„Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu”

„Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu”

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 2022-10-01 do dnia 2023-10-31.

Środki finansowe: na realizację zadania publicznego środków finansowych dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w wysokości 185 471,76 zł.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA ART. 16 USTAWY z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO i O WOLONTARIACIE (DZ. U. 2022 r. poz. 1327) oraz USTAWY Z z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ (DZ. U. 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

Cel programu:

Celem zadania publicznego jest zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej 6 dorosłych osób niepełnosprawnych w spektrum autyzmu, wymagających częściowej opieki i specjalistycznego wsparcia, a także zapewnienie im możliwości aktywnego, autentycznego i dającego zadowolenie z życia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji. Metodą osiągnięcia celu będzie realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego- ustalonymi odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika, rodzaj i zakres usług świadczonych w placówce dziennego pobytu – Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu, zwanym dalej ŚDS.

ŚDS działać będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie (od godz. 8.00 – 16.00), w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone będą zajęcia z uczestnikami.

ŚDS świadczyć będzie dla osób ze spektrum autyzmu usługi m.in. w zakresie:

– trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu (dot. między innymi dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, treningu umiejętności praktycznych, treningu kulinarny),

– trening komunikacji, w tym komunikacji alternatywnej,

– różne formy terapii zajęciowej,

– trening umiejętności społecznych,

– terapię zachowań nieakceptowanych społecznie, lub zagrażających zdrowiu i życiu oraz uczenie zachowań alternatywnych w stosunku do zachowań niepożądanych,

– rehabilitację ruchową (gimnastyka korekcyjna i masaż leczniczy),

– rekreację.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ