O nas Żyć razem

Gdańsk jest pierwszym miejscem w Polsce, w którym powstał i rozwija się kompleksowy, oparty o terapię behawioralną program pomocy dla osób z autyzmemod wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały - ŻYĆ RAZEM . Od 1992 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym działa Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Placówka świadczy pomoc na wysokim profesjonalnym poziomie. Korzysta z doświadczeń i wzorów najlepszych ośrodków z Norwegii i USA. Ośrodek jest placówką modelową i szkoleniową dla osób z całego kraju pracujących z dziećmi autystycznymi. 

Ośrodek prowadzi terapię opartą o analizę zachowań oraz systematyczną ocenę potrzeb i możliwości uczniów. Każdy z nich ma indywidualnego nauczyciela, własny program edukacyjno-terapeutyczny oraz system motywacyjny, uwzględniający jego upodobania. Z nauczycielami współpracują rodzice, którzy kontynuują w domu realizację programu. 
Pracę z dziećmi z autyzmem charakteryzuje konieczność rozbijania umiejętności złożonych na mniejsze elementy składowe, z których każdy musi być uczony oddzielnie. Nowe umiejętności są dobudowywane do już opanowanych i właśnie, dlatego nauczanie osób z autyzmem często porównywane jest do budowania piramid.

Program ŻYĆ RAZEM składa się z 4 etapów:

  • Program Wczesnej Interwencji przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych. Jeśli są one zdiagnozowane w wieku 3 – 4 lat i od razu objęte bardzo intensywną terapią, mają szansę na przezwyciężenie ograniczeń wynikających z autyzmu. Opanowują mowę i inne umiejętności niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym, a następnie włączane są stopniowo do grup rówieśniczych w przedszkolach.
    Po zakończonym sukcesem Programie Wczesnej Interwencji wiele dzieci idzie do szkół ogólnodostępnych, w których może się dalej rozwijać.

 

  • Edukacja i terapia dzieci i młodzież w wieku szkolnym przeznaczona jest dla uczniów, którzy nie posiadają umiejętności niezbędnych do nauki w szkołach ogólnodostępnych. Program realizowany w Ośrodku obejmuje rozwijanie umiejętności komunikowania się za pomocą mowy lub języka gestów, czytania i rozumienia tekstów, posługiwania się pieniędzmi, czy zegarem, a więc umiejętności niezbędnych wżyciu codziennym. W zakres terapii wchodzi także uczenie właściwych zachowań wobec innych osób i rozwijanie samodzielności.

 

  • Program przygotowania do samodzielnego życia przeznaczony jest dla młodych osób z autyzmem, które ukończyły swoją edukację. Realizują go prowadzone przez Stowarzyszenie od 2004 roku  Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, które współfinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.W ramach tego projektu kilkanaście dorosłych osób z autyzmem z województwa pomorskiego jest przygotowanych do podjęcia aktywności zawodowej i prowadzenia samodzielnego życia. Osoby  te  uczą się wykonywania prostych prac zgodnych z ich  zainteresowaniami i możliwościami  oraz  rozwijają umiejętności komunikowania się, prowadzenia domu i spędzania wolnego czasu.

 

Kolejnym etap to praca i zamieszkanie poza rodziną . Już teraz dorosłe osoby z autyzmem będące pod opieką naszego Stowarzyszenia pracują w naszym punkcie poligraficznym, ogrodnictwie, usługach porządkowych, czy handlu, wykonują też prace chałupnicze, za które otrzymują wynagrodzenie.

6 lipca 2010 roku zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje budowy pierwszego domu Wspólnoty Domowej. Wspólnota Domowa będzie rodzajem rodzinnego domu pomocy, w którym będą mogły szczęśliwie i w miarę swoich możliwości samodzielnie żyć, wykorzystując wcześniej nabyte umiejętności. Będą to pierwsze w Polsce, miejskie domy stałego zamieszkania dla dorosłych osób z autyzmem.

Program Pomocy Osobom Autystycznym ŻYĆ RAZEM jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Gdańsku, Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni i Gdańsku oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Bardzo ważne jest dla nas objęcie pomocą tych będących w większości osób z autyzmem, które nadal żyją w społecznej izolacji i pozbawione są jakiejkolwiek pomocy.
Pomóż nam w budowaniu Programu ŻYĆ RAZEM .