Aktualności

„Mieszkanie treningowe – drogą do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem”

Miło nam poinformować, że w środę 26 października br. w sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie unijne projektu pn. „Mieszkanie treningowe – drogą do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem” w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Podczas uroczystości Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski wręczyli przedstawicielom beneficjentów pamiątkowe czeki z informacją o wysokości dofinansowania unijnego. Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 368.865,00 zł a całkowita wartość projektu wyniesie 409.850,00 zł.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych dla 19 dorosłych osób z autyzmem (OzA), mieszkańców Gdyni i woj. pomorskiego, w mieszkaniu treningowym, przekazanym w użyczenie przez Gminę Miasto Gdynia. Treningi mieszkalnictwa przygotowują OzA do przyszłego zamieszkania w mieszkaniach wspomaganych, które wpisują się w ideę deinstytucjonalizacji. Projekt ma na celu przygotowanie dorosłych osób z autyzmem, mających najczęściej trudne zachowania (agresja, autoagresja) duże problemy z adaptacją, bardzo sztywne przyzwyczajenia do kontrolowanego i rozciągniętego w czasie przejścia z dotychczasowych miejsc zamieszkania z rodziną do osiągnięcia samodzielności na miarę ich możliwości. Daje też im szanse na uniknięcie kryzysów psychicznych, które bardzo często przechodzą osoby z autyzmem przez pierwsze lata adaptacji w mieszkaniach wspomaganych lub innych formach stałego pobytu.

Zakłada się, że w okresie realizacji projektu, każda z 19 osób skorzysta w zależności od potrzeb z: treningów mieszkalnictwa, które realizowane będą w tygodniu lub usług wytchnieniowych realizowanych głownie w weekendy. Osoby te będą bezpośrednio wspierane przez trenerów samodzielności, przewiduje się również dodatkowe wsparcie w postaci superwizji, pomocy psychologicznej oraz trenera interwencyjnego w godz. nocnych. Przeprowadzony zostanie również remont, adaptacja i wyposażenie mieszkania, które będzie zrealizowane zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego dostosowanego do potrzeb OzA. W ramach projektu powstanie miejsce usług społecznych wspierające 19 OzA. Na terenie woj. pomorskiego nie istnieją mieszkania treningowe, ani wspomagane dedykowane tej szczególnej grupie osób. Najważniejszy efekt realizacji projektu- nabycie przez OzA większej samodzielności i nowych umiejętności oraz regeneracja sił  rodzin w czasie realizacji projektu i w okresie zapewniania trwałości przez min. 12 m-cy po zakończeniu finansowania z projektu.

Okres realizacji projektu: 2022-09-01 – 2023-06-30

Dziękujemy Samorządowi Województwa Pomorskiego za danie nam możliwości realizowania nowatorskich w skali kraju projektów, dzięki którym kolejne dorosłe osoby z autyzmem ich rodziny dostaną szansę na godne, aktywne życie i integrację ze społecznością lokalną.

 


Na zdjęciu od lewej Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, prewodnicząca Stowarzyszenia Magorzata Rybicka, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Wioleta Umławska oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski


Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ