Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystentów dorosłych osób z autyzmem

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystentów dorosłych osób z autyzmem.

Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku.

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika ewentualnie terapeuta  zajęciowy lub pielęgniarz psychiatryczny
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae i list motywacyjny,
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • Opinia o pracy, bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 18 września 2017 r. tj. poniedziałek do godziny 14.00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.lub 502-14-83-82

 

 

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ