Aktualności

Miło nam poinformować, że w środę 26 października br. w sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie unijne projektu pn. „Mieszkanie treningowe – drogą do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem” w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Podczas uroczystości Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski wręczyli przedstawicielom beneficjentów pamiątkowe czeki z informacją o wysokości dofinansowania unijnego. Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 368.865,00 zł a całkowita wartość projektu wyniesie 409.850,00 zł.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych dla 19 dorosłych osób z autyzmem (OzA), mieszkańców Gdyni i woj. pomorskiego, w mieszkaniu treningowym, przekazanym w użyczenie przez Gminę Miasto Gdynia. Treningi mieszkalnictwa przygotowują OzA do przyszłego zamieszkania w mieszkaniach wspomaganych, które wpisują się w ideę deinstytucjonalizacji. Projekt ma na celu przygotowanie dorosłych osób z autyzmem, mających najczęściej trudne zachowania (agresja, autoagresja) duże problemy z adaptacją, bardzo sztywne przyzwyczajenia do kontrolowanego i rozciągniętego w czasie przejścia z dotychczasowych miejsc zamieszkania z rodziną do osiągnięcia samodzielności na miarę ich możliwości. Daje też im szanse na uniknięcie kryzysów psychicznych, które bardzo często przechodzą osoby z autyzmem przez pierwsze lata adaptacji w mieszkaniach wspomaganych lub innych formach stałego pobytu.

Zakłada się, że w okresie realizacji projektu, każda z 19 osób skorzysta w zależności od potrzeb z: treningów mieszkalnictwa, które realizowane będą w tygodniu lub usług wytchnieniowych realizowanych głownie w weekendy. Osoby te będą bezpośrednio wspierane przez trenerów samodzielności, przewiduje się również dodatkowe wsparcie w postaci superwizji, pomocy psychologicznej oraz trenera interwencyjnego w godz. nocnych. Przeprowadzony zostanie również remont, adaptacja i wyposażenie mieszkania, które będzie zrealizowane zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego dostosowanego do potrzeb OzA. W ramach projektu powstanie miejsce usług społecznych wspierające 19 OzA. Na terenie woj. pomorskiego nie istnieją mieszkania treningowe, ani wspomagane dedykowane tej szczególnej grupie osób. Najważniejszy efekt realizacji projektu- nabycie przez OzA większej samodzielności i nowych umiejętności oraz regeneracja sił  rodzin w czasie realizacji projektu i w okresie zapewniania trwałości przez min. 12 m-cy po zakończeniu finansowania z projektu.

Okres realizacji projektu: 2022-09-01 – 2023-06-30

Dziękujemy Samorządowi Województwa Pomorskiego za danie nam możliwości realizowania nowatorskich w skali kraju projektów, dzięki którym kolejne dorosłe osoby z autyzmem ich rodziny dostaną szansę na godne, aktywne życie i integrację ze społecznością lokalną.

 


Na zdjęciu od lewej Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, prewodnicząca Stowarzyszenia Magorzata Rybicka, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Wioleta Umławska oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej realizowane w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3 Inrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

POBIERZ SIWZ

POBIERZ WZÓR UMOWY

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:
Terapeuta dorosłych osób z autyzmem oraz Opiekun dorosłych osób z autyzmem

Stanowisko:  Terapeuta dorosłych osób z autyzmem – praca w systemie zmianowym.
Forma zatrudnienia: cały etat, umowa o pracę.

Miejsce pracy: Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem
Adres: Gdańsk, ul. Malczewskiego 133

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: ukończone studia psychologiczne, pedagogiczne lub w trakcie
  albo ukończona szkoła policealna dla terapeutów zajęciowych,
 • doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane: ukończenie kursu terapii behawioralnej, umiejętność gry na instrumencie, umiejętności sportowe, plastyczne, kulinarne itp. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
 • dodatkowo opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy będą mile widziane.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,
 • szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:  autyzm@spoa.org.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 509-173-998 (kierownik Kacper Ptaszek) lub (58) 557-53-41 (biuro Stowarzyszenia).
 

Stanowisko: Opiekun dorosłych osób z autyzmem – praca w systemie zmianowym.
Forma zatrudnienia: cały etat, umowa o pracę.

 Miejsce pracy: Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem
Adres: Gdańsk, ul. Malczewskiego 133

Wymagania:

 • wykształcenie: ukończenie szkoły policealnej dla asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna DPS, opiekuna środowiskowego, opiekuna medycznego itp.
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • umiejętność pracy w zespole,

Mile widziane: ukończenie kursu terapii behawioralnej, umiejętność gry na instrumencie, umiejętności  sportowe, plastyczne, kulinarne itp.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • dodatkowo opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy będą mile widziane. 

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,
 • szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy Placu Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:  autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 509-173-998 (kierownik placówki Kacper Paszek) lub (58) 557-53-41 (biuro Stowarzyszenia).

 

Prowadzimy Grupę Wsparcia dla młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu i indywidualne wsparcie psychologiczne dla młodzieży ze spektrum autyzmu.

 • Celem naszych spotkań jest rozwijanie, podniesienie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczestników.
 • Grupa i spotkania indywidualne są miejscem, gdzie w bezpiecznej atmosferze, w towarzystwie dwóch psychologów, będziemy rozmawiać o codziennych problemach i doświadczeniach. Wsparcie grupowe prowadzone jest w oparciu o trening umiejętności społecznych (TUS) i podstawy terapii poznawczo-behawioralnej.
 • Oferta jest dedykowana dla osób ze spektrum autyzmu powyżej 16 roku życia mających orzeczenie o niepełnosprawności i zamieszkujących w Gdańsku. Uczestniczenie w grupie, jak na konsultacjach indywidualnych, jest bezpłatne, a finansowane ze środków publicznych miasta Gdańsk.

Prowadzimy cykliczne spotkania rodziców osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu  w ramach grupy wsparcia, jak również oferujemy indywidualne wsparcie psychologiczne.

 • Spotkania są dla wszystkich chętnych rodziców dzieci, młodzieży i dorosłych osób z  realizowane w formule warsztatów odbywających się w jednej grupie.
 • Powyższe oferty mają charakter wspierający – polegający na próbach rozwiązywania problemów zgłaszanych przez rodziców na bieżąco w trakcie spotkań, w toku dyskusji oraz w formie wymiany własnych doświadczeń rodziców. Na spotkaniach staramy się przeciwdziałać „wypalaniu się sił” i  prowadzimy blok kształceniowo-edukacyjny.
 • Warunkiem do skorzystania z bezpłatnej pomocy jest spełnienie warunków: orzeczenie o niepełnosprawności dziecka będącego w spektrum autyzmu, a także bycie mieszkańcem Miasta Gdańsk.

KONTAKT 797 722 104

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ