Zrozumieć Autyzm Zrozumieć Autyzm

EFRWP+ZA

„Zrozumieć Autyzm” – Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom

To wspólny projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Celem Programu jest stworzenie diagnozy potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem zamieszkujących na terenach wiejskich i stworzenie dla nich podwalin pod system specjalistycznego wsparcia. Istotnym elementem Programu jest przybliżenie ogółowi społeczeństwa podstawowej wiedzy na temat autyzmu.

Zakres działań w ramach programu obejmuje:

1) Szerzenie wiedzy o autyzmie i problemach z nim związanych

– Cykl publikacji, ogłoszeń, audycji radiowych i telewizyjnych (szczególnie w stacjach lokalnych na terenie których realizowany będzie Program.
– Konferencje i sympozja na temat autyzmu oraz programu „Zrozumieć Autyzm”

2) Szkolenia dla osób zawodowo stykających się z problemem autyzmu

– trzystopniowe szkolenia przeznaczone dla lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej (na szczeblu gminnym i powiatowym), pracowników Caritasu, kuratorów itd.
– projekt pilotażowy dla psychologów i pedagogów pracujących w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych wspierający zespoły diagnozujące dzieci autyzmem

3) Szkolenia i konferencje dla rodzin osób z autyzmem

– szkolenia adresowane do rodzin i opiekunów osób dotkniętych autyzmem będą służyły przede wszystkim przekazaniu pełnej wiedzy o autyzmie i postępowaniu z osobami autystycznymi, w tym zwłaszcza zasad i metod rehabilitacji oraz opieki. Elementem szkoleń będzie również przekazanie informacji o możliwych formach pomocy

4) Działania na rzecz bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom 

– we współpracy z lokalnymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, tworzenie Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych

5) Poszukiwanie rozwiązań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób dotkniętych autyzmem 

– udzielanie merytorycznej pomocy  organizacjom pozarządowym i gminom w tworzeniu ośrodków aktywizacji zawodowej, w których terapia będzie łączona   z przygotowaniem do pracy  zawodowej

6) Poszukiwanie rozwiązań dotyczących ośrodków pobytu stałego  

– budowa Wspólnot Domowych dla Dorosłych Osób z Autyzmem

7) Budowanie systemu wolontariatu oraz partnerstw na rzecz pomocy osobom autystycznym

– włączenie lokalnych organizacji (samorządy, organizacje pozarządowe, Caritas itp.)