Aktualności

We wtorek 27 września 2022 roku w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Porozumienia AUTYZM-POLSKA, którego członkiem jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom autystycznym a wiceprzewodniczącą pani Małgorzata Rybicka. Obecnie Porozumienia zrzesza 34 organizacji z całej Polski. Zarząd złożył sprawozdanie z działalności w 2021 r. i dostał jednogłośne absolutorium. Ożywiona dyskusja dotyczyła rozwiązań dotyczących mieszkalnictwa dla osób z autyzmem – projekt Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych, którzy współtworzyli aktywiści z organizacji członkowskich A-P, wyzwolił nadzieje na rozwiązania systemowe. Gorąca dyskusja dotyczyła także tematu kwietniowej kampanii Porozumienia.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych – kontynuacji projektu pt. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby dorosłych osób z autyzmem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 07 Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POBIERZ SIWZ

Gdańsk, dnia 15.09.2022 r.

15 września 2022 roku odbyło się podsumowujące spotkanie projektu „OzA – testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”, który realizowaliśmy przez 3 lata.
Wskaźniki, działania i efekty projektu zaprezentował wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marcin Męczykowski. Przedstawicielki partnerów projektu ze Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Fundacji „Pomóż mi Żyć” przedstawiły, jak realizowany był projekt w prowadzonych przez nich placówkach i w środowisku.
O samodzielności dorosłych osób z autyzmem na dwóch krańcach spektrum autyzmu mówiła pani Beata Ignaczewska, która poprowadziła również panel dyskusyjny.
Wybrzmiały plusy i minusy projektu oraz usłyszeliśmy od rodziców i osób w spektrum autyzmu, jaki wpływ projekt wywarł na nich samych.
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. Serdecznie dziękujemy koordynatorkom – pani Ani Łuczak-Jereczek i pani Pauli Woźniak za serce i bardzo indywidualne podejście do każdego, kto się zwrócił o pomoc.
Rekomendacje i wnioski, które zaprezentowały Małgorzata Rybicka i Wioleta Umławska zamieszczone zostały na naszej stronie:
Co dalej z naszymi placówkami?
Obecnie obie nasze organizacje kontynuują działania Wspólnoty Domowej, Farmy Życia i placówek wsparcia dziennego dzięki finansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kontynuowane są również pozostałe formy wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin.

Grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu i indywidualne wsparcie psychologiczne dla młodzieży ze spektrum autyzmu.

  • Celem naszych spotkań jest rozwijanie, podniesienie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczestników.
  • Grupa i spotkania indywidualne są miejscem, gdzie w bezpiecznej atmosferze, w towarzystwie dwóch psychologów, będziemy rozmawiać o codziennych problemach i doświadczeniach. Wsparcie grupowe prowadzone jest w oparciu o trening umiejętności społecznych (TUS) i podstawy terapii poznawczo-behawioralnej.
  • Oferta jest dedykowana dla osób ze spektrum autyzmu powyżej 16 roku życia mających orzeczenie o niepełnosprawności i zamieszkujących w Gdańsku. Uczestniczenie w grupie, jak na konsultacjach indywidualnych, jest bezpłatne, a finansowane ze środków publicznych miasta Gdańsk.

Prowadzimy cykliczne spotkania rodziców osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu  w ramach grupy wsparcia, jak również oferujemy indywidualne wsparcie psychologiczne.

  • Spotkania są dla wszystkich chętnych rodziców dzieci, młodzieży i dorosłych osób z  realizowane w formule warsztatów odbywających się w jednej grupie.
  • Powyższe oferty mają charakter wspierający – polegający na próbach rozwiązywania problemów zgłaszanych przez rodziców na bieżąco w trakcie spotkań, w toku dyskusji oraz w formie wymiany własnych doświadczeń rodziców. Na spotkaniach staramy się przeciwdziałać „wypalaniu się sił” i  prowadzimy blok kształceniowo-edukacyjny.
  • Warunkiem do skorzystania z bezpłatnej pomocy jest spełnienie warunków: orzeczenie o niepełnosprawności dziecka będącego w spektrum autyzmu, a także bycie mieszkańcem Miasta Gdańsk.

 

KONTAKT 797722104

 

Ważna dla naszego środowiska debata „Dorosłość na dwóch krańcach spektrum autyzmu” odbyła się 7 września w Gdańsku.
O różnorodności spektrum autyzmu i wpływie samorzeczników na postrzeganie całego środowiska dyskutowali: Adam Kompowski, prezes Fundacji Dom Autysty, Dorota Próchniewicz, publicystka, aktywistka m.in. ruchu „Chcemy całego życia” i Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska (cała trójka to rodzice dorosłych osób z autyzmem) oraz Krzysztof Tokarski, trener , osoba w spektrum autyzmu i samorzecznik.
Zastanawiali się wspólnie, co można zrobić, żeby w przestrzeni publicznej nie zagubiły się potrzeby osób potrzebujących największego wsparcia, nie mających szans na samodzielne życie, jak o tych potrzebach mówić, żeby dotarły do opinii publicznej i decydentów i jak w tę sprawę włączyć prężny ruch samorzeczników. W trakcie spotkania Krzysztof Tokarski zadeklarował, że w swoich wystąpieniach rzeczniczych i samorzeczniczych będzie pamiętać o osobach z autyzmem, potrzebujących większego wsparcia. W dyskusji bardzo żywo uczestniczyli samorzecznicy.
Spotkanie w Oliwskim Ratuszu Kultury prowadziła dr Anna Strzałkowska, psycholożka i socjolożka, wykładowczyni akademicka i działaczka na rzecz praw człowieka, a zorganizowali je: Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Fundacja Samorządność im. Lecha Bądkowskiego oraz Fundacja Wspólnota Gdańska.
Link do zapisu wideo z debaty: https://www.youtube.com/watch?v=WugXbRPQFdQ

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku poszukuje terapeuty dorosłych osób z autyzmem.
Rodzaj umowy – umowa o pracę, cały etat.
Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni ul. Witomińska 9.
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:
– posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia, pedagogika, oligofrenopedagogika,
– posiada wiedzę dotycząca teorii uczenia, rozwijania zachowań deficytowych, pracy nad zachowaniami trudnymi, prowadzenia pracy z osobami z autyzmem udokumentowana ukończeniem stosownego kursu lub szkolenia, np. III-stopniowe szkolenie lub kurs dotyczący terapii behawioralnej lub innych obadanych naukowo technik terapii, edukacji i wspierania osób z autyzmem (EBP – Evidence Based Practices) np. zajęć integracji sensorycznej,
ma doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności z osobami z autyzmem,
– posiada umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności z osobami z autyzmem, rozumienie i szanowanie ich potrzeb,
– ma umiejętność wchodzenia w relacje podmiotowe, stwarzanie sytuacji wyboru, dawanie szansy na podjęcie zadania.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Curriculum vitae i list motywacyjny, oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
Oferujemy:
– pracę pod superwizją certyfikowanego superwizora behawioralnego,
– przyjazne środowisko pracy w kreatywnym zespole,
możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.
Dodatkowo kandydat może przedłożyć opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy.
Wymagane dokumenty należy składać w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel.: 609 117 897
Ogłoszenie dostępne jest na stronie Trojmiasto.pl:

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ