„RAZEM”- działania zapewniające osobom ze spektrum autyzmu specjalistyczną pomoc w integracji ze środowiskiem-edycja 2023

Umowa nr W/MOPR/856/DOTACJE/381/PFRON/182/2023

Okres realizacji: 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Celem zadania jest udzielenie specjalistycznego, intensywnego wsparcia terapeutyczno-opiekuńczego min. 15 osobom ze spektrum  z autyzmu (zwanych dalej OzA )w sytuacjach życiowych, w których opieki nie może sprawować rodzina. Okoliczności takie jak hospitalizacja członka rodziny, konieczność pilnego wyjazdu związanego z obowiązkami zawodowymi lub innymi ważnymi sprawami rodzinnymi, zawsze związane są ze stresem i stanami lękowymi. Celem odpowiedniej interwencji terapeutycznej jest pomoc rodzinie, zapewnienie osobom ze spektrum autyzmu poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach stresogennych oraz pomoc w eliminowaniu wszystkich negatywnych zachowań będących ich efektem, takich jak autoagresja czy agresja. Działania te są niezbędne w adaptacji OzA do sytuacji trudnych co w efekcie zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa oraz znacznie ułatwia funkcjonowanie ich samych jak również całej rodziny.

W ramach zadania podjęte zostaną następujące działania:

a/ działania terapeutyczno-opiekuńcze (tzw. interwencja kryzysowa) w stosunku do osoby ze spektrum  autyzmu w przypadku np. hospitalizacji rodzica/opiekuna prawnego  lub wystąpienia innego zdarzenia losowego,

b/ superwizje – instruktaż dla rodzin/opiekunów i/lub specjalistów pracujących z osobami w spektrum autyzmu, w zakresie strategii postępowania wobec trudnych zachowań u OzA.

W zależności od indywidualnych potrzeb BO skorzystają z jednej lub obydwu form wsparcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ