Aktualności

Projekt: Wsparcie Osób z Autyzmem II

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  realizuje projekt ”Wsparcie Osób z Autyzmem II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet: I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie: 1.3.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w okresie od.01.12.2011 r. do 30.09.2013 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z 7 organizacjami pozarządowymi.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 16-55 lat, z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, posiadających diagnozę autyzmu oraz ich rodzin – mieszkańców województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z autyzmem. W projekcie dla uczestników przewidziane są następujące rodzaje wsparcia:

1. Dla osób z autyzmem:
– wywiady diagnostyczne
– diagnoza funkcjonalna
– opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej
– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
– warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji społecznych i zawodowych
– warsztaty w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy,
– płatne staże u pracodawcy

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy kobiety.

2. Dla rodziców, opiekunów osób z autyzmem
– porady prawne
– wsparcie psychologiczne.

Szczególnie zapraszamy mężczyzn sprawujących opiekę nad osobami z autyzmem.

Dla osób z autyzmem, które pozytywnie przejdą wszystkie etapy projektu istnieje możliwość podjęcia pracy w zakresie uwzględniającym indywidualne predyspozycje zawodowe i możliwości uczestników. W tym celu planowana jest organizacja szkoleń zawodowych, w czasie których beneficjenci będą uczeni konkretnych umiejętności. Prowadzone będą również warsztaty praktycznej nauki zawodu. Dla osób z autyzmem uczestniczących w projekcie przewidziane są również płatne staże u pracodawców. W ramach organizacji poszczególnych etapów, uczestnikom zostaną zaoferowane specjalistyczne formy wsparcia dostosowane do indywidualnych możliwości danej osoby, wspomagające  aktywizację społeczną i zawodową.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać:

– osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, w godzinach od 09.00 do15.00

– listownie pod adresem:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Dąbrowszczaków 28, 80 -365 Gdańsk

– mailowo:
autyzm@spoa.org.pl

– telefonicznie pod numerami:
58 557 53 41: biuro Stowarzyszenia

501 049 862: Wioleta Umławska, koordynator ds. form udzielanego wsparcia

605 764 223: Lech Kordaczuk, terapeuta

 

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ