Aktualności

Nowy projekt – „Żyć Razem – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem”

1 marca 2011 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym rozpoczęło realizację nowego projektu „Żyć Razem – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem”. Projekt zakończy się 31 grudnia 2012 r.

Projekt przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem powyżej 15 roku życia, niezatrudnionych i/lub korzystających z pomocy opieki społecznej. Realizowany jest na terenie Centrów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i Gdyni oraz na otwartym rynku pracy.
Na terenie placówek Stowarzyszenia uczestnicy projektu uczą się czynności zawodowych oraz umiejętności życia codziennego. Osobom, które mogą funkcjonować na otwartym rynku pracy udzielane jest wsparcie terapeutyczne w czasie poszukiwania pracy i w początkowym okresie zatrudnienia, aż do całkowitego usamodzielnienia się. Osoby już zatrudnione mogą również liczyć na pomoc.

W ramach projektu prowadzony będzie trening mieszkalnictwa, punkt informacyjno – konsultacyjny, grupy wsparcia dla wysoko funkcjonujących osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera, a także z niepełnosprawnością intelektualną. Planujemy również rozszerzenie działalności Punktu Poligraficznego oraz zorganizowanie nowego miejsca aktywizacji zawodowej – warsztatu ceramicznego na terenie Centrum w Gdyni. Dla dziesięciu osób z autyzmem prowadzone będą płatne staże, które pozwolą na szybszą adaptację w środowisku pracy.

Osoby oraz ich rodziny, zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt:
Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej

dla Dorosłych Osób z Autyzmem „Żyć Razem”
ul. Witomińska 9
81-311 Gdynia
tel./fax: (58) 661-71-36
e-mail: autyzmcentrum@wp.pl 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.2.  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ