Zadanie publiczne: ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – edycja 2023

 

Umowa nr W/MOPR/349/DOTACJE/31/OPIEKA WYTCHNIENIOWA/5/2023 z dnia16 marca 2023 r.

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 03.03.2023 do dnia 31.12.2023 r.

Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 293 760,00 zł

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwany dalej „Programem”, stanowi kontynuację działań wynikających z Programów pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, edycja 2020, edycja 2021 oraz edycja 2022. Doświadczenia płynące z realizacji dotychczasowych edycji Programu wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Cel programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie 30 osób – członków rodzin lub opiekunów, mieszkańców Miasta Gdańska,  sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego świadczonego w:

  1. miejscu zamieszkania osoby z autyzmem – dom rodzinny
  2. innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu lub występującego w ich imieniu rodzica/opiekuna prawnego; miejsce o którym mowa musi otrzymać pozytywną opinię MOPR w Gdańsku

Link do programu dot. opieki wytchnieniowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ