Projekt pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego – szansą na godne życie”

 

Projekt pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego – szansą na godne życie” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. w ramach Konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” ; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Dotyczy typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła). Całkowita wartość zadania w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wynosi 1.325.361,24 zł, w tym wartość dofinansowania z PFRON to 1.312.107,63 zł.

Nr i data umowy zawartej z PFRON: ZZO/000395/11/D z dnia 12 maja 2022 r.

Celem projektu jest rozwijanie u 14 dorosłych osób z autyzmem umiejętności niezbędnych do bardziej niezależnego, codziennego funkcjonowania, prowadzenia ze wsparciem gospodarstwa domowego w małej, specjalistycznej formie mieszkalnictwa i funkcjonowania w środowisku- zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji. Pośredni cel – zapewnienie odpoczynku rodzicom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Projekt realizowany jest na terenie Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku przy ul. Jacka Malczewskiego 133, pierwszego w Polsce Północnej małego domu całodobowej opieki dla tej grupy niepełnosprawnych.

Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 14 dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, mieszkańców Gdańska i woj. pomorskiego. Będą to osoby w znacznym stopniu niesamodzielne, wymagające pomocy w czynnościach dnia codziennego. Część z nich ma poważne problemy z oceną niebezpieczeństwa, komunikowaniem się, z zasadami i normami społecznymi, z zachowaniami, takimi jak agresja, autoagresja oraz ze snem. Pomimo tych problemów, przy odpowiednio zorganizowanym wsparciu, osoby te są w stanie wykonywać wiele czynności i prowadzić satysfakcjonujące, wartościowe życie. W większości są to osoby, które po zakończeniu formalnej edukacji kontynuują codzienną terapię w placówce prowadzonej przez SPOA tj. w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku a od 2019 r. w „Specjalistycznym Domu Samopomocy” placówce utworzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Osoby te posiadają aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby te przez całe życie potrzebują specjalistycznego wsparcia.

Projekt jest kontynuacją treningów mieszkalnictwa realizowanych w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańska (MOPR) i Fundacją „Pomóż Mi Żyć” w okresie od czerwca 2019 r. do marca 2022 r. w ramach realizacji projektu „OzA– Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”, finansowanego ze środków UE – Umowa z Miastem Gdańsk POWR. 04.01.00-00-ONI1/18 z dnia 28-12-2018 r. Beneficjenci ostateczni to 14 dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, bardzo zależnych od pomocy i wykazujących wiele trudnych zachowań. Osoby te po 2 latach uczestnictwa w treningach mieszkalnictwa poczyniły mierzalne postępy. Ten pozytywny proces zmiany sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin jest możliwy dzięki realizowanemu w/w projektowi ze środków UE oraz kontynuacji, która będzie możliwa dzięki projektowi ze środków PFRON. Metody pracy z osobami z autyzmem w projekcie będą w równym stopniu adresowane do kobiet i mężczyzn.

W ramach zadania odbywają się intensywne treningi mieszkalnictwa dla 14 dorosłych osób z autyzmem . Treningi mieszkalnictwa przygotowują osoby z autyzmem do przyszłego zamieszkania w małej, specjalistycznej placówce całodobowej – Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku. Zadanie ma na celu przygotowanie dorosłych osób z autyzmem, mających najczęściej trudne zachowania (agresja, autoagresja) duże problemy z adaptacją, bardzo sztywne przyzwyczajenia – do jak najspokojniejszego, kontrolowanego i rozciągniętego w czasie przejścia z dotychczasowych miejsc zamieszkania do Wspólnoty Domowej. Daje też szanse na uniknięcie kryzysów psychicznych, które bardzo często przechodzą osoby z autyzmem przez pierwsze lata adaptacji w placówkach całodobowego pobytu. Zakłada się, że każda z 14 osób uczestniczyć będzie 2 razy w m-cu w max 6-dniowych treningach mieszkalnictwa realizowanych od poniedziałku do soboty lub w razie potrzeby również w weekendy. Uczestnicy podzieleni będą na 2 grupy ponieważ dla potrzeb realizacji zadania wykorzystywanych będzie m.in: 6 jednoosobowych pokoi oraz dodatkowe pomieszczenie mieszkalne znajdujące się na 1 z 3 poziomów budynku. Dobór uczestników dokonany zostanie w sposób umożliwiający odpowiednie zorganizowanie im życia codziennego, żeby np. osoby bardzo głośne nie miały zbyt często do czynienia z osobami nadwrażliwymi słuchowo i bardzo lękliwymi. Treningi mieszkalnictwa będą realizowane w następującej formie: Zajęcia związane z codziennymi czynnościami: utrzymywanie higieny, sprzątanie, pranie, zmienianie pościeli, przygotowywanie prostych potraw, pielęgnowanie roślin domowych, praca w ogrodzie, robienie zakupów itp. Zajęcia edukacyjne (ustawiczna edukacja): podtrzymywanie umiejętności nabytych w czasie edukacji szkolnej, czytanie, pisanie, obsługiwanie komputera i innych osobistych sprzętów elektronicznych. Rehabilitacja ogólnorozwojowa: rozwijanie komunikacji, w tym komunikacji alternatywnej, Rehabilitacja społeczna: wdrażanie do prac użytecznych dla Wspólnoty, włączanie się w życie środowiska lokalnego, wspieranie budowania relacji przyjacielskich pomiędzy mieszkańcami, Aktywizacja zawodowa dot. m.in. prostych prac biurowych, poligraficznych, krawiectwa. Utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej: zajęcia indywidualne i/lub grupowe na sali gimnastycznej, w tym gimnastyka korekcyjna i masaż leczniczy. Rozwijanie pasji i zainteresowań, w tym nauka spędzania czasu wolnego: organizowanie terapii zajęciowej. udział w zajęciach muzycznych, tanecznych, plastycznych i in. organizowanych na terenie Wspólnoty Domowej. Każdy z uczestników projektu będzie mieć dostosowany do swoich potrzeb:

  • Indywidualny Plan Działań (IPD), aktualizowany co pół roku w oparciu o diagnozę funkcjonalną, uwzględniający rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych oraz samoobsługi.
  • Indywidualny system motywacyjny.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ