ŻYĆ Z AUTYZMEM – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ – edycja 2024

PROJEKT: ŻYĆ Z AUTYZMEM – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ – edycja 2024

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 03.04.2024 do dnia 31.12.2024 r.

Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 254 326,80 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, zwany dalej „Programem”, stanowi co do zasady kontynuację działań wynikających z Programów pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019-2023. Doświadczenia płynące z realizacji dotychczasowych edycji Programu wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Cel programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

− orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną – dla mieszkańców miasta Gdańsk.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego lub całodobowego w ośrodku wsparcia, ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Link do programu dot. opieki wytchnieniowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1493,otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-organizacji-pozarzadowych-edycja-2024

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ