Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

PRZETARG PISEMNY OTWARTY

prowadzony w trybie art. 70 1 – 70 5 kodeksu cywilnego

na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa domu opieki dla osób dorosłych z autyzmem”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego / Organizatora:

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Dąbrowszczaków 28, 80-365 Gdańsk.
NIP: 584-10-67-117
REGON: 190598487

w imieniu której jako pełnomocnik działa:

Biuro Obsługi Zamówień Publicznych Janusz NOWARA
ul. Sosnowa 6, Połczyno
84-100 Puck
tel.: 696951531
e-mail: bozpjannow@onet.eu

 

 1. Opis przedmiotu przetargu: roboty budowlane zgodnie z dokumentacją budowlaną, dostępną na stronie internetowej pod adresem:  www.bozp.pl .

 

 1. Termin wykonania zamówienia:  24 miesiące od dnia podpisania umowy r.
  1. Osoba do kontaktów z oferentami: Janusz NOWARA Tel. 696951531
 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym ul. Dąbrowszczaków 28, 80-365 Gdańsk

Termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2013 r. o godz. 1200. Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.09.2013 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego ul. Mierosławskiego 9a, 80-365 Gdańsk,

 

 1. Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w Regulaminie przetargu, m.in:

 

1)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

–   wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył – na terytorium państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, nie mniej niż jedną wielobranżową robotę budowlaną o wartości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) brutto.

2)       dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a)       wskażą do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:

 • Kierownik Budowy – niniejsza osoba winna:
 1. posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy,
 2. posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo przepisów obowiązujących w Państwach Unii Europejskiej, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. Osoba zostanie wpisana do umowy jako kierownik budowy.
 • Kierownik Robót Instalacyjnych Sanitarnych – niniejsza osoba winna:
 1. posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo przepisów obowiązujących w Państwach Unii Europejskiej, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie,
 2. posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót w robotach elektrycznych;

 

 • Kierownik Robót Instalacyjnych Elektrycznych – niniejsza osoba winna:
 1. posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo przepisów obowiązujących w Państwach Unii Europejskiej, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie,
 2. posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót w robotach elektrycznych;

Uwaga:

 • Wskazane wyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, co najmniej jednego tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
 • Wykonawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą spełnić warunek wymaganych uprawnień składając dowód na posiadanie równoważnych do wyżej wymienionych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia.

3)       znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci
z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku)
:

a)       posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1.500.000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000 PLN,

Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą: spełnia albo nie spełnia”

Kryteria oceny ofert:  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).

 

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ