Aktualności

7 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku została podpisana umowa pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, reprezentowanym przez prezesa Marka Zagórskiego – a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, które reprezentowali  Małgorzata Rybicka – przewodnicząca oraz Leszek Bartoszewski – koordynator programu. Patronat nad nim objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Podpisanie umowy jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji projektu, którego pełna nazwa to Program Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”.

Realizacja programu zaczęła się w województwie pomorskim. Docelowo, w 2013 r., dołączą do niego kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Celem programu „Zrozumieć Autyzm” jest m.in. rozpoznanie potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych osób autystycznych, pomoc terapeutyczna, szkolenia dla osób i środowisk zaangażowanych w pracę z takimi osobami, a także budowanie systemu wolontariatu i partnerstwa na rzecz pomocy osobom autystycznym oraz ich rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. Program będzie również upowszechniać wiedzę o autyzmie i problemach z nim związanych.

Zobacz więcej:

http://efrwp.pl/element/Program-Zrozumiec-autyzm

http://urzad.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/2012/program_zrozumiec_autyzm

http://www.teletronik.tv/index.php/wydarzenia,5069

http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=39653

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  realizuje projekt ”Wsparcie Osób z Autyzmem II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet: I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie: 1.3.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w okresie od.01.12.2011 r. do 30.09.2013 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z 7 organizacjami pozarządowymi.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 16-55 lat, z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, posiadających diagnozę autyzmu oraz ich rodzin – mieszkańców województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z autyzmem. W projekcie dla uczestników przewidziane są następujące rodzaje wsparcia:

1. Dla osób z autyzmem:
– wywiady diagnostyczne
– diagnoza funkcjonalna
– opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej
– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
– warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji społecznych i zawodowych
– warsztaty w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy,
– płatne staże u pracodawcy

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy kobiety.

2. Dla rodziców, opiekunów osób z autyzmem
– porady prawne
– wsparcie psychologiczne.

Szczególnie zapraszamy mężczyzn sprawujących opiekę nad osobami z autyzmem.

Dla osób z autyzmem, które pozytywnie przejdą wszystkie etapy projektu istnieje możliwość podjęcia pracy w zakresie uwzględniającym indywidualne predyspozycje zawodowe i możliwości uczestników. W tym celu planowana jest organizacja szkoleń zawodowych, w czasie których beneficjenci będą uczeni konkretnych umiejętności. Prowadzone będą również warsztaty praktycznej nauki zawodu. Dla osób z autyzmem uczestniczących w projekcie przewidziane są również płatne staże u pracodawców. W ramach organizacji poszczególnych etapów, uczestnikom zostaną zaoferowane specjalistyczne formy wsparcia dostosowane do indywidualnych możliwości danej osoby, wspomagające  aktywizację społeczną i zawodową.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać:

– osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, w godzinach od 09.00 do15.00

– listownie pod adresem:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Dąbrowszczaków 28, 80 -365 Gdańsk

– mailowo:
autyzm@spoa.org.pl

– telefonicznie pod numerami:
58 557 53 41: biuro Stowarzyszenia

501 049 862: Wioleta Umławska, koordynator ds. form udzielanego wsparcia

605 764 223: Lech Kordaczuk, terapeuta

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ