Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE: Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu

1.     Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn.„Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka, Działania 7.3 Infrastruktura społeczna współfinansowanego  z EFRR.

2.     Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w z akresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020.

3.     Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4.     Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

5.     Publikacja zapytania ofertowego:

Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

6. Ofertę można składać w formie elektronicznej poprzez formularz złożenia oferty w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub w formie pisemnej  w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, plac Józefa Wybickiego 18, 80-440 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2023r. do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 23.11.2023r. 10.30 w siedzibie Zamawiającego

Załączniki:

Rozdzielnica RPO strona ES02

pytania_do_ogloszenia_nr_2023-60902-178894-2

Operat makroniwelacji

Malczewskiego-Projekt zjazdu-v3

OPIS PZT MALCZEWSKIGO_OFERTA

PB_DPS_IE_E_OPIS PZT

Projekt elektryczny – mapa

projekt kanal deszcz DPS ul. Malczewskiego

Projekt murów oporowych i śmietnika_ dok.zbiorczy

Projekt zagospodarowania terenu – branża elektryczna_Zredagowany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_03.11

Projekt zieleni Wspólnota Domowa

RYS. PZT.D5_SCHEMAT OGRODZENIA_WARIANT 2_31.10

RYS. PZT.D6_SCHEMAT BALUSTRADY_WARIANT 2_31.10

UZGODNIENIE POLDUKT Zjazd publiczny z ul. Malczewskiego_DPS_podpisany

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3. Wykaz doświadczenia w zakresie prac budowlanych-2

Załącznik nr 5. Klauzula informacyjna

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Zapytanie ofertowe_14_11_23

 

ZAŁĄCZNIKI PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO:

bioz

bioz

karty do opisu do UM kd

opis kanal deszcz DPS 2023

opis kanal deszcz DPS 2023

Oswiadczenie kd

Oswiadczenie kd

rys 1 bez szrafu

rys 1 ze szrafem

rys 2

rys 3

rys 4

str. tyt

zal studnia kd

MDCP OSTATECZNA   wg-iii.6640.1.2401.2021_mapa_PDP

PW_PZT_ MURY OPOROWE_DOM POMOCY_17.10.2023_zbiornik+transparentość

DPS pzt DWG

PT_RYS.A14_WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH_297x510

 

Aktualizacja 21.11.2023:

pytania_do_ogloszenia_nr_2023-60902-178894-3

 

Aktualizacja 22.11.2023:

pytania_do_ogloszenia_nr_2023-60902-178894-4

 

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ