Aktualności

W dniach 26-17 maja z przyjemnością gościliśmy w placówkach Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym panią prezes Annę Chwałek, panią dyrektor Martę Łukowską – Almaszy oraz zespół terapeutów ze Stowarzyszenia Wspólny Świat. Dwudniowa wizyta studyjna była okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem wszystkich działań prowadzonych dla osób w spektrum autyzmu przez Stowarzyszenie Wspólny Świat.

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Domowa im. Arama Rybickiego                                               Centrum w Gdańsku

Stowarzyszenie pomocy osobom autystycznym zaprasza na Szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego oraz dla studentów kierunków medycznych  na terenie Gminy Gdańsk dot. dorosłych osób z autyzmem 

Termin: 9 lipiec 2022
Czas trwania: 9.00-15.00

Szkolenie jest bezpłatne
FORMA: ONLINE

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe informacje o specyfice funkcjonowania dorosłej osoby z autyzmem, dot. m.in. barier w nabywaniu nowych umiejętności ze względu na nietypową motywację, zaburzone interakcje społeczne, komunikowanie się, sztywne wzorce zachowań, problemy sensoryczne.
 • Zmiany w sposobie funkcjonowania osoby z autyzmem na kolejnych etapach życia.
 • Współwystępujące z autyzmem zaburzenia zdrowotne oraz inne niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność intelektualna i ich wpływ na funkcjonowanie osoby z autyzmem.
 • Objawy behawioralne wskazujące na zaburzenia organiczne.
 • Ryzyko zwiększonej śmiertelności osób z autyzmem związane z nieleczonymi chorobami współistniejącymi, problemami w komunikacji oraz nieumiejętnością identyfikowania miejsca bólu.
 • Niedostosowany do potrzeb osób z autyzmem stan opieki medycznej i jego przyczyny.
 • Komunikacja i współpraca z osobami z autyzmem.
 • Wpływ operacji motywacyjnych na zachowanie. Zasady skutecznego wzmacniania.
 • Co to są zachowania trudne? Funkcje zachowań trudnych: pozyskiwanie/unikanie aktywności, przedmiotów, uwagi i bodźców sensorycznych oraz możliwe przyczyny medyczne zachowań trudnych.
 • Nauka analizowania trudnego zachowania pod kątem jego funkcji – ćwiczenia.
 • Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania podpowiedzi, wizualnych i manualnych, ułatwiających osobom z autyzmem adaptację do nowego otoczenia.

Szkolenie poprowadzi Beata Ignaczewska – pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami z autyzmem, certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB. Jest dyrektorem Centrum Terapii Behawioralnej oraz Niebieskiego Przedszkola w Gdańsku. W całym kraju prowadzi diagnozy, konsultacje oraz szkolenia i superwizje. Jest członkiem Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo na adres: szkolenia@spoa.org.pl do 28 czerwca 2022 roku poprzez wypełniony formularz:

KARTA ZGŁOSZENIA WORD: WORD_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

KARTA ZGŁOSZENIA PDF: pdf_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Informacja pdf o szkoleniu: autyzm szkolenie_lekarze, personel medyczny, studenci kierunków medycznych_9_lipca_2022

Administratorami danych osobowych są partnerzy projektu: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH PARTNEROWI PROJEKTU MOPR W GDAŃSKU W DRODZE REKRUTACJI

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 798-073-252

W ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym otrzymało wsparcie na działalność rehabilitacyjną, która ukierunkowana jest na osoby ze spektrum autyzmu w dwóch projektach na łączną kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 3 708 438,43 zł. Przewodnicząca Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym pani Małgorzata Rybicka oraz sekretarz Stowarzyszenia pan Kacper Ptaszek podpisali w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku 12 maja 2022 r. umowy z PFRON na ich realizację.

Projekt pierwszy pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z autyzmem im. Arama Rybickiego -szansą na godne życie”  ma za zadanie rozwijanie niezbędnych umiejętności do niezależnego codziennego funkcjonowania, prowadzenia ze wsparciem gospodarstwa domowego w małej specjalistycznej formie mieszkalnictwa. Dotyczy typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła). Całkowita wartość zadania wynosi 1.220.512,00 zł, w tym wartość dofinansowania z PFRON to 1.208.306,88 zł. Termin projektu od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Celem projektu drugiego pn. „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” jest nabycie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do osiągniecia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania poprzez rehabilitacje społeczną i zawodową. Termin projektu  od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. Całkowita wartość zadania wynosi 2.525.385,40 zł, w tym wartość dofinansowania z PFRON to 2.500.131,55 zł.

 

Zdjęcia z zawarcia umowy z PFRON: od prawej Małgorzata Rybicka przewodnicząca Stowarzyszenia oraz Kacper Ptaszek – sekretarz Stowarzyszenia, po lewej stronie Dariusz Majorek – dyrektor PFRON Oddział Pomorski.

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie pomocy osobom autystycznym zaprasza na Szkolenie dla nauczycieli, asystentów, terapeutów i trenerów pracujących z dorosłymi osobami z autyzmem na terenie Gminy Gdańsk

Termin: 11-12 czerwca 2022 roku
Czas trwania: dzień I 9.00-15.00
                            dzień II 9.00-15.00

Szkolenie jest bezpłatne
FORMA: ON-LINE

KARTA ZGŁOSZENIOWA PDF: pdf_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

KARTA ZGŁOSZENIOWA WORD: WORD_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo na adres: szkolenia@spoa.org.pl do 6 czerwca 2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy 

Zakres szkolenia:

 • Umiejętności (interakcje społeczne, komunikowanie się, sztywne wzorce zachowań).
 • Przypomnienie podstaw teoretycznych stosowanej analizy zachowania w kontekście pracy z osobami z autyzmem.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego budowania systemu motywacyjnego.
 • Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego dla dorosłej osoby z autyzmem.
 • Wybór i kształtowanie priorytetowych zachowań adaptacyjnych.
 • Metody uczenia nowych umiejętności: metoda odrębnych prób, uczenie w naturalnym środowisku (NET) i uczenie przy okazji (OTM), łańcuchy zachowań, plany aktywności.
 • Organizowanie optymalnego środowiska terapeutycznego.
 • Rodzaje podpowiedzi umożliwiających osobom z autyzmem przyswajanie nowych umiejętności. Uczenie bez błędu.
 • Generalizacja i utrzymanie efektów terapii.
 • Dokumentowanie przebiegu terapii.
 • Analizowanie zachowań trudnych pod kątem ich funkcji oraz ewentualnych przyczyn medycznych.
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: strategie proaktywne i reaktywne.
 • Etyczne aspekty terapii. Prawa osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie poprowadzą:
Małgorzata Marszałek i Zofia Brzeska – certyfikowane terapeutki i superwizorki behawioralne PLTB. Superwizorki SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Od wielu lat prowadzą szkolenia oraz wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób ze spektrum autyzmu, diagnozują dzieci i młodzież, konsultują programy terapeutyczne osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Są współautorkami artykułów naukowych oraz serii pomocy edukacyjnych do nauki umiejętności społecznych dla nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem.

Administratorami danych osobowych są partnerzy projektu: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH PARTNEROWI PROJEKTU MOPR W GDAŃSKU W DRODZE REKRUTACJI

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 798-073-252

INFORMACJA O SZKOLENIU W PLIKU PDF DO POBRANIA: Dla nauczycieli, asystentów, terapeutów i trenerów dorosłych osób z autyzmem 11_12_czerwca_2022

 

 

 

 

Rozpoczęła się budowa nowej Wspólnoty Domowej dla dorosłych osób z autyzmem przy ulicy Malczewskiego 133 w Gdańsku.
W trzypoziomowym budynku będzie mogło zamieszkać na stałe 12 niepełnosprawnych osób.
Będzie to kolejne miejsce, zbudowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, które zapewni niesamodzielnym osobom z autyzmem mieszkanie, całodobową opiekę oraz aktywizację społeczną i zawodową. Chcemy, aby miały zapewnione godne warunki, poczucie bezpieczeństwa i aktywne, ciekawe życie. Jesteśmy pewni, że tego typu placówki, mające warunki zbliżone do domowych, są najlepszym rozwiązaniem dla dorosłych osób z autyzmem, którymi rodzice nie będą już mogli się zajmować.
Dziękujemy Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego oraz Miasto Gdańsk za danie nam możliwości realizowania nowatorskich projektów w skali kraju.
Budowa będzie finansowana w 85% ze środków unijnych. Pieniądze na realizację projektu „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” zostaną przekazane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W dniach 7-9 października 2022 organizowany jest po raz pierwszy w Polsce Kongres Autism-Europe. Organizatorem – Gospodarzem Kongresu jest Fundacja JiM.
Autism-Europe jest międzynarodową organizacją zrzeszającą prawie 90 organizacji działających na rzecz autyzmu z 38 państw, a jej misją jest poprawa jakości życia osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin w Europie.
Pierwszy Kongres Autism-Europe odbył się w Ghent w roku 1980, ostatni w roku 2019 – w Nicei. Kongresy organizowane są co 3 lata, tegoroczny Kongres Autism-Europe jest 13 z rzędu Kongresem. Główne hasło Kongresu to „Szczęśliwa podróż przez życie”. Wszystkie istotne szczegóły są podane na stronie wydarzenia https://autismcongress2022.org

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ