Zadanie publiczne: „ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób w spektrum autyzmu – edycja 2023”

 

Umowa nr W/MOPR/358/DOTACJE/40/ASYSTENT OSOBISTY OS. NIEPEŁNOSPR./7/2023 z dnia 16 marca 2023 r.

Zadanie publiczne w trakcie realizacji od dnia 06.03.2023 do dnia 31.12.2023 r.

Usługa przyznana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Miejsce realizacji zadania:

Obszar Miasta Gdańska – miejsce zamieszkania osoby z autyzmem oraz  środowisko lokalne w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta zdiagnozowanych na początku realizacji zadania: dom rodzinny, urzędy, system opieki zdrowotnej, lokalne społeczności itp wszystkie miejsca i usługi w miejscu zamieszkania,  w których asystent będzie towarzyszył i wspierał osobę z autyzmem w zaspokajaniu jej potrzeb oraz kształtowaniu samodzielności.

Grupa docelowa zadania

Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są dzieci, młodzież i dorosłe osoby, dotknięte zaburzeniem autyzmu (zwanych dalej  OzA) w liczbie 50 osób – mieszkańcy Miasta Gdańska – są to osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym i  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; ze zdiagnozowanym autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją oraz problemami w uczeniu  i sferze społeczno-zawodowej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

Program zapewnia usługi asystencji osobistej osobie niepełnosprawnej wykonywaną/ świadczoną przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Wysokość przyznanego dofinansowania:  850 255,38 zł

Link do programu dot. asystentury osobistej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ