„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.

Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 720 082,62 zł

Umowa nr 108/AOOzN/NGO/2024 z dnia 19.02.2024 r.

Miejsce Obszar realizacji zadania (gmina, powiat, województwo)

Obszar województwa pomorskiego – miejsce zamieszkania osoby z autyzmem oraz  środowisko lokalne w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta zdiagnozowanych na początku realizacji zadania: dom rodzinny, urzędy, system opieki zdrowotnej, lokalne społeczności itp. wszystkie miejsca i usługi w miejscu zamieszkania,  w których asystent będzie towarzyszył i wspierał osobę z autyzmem w zaspokajaniu jej potrzeb oraz kształtowaniu samodzielności.

Grupa docelowa zadania

Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności i ze wskazaniem w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz dorosłe osoby dotknięte zaburzeniem autyzmu – mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego – są to osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym i  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ze zdiagnozowanym autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją oraz problemami w uczeniu  i sferze społeczno-zawodowej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

Program zapewnia usługi asystencji osobistej osobie niepełnosprawnej wykonywaną/ świadczoną przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Link do programu dot. asystentury osobistej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1482,otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-organizacji-pozarzadowych-edycja-2024

 

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ