Blog

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 24 września tj. w piątek w siedzibie Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 133:
I termin zebrania godz. 17.00.
II termin zebrania godz. 17.15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
2. Przyjęcie Porządku Obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności SPOA za rok 2020
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi SPOA
9. Wybór nowego Zarządu SPOA
10. Wybór Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja i głosowanie dotyczące kierunków działania na rok 2021
12. Podjęcie uchwały dotyczącej kierunków działania na rok 2021
13. Wolne wnioski
14. Podjęcie uchwał
15. Zakończenie Walnego Zebrania
Zaproszenie na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym do pobrania: Walne_SPOA_2021_zaproszenie
Proszę wszystkich Członków o niezawodne przybycie. Będziemy wspólnie decydować o kierunkach rozwoju Stowarzyszenia.
Przypominam, że zgodnie z par.15 pkt 3 Statutu nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch Walnych Zebraniach wiąże się z utratą członkostwa.
Proszę również o uregulowanie zaległych składek członkowskich.
Do zobaczenia na Walnym Zebraniu
Małgorzata Rybicka – przewodnicząca
Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ