O nas

SPECJALISTYCZNY DOM SAMOPOMOCY (SDS):

O nas
Galeria
Kontakt

Specjalistyczny Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem w Gdańsku

 

O nas

Specjalistyczny Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem w Gdańsku powstał w listopadzie 2019 r. i jest dziennym ośrodkiem wsparcia, działającym w oparciu o przepisy dot. ŚDS typu D, w ramach programu OZA – TESTOWANIE GDAŃSKIEGO MODELU WSPARCIA DLA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. Po zakończeniu programu nasz SDS będzie funkcjonować jako Środowiskowy Dom Samopomocy typu D.

 

Uczestnicy

Obejmujemy swoim wsparciem pełnoletnie osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zamieszkałe na terenie Gminy Gdańsk i skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na dzień koniec lipca 2020 r. z zajęć w placówce korzysta 10 osób.

 

Kadra

W SDS-ie pracują kompetentni i pełni entuzjazmu terapeuci- psycholodzy i pedagodzy, którzy stale podnoszą swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Ich praca podlega stałej superwizji dokonywanej przez certyfikowanego superwizora.

 

Cel ogólny:

Celem działalności Specjalistycznego Domu Samopomocy jest zapewnienie osobom z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami wsparcia społecznego i realizacji programu terapeutycznego, dot. przede wszystkim rozwijania umiejętności społecznych i zaradności życiowej, niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu, według indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych uczestników.

 

Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie samodzielności uczestników
2. Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych uczestników oraz przygotowywanie ich do pełnienia określonych ról społecznych.
3. Rozwijanie ich umiejętności i talentów uczestników oraz promowanie ich twórczości.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną poprzez przynależność do grupy społecznej
5. Przeciwdziałanie dyskryminacji, przełamywanie barier psychologicznych oraz stereotypów związanych z niepełnosprawnością.
6. Wsparcie rodziny przez zapewnienie wsparcia i opieki nad osobą z niepełnosprawnością oraz pomoc w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych i urzędowych.

 

Oferta:

SDS działa 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.00-15.30.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo, a ich rodzaj i zakres zajęć jest dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających osób korzystających z usług ŚDS-u.

W ramach tych zajęć realizowane są następujące zajęcia:

• trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu (dot. między innymi dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, treningu umiejętności praktycznych, treningu kulinarny)
• trening komunikacji, w tym komunikacji alternatywnej
• trening umiejętności społecznych
• terapia zachowań nieakceptowanych społecznie, lub zagrażających zdrowiu i życiu oraz uczenie zachowań alternatywnych w stosunku do zachowań niepożądanych
• różne formy terapii zajęciowej
• rehabilitację ruchową oraz uprawianie sportów
• rekreację
• zajęcia społeczno – kulturalne
• organizację wyjazdów rehabilitacyjnych i wycieczek
• organizację zajęć i spotkań integracyjnych
Kolejność treningów oraz zajęć i ich częstotliwość jest uwzględniona w planach tygodnia i dnia, grupowych oraz indywidualnych. Plany te w zależności od poziomu funkcjonowania uczestników są pisane, fotograficzne lub obrazkowe. Korzystanie z planów dnia zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa i przewidywalność zadań każdego dnia.

 

Uczestnicy korzystają z zajęć warsztatowych obejmujących następujące pracownie :

• Porządkowa
• Prac biurowych
• Plastyczna i rękodzielnicza
• ceramiczna

 

Systematycznie organizowane są zajęcia na zewnątrz:

• aktywizacja zawodowa
• wyjścia turystyczne lub kulturalne
• hipoterapia

 

Obchodzimy tradycyjne uroczystości, takie jak Wigilia i śniadanie wielkanocne oraz wydarzenia osobiste uczestników, takie jak imieniny. Uczestnicy otrzymują wsparcie psychologiczno-pedagogiczne obejmujące zajęcia indywidualne oraz okresową diagnozę prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji, różne formy relaksacji i zabaw psychoruchowych. Wsparcie jest udzielane indywidualnie w zależności od potrzeb uczestników i ich rodzin. W razie potrzeby otrzymują również wsparcie w podstawowych czynnościach życiowych oraz niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w tym urzędowych, lub umówienia się do lekarza, czy specjalisty. Zarówno uczestnicy, jak i opiekunowie otrzymują w razie potrzeby indywidualne poradnictwo psychologiczne.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ