O programie „Żyć razem”

Żyć razem – idea programu

Gdańsk jest pierwszym miejscem w Polsce, w którym powstał i rozwija się kompleksowy, oparty o terapię behawioralną program pomocy dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały – ŻYĆ RAZEM. Od 1992 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym działa Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Placówka korzysta z doświadczeń i wzorów najlepszych ośrodków z Norwegii, USA oraz Wielkiej Brytanii i świadczy pomoc na wysokim profesjonalnym poziomie. Ośrodek jest placówką modelową i szkoleniową dla osób z całego kraju pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Ośrodek prowadzi edukację i terapię uczniów ze spektrum autyzmu wykorzystując efektywne metody pracy i zasady uczenia opisane przez stosowaną analizę zachowania oraz systematyczną ocenę potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. Każdy z nich ma indywidualnego nauczyciela, własny program edukacyjno-terapeutyczny oraz system motywacyjny, uwzględniający jego upodobania. Z nauczycielami współpracują rodzice, którzy kontynuują w domu realizację programu.

Pracę z dziećmi z autyzmem charakteryzuje konieczność rozbijania umiejętności złożonych na mniejsze elementy składowe, z których każdy musi być uczony oddzielnie. Nowe umiejętności są dobudowywane do już opanowanych i właśnie dlatego nauczanie osób z autyzmem często porównywane jest do budowania piramid.

Program ŻYĆ RAZEM składa się z 4 etapów:

I. Edukacja i wsparcie terapeutyczne dzieci od 3 roku życia.

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jeśli są one zdiagnozowane w wieku 3 – 4 lat i od razu objęte bardzo intensywną terapią, mają szansę na przezwyciężenie ograniczeń wynikających z autyzmu. W oparciu o metodę kształtowania zachowań werbalnych (na podstawie diagnozy z wykorzystaniem testu VB-MAPP) opanowują mowę i inne umiejętności niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym, a następnie, jeśli to możliwe, włączane są stopniowo do grup rówieśniczych w przedszkolach. Po zakończonym sukcesem programie wczesnego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego wiele dzieci idzie do szkół ogólnodostępnych, w których może się dalej rozwijać.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.autyzm.net.pl

II. Edukacja i terapia dzieci i młodzież w wieku szkolnym

Przeznaczona jest dla uczniów, którzy nie posiadają umiejętności niezbędnych do nauki w szkołach ogólnodostępnych. Program realizowany w Ośrodku obejmuje rozwijanie umiejętności komunikowania się za pomocą mowy lub języka gestów, czytania i rozumienia tekstów, posługiwania się pieniędzmi czy zegarem, a więc umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. W zakres terapii wchodzi także uczenie właściwych zachowań wobec innych osób i rozwijanie samodzielności.

Więcej na: www.autyzm.net.pl

III. Program przygotowania do samodzielnego życia przeznaczony jest dla młodych osób z autyzmem, które ukończyły swoją edukację.

Realizują go Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i w Gdyni prowadzone przez Stowarzyszenie, które współfinansowane są z projektów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kilkadziesiąt dorosłych osób z autyzmem z województwa pomorskiego jest objętych aktywizacją zawodową i społeczną, terapią indywidualną i grupową. Uczą się wykonywania prostych prac zgodnych z ich zainteresowaniami i możliwościami oraz rozwijają umiejętności komunikowania się, prowadzenia domu i spędzania wolnego czasu. Odbywają staże zawodowe u różnych pracodawców.

Więcej pod adresem: www.autyzmcentrum.org.pl

IV. Kolejny etap to praca i zamieszkanie poza rodziną.

Już teraz dorosłe osoby z autyzmem będące pod opieką naszego Stowarzyszenia pracują w naszym punkcie poligraficznym i wykonują usługi porządkowe.
W listopadzie 2016 r. została otwarta siedziba Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego. Będzie to mały specjalistyczny dom pomocy dla 12 mieszkańców, w którym dorosłe osoby z autyzmem będą mogły szczęśliwie żyć ze wsparciem opiekunów, wykorzystując wcześniej nabyte umiejętności. Nie możemy już teraz rozpocząć stałej działalności Wspólnoty Domowej, ponieważ brak rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na współfinansowanie takich placówek z samorządów i budżetu państwa. Obecnie w siedzibie Wspólnoty Domowej przyszli mieszkańcy odbywają treningi mieszkalnictwa finansowane z projektów.

Więcej w zakładce Wspólnota Domowa

Program Pomocy Osobom Autystycznym ŻYĆ RAZEM jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Gdańsku, Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni i Gdańsku oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Bardzo ważne jest dla nas objęcie pomocą przede wszystkim tych osób z autyzmem, które nadal żyją w społecznej izolacji i pozbawione są jakiejkolwiek pomocy.
Pomóż nam w budowaniu Programu ŻYĆ RAZEM.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ