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kartuzach.

Zajęcia prowadzone są w proporcji jeden asystent – jedna osoba z autyzmem. Wymiar zajęć na jednego BO w projekcie wynosi średnio 7 godzin dziennie. Intensywność wsparcia oraz charakter prowadzonych zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów oraz specyfiki placówki, w której realizowane jest wsparcie. Szczegółowe wsparcie zawarte jest w Indywidualnych Programach Działań (IPD) . Zasady wg których opracowywane są programy, oparte zostały na Stosowanej Analizie Zachowania. Dzienny wymiar wsparcia uwzględnia również potrzeby rodziców/opiekunów BO, którzy z uwagi na pracę zawodową lub/ i pojawiające się trudności w rodzinie np. zdrowotne, muszą mieć zapewnioną fachową opiekę nad ich niepełnosprawnymi dorosłymi dziećmi.

W ramach Centrów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej w Gdańsku i Gdyni dla Dorosłych Osób z Autyzmem BO uczestniczą w następujących formach zajęć:

 • Zajęcia kulinarne i samoobsługowe mające również na celu przygotowanie osób z autyzmem do zamieszkania w placówkach zapewniających całodobową opiekę (trening czystości, samodzielne przygotowywanie posiłku, nauka organizacji spędzania wolnego czasu itp.).
 • Zajęcia porządkowe na terenie Centrów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i w Gdyni oraz sezonowo zajęcia ogrodnicze, np. na terenie Trójmiejskiego ZOO, z którym wnioskodawca współpracuje do wielu lat;
 • Zajęcia w pracowni ceramicznej, poligraficznej oraz komputerowej.

Asystenci prowadza również zajęcia uspołeczniające i integracyjne, w tym trening komunikacji alternatywnej, naukę prowadzenia rozmowy, nawiązywania relacji społecznych, radzenia sobie z emocjami, stresem, niepokojem.

W ramach 4 placówek aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z autyzmem uczestniczą przy wspomaganiu asystentów w podobnych rodzajach zajęć, jak w Centrach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Jednak rodzaje zajęć są uzależnione od oferty placówek i czasami wymagają takiego przeorganizowania ,żeby osoby z autyzmem wraz z asystentami mogły w nich aktywnie uczestniczyć, jednocześnie nie zakłócając uczestnictwa innym podopiecznym placówki. Uwzględnia się nadwrażliwość zmysłową osób z autyzmem oraz potrzebę niezmienności. W związku z tym konieczne było w niektórych przypadkach stworzenie odpowiedniej struktury przestrzennej.

 

Superwizje ( nadzór merytoryczny):

Superwizor jest niezbędnym wsparciem dla terapeutów i rodziców przy wprowadzaniu, realizacji i modyfikowaniu Indywidualnych Planów Działań, pomaga też przy ustalaniu nowych programów edukacyjnych i programów eliminowania trudnych zachowań. Superwizor poprzez systematyczne czuwanie nad przebiegiem prowadzonej terapii wpływa na budowanie pozytywnych relacji między wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces terapeutyczny osoby z autyzmem. Funkcja superwizora jest niezbędna we wszystkich placówkach dla osób z autyzmem i ten standard jest stosowany w krajach, w których opieka nad osobami z autyzmem jest bardziej zaawansowana, niż w Polsce. Częstotliwość przeprowadzania superwizji uzależniona jest od potrzeb danego beneficjenta.

 

Szkolenia dla asystentów osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) udzielających im wsparcia w placówkach aktywizacji społecznej i zawodowej:

Asystenci powinni zdobyć wiedzę i minimum doświadczenia w udzielaniu wsparcia osobom z autyzmem w aktywnościach organizowanych w ramach placówki. Asystenci do udzielania wsparcia osobom z ASD zarówno w placówkach przeznaczonych głównie dla osób z ASD, jak i w celu włączenia pojedynczych osób z ASD lub w małych grupach w działania placówek aktywizacji społecznej i zawodowej utworzonych dla innych grup osób niepełnosprawnych (np. z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi lub innych) powinni odbywają szkolenie składające się z następujących elementów:

 • Szkolenie z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem – 45 godz
 • Spotkania warsztatowe dla asystentów dorosłych osób z autyzmem-w łącznym wymiarze 15 godz.
 • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 3 godzin
 • W trakcie całego projektu korzystanie z superwizji średnio 3 godz./m-c/os

 

Wsparcie skierowane do rodziców/ opiekunów osób z autyzmem

W ramach projektu oferowane jest również wsparcie psychologiczne i prawne dla rodziców / opiekunów osób z autyzmem.

 

Poradnictwo prawne

Poradnictwo prawne świadczone jest w formie spotkań indywidualnych, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest również udzielanie porad drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną. W ramach zadania możliwe jest skorzystanie z porad z takich dziedzin prawa jak: prawo pracy, prawo cywilne, prawo administracyjne i prawo ubezpieczeń społecznych. Przewiduje się także możliwość pomocy w wyjaśnianiu przepisów prawnych oraz konsultacji w sprawie zredagowania pism procesowych czy urzędowych. Przewiduje się także możliwość organizacji grupowych spotkań w celu przekazania podstawowych informacji i instrukcji, gdzie i jak szukać informacji szczegółowych. Wsparcie prawne świadczone jest w zależności od potrzeb tej grupy beneficjentów.

Poradnictwo indywidualne i grupowe dla opiekunów OzA ( w tym m.in. wsparcie psychologiczne). Częstotliwość osobistych lub grupowych spotkań z opiekunami/rodzicami OzA oraz forma ich organizacji zależna jest od zgłaszanego przez nich samych zapotrzebowania. Korzystanie z tego wsparcia jest dobrowolne. Poradnictwo prowadzone jest w dwóch formach-  konsultacyjnych spotkań indywidualnych oraz grupowych warsztatów tematycznych. Spotkania mają charakter:

 • wspierający,
 • edukacyjno-kształceniowy,
 • informacyjny.

 

Projekt „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach” realizowany jest również przez:

Caritas Diecezji Sandomierskiej z siedzibą w Sandomierzu,
Fundację Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR z siedzibą w Warszawie,
Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie,
Fundację „Wspólnota Nadziei” z siedzibą w Więckowicach.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ