Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021

Aktualizacja 8.10.2021 r. 
24 września  2021 r. odbyło się  walne zebranie  sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Zarząd Stowarzyszenia zdał sprawozdanie  ze swojej działalności  za rok 2020  link   i otrzymał  absolutorium. Zebrani dokonali wyboru nowego sześcioosobowego zarządu Stowarzyszenia, który ukonstytuował się na swoim zebraniu   w  dniu 8.10.2021r. w następującym składzie:

Małgorzata Rybicka- przewodnicząca

Wioleta Umławska- wiceprzewodnicząca

Marek Ostrowski- wiceprzewodniczący

Kacper Ptaszek- sekretarz

Małgorzata Wokacz- Zaborowska- członkini

Daniel Malinowski – członek

Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwaliło następujące KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM NA ROK 2021:   

1.Działalność Centrum  Aktywizacji Zawodowej  i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni i   w Gdańsku w ramach projektów  PFRON-u:

a. prowadzenie codziennej terapii, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz  udzielanie i wsparcia w miejscach  pracy oraz rehabilitacji.

b. obejmowanie terapią nowych podopiecznych,

c. pozyskiwanie potencjalnych pracodawców lub miejsc staży i treningów pracy

d. prowadzenie grup wsparcia dla wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera

2. Prowadzenie Specjalistycznego Domu Samopomocy w Gdańsku

3. Prowadzenie treningów mieszkalnictwa w ramach Wspólnoty Domowej

4. Realizowanie opieki wytchnieniowej oraz  asystentury dla mieszkańców Gdańska powyżej 18 roku życia

5. Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców OZA

6. Prowadzenie programów Interwencji Kryzysowej( w ramach  OZA- gdański model wsparcia, PFRON, Samorząd Województwa Pomorskiego.

7. Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem w 3 gminach woj. pomorskiego.

8. Prace nad zapewnieniem trwałości wsparcia podopiecznych Stowarzyszenia korzystających z asystentury, jako jedynej formy wsparcia.

9. Prowadzenie diagnoz i  konsultacji dla rodziców młodzieży i dorosłych osób  z autyzmem

10. Prowadzenie poradnictwa  dla rodzin oraz działań interwencyjnych na rzecz osób z autyzmem

11. Prowadzenie szkoleń dla rodziców, nauczycieli, terapeutów , trenerów, lekarzy i personelu medycznego, pracowników samorządowych oraz szkoleń III stopniowych z terapii behawioralnej.

12. Rozwijanie infrastruktury dot. placówek Stowarzyszenia, doposażenie i umeblowanie Wspólnoty Domowej , w tym zorganizowanie i wyposażenia sali terapii zajęciowej, sukcesywne zagospodarowywanie przestrzeni wokół  Wspólnoty Domowej oraz wokół Centrum  i Specjalistycznego Domu Samopomocy w Gdańsk, doposażenie sal gimnastycznych w placówkach dziennych w Gdyni i w Gdańsku.

13. Pozyskanie funduszy na rozwijanie infrastruktury placówek Stowarzyszenia oraz wkład własny do projektów

14. Prace nad nowymi formami wsparcia, takimi jak mieszkalnictwo wspomagane w Gdyni oraz placówki wsparcia dziennego w Sopocie.

15.Prowadzenie prac przygotowawczych do budowy Wspólnoty Domowej II dla Dorosłych Osób z Autyzmem: pozyskanie działki, wykonanie projektu architektonicznego i budowlanego, napisanie i złożenie wniosku  dot. projektu  zintegrowanego  składającego się z  części: infrastrukturalnej  oraz  usług społecznych dla osób z autyzmem.

16. Rozwijanie działań promocyjnych  i marketingowych, w tym współpraca z mediami w popularyzowaniu problematyki autyzmu oraz działań Stowarzyszenia, rozwijanie stron internetowych:  informacyjnej oraz marketingowej oraz  profili na  portalach społecznościowych, pozyskiwanie stałych darczyńców.

17. Działania rzecznicze i eksperckie oraz konsultacje społeczne dot. budowania systemu wsparcia osób z autyzmem w ramach:

a. Współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

b. Porozumienia  Autyzm-Polska

c. Ruchu Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją

d. Udziału w  konsultacjach  społecznych

e. Współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

18. Działania na rzecz integracji i aktywizacji członków Stowarzyszenia i  osób wspierających.

Sprawozdanie OPP za 2020 rok: https://www.spoa.org.pl/document/
—————————————————————————————————————————————————————-
INFORMACJA  5.09.2021 r.
Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 24 września tj. w piątek w siedzibie Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 133:
I termin zebrania godz. 17.00.
II termin zebrania godz. 17.15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
2. Przyjęcie Porządku Obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności SPOA za rok 2020
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi SPOA
9. Wybór nowego Zarządu SPOA
10. Wybór Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja i głosowanie dotyczące kierunków działania na rok 2021
12. Podjęcie uchwały dotyczącej kierunków działania na rok 2021
13. Wolne wnioski
14. Podjęcie uchwał
15. Zakończenie Walnego Zebrania
Zaproszenie na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym do pobrania: Walne_SPOA_2021_zaproszenie
Proszę wszystkich Członków o niezawodne przybycie. Będziemy wspólnie decydować o kierunkach rozwoju Stowarzyszenia.
Przypominam, że zgodnie z par.15 pkt 3 Statutu nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch Walnych Zebraniach wiąże się z utratą członkostwa.
Proszę również o uregulowanie zaległych składek członkowskich.
Do zobaczenia na Walnym Zebraniu
Małgorzata Rybicka – przewodnicząca
Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ